Kallelse till kyrkokonferens

Till Equmeniakyrkans församlingar,

Härmed kallas Equmeniakyrkans församlingar till kyrkokonferens 2023 i Helsingborg. Förhandlingarna inleds på den digitala plattformen VoteIT och konferensen med webbsänd gudstjänst söndagen den 3 september. Digitala förhandlingar pågår mellan den 3 – 5 september för att sedan återupptas på plats i Helsingborg Arena 8 – 10 september.

Till Equmeniakyrkans kyrkokonferens äger församlingar och medlemmar rätt att inkomma med motioner. Dessa bör ha inkommit senast den 24 april för att handläggningen ska kunna bli så bra som möjligt.

Val av regional kyrkoledare 2023

Vid Kyrkokonferensen 2023 går mandatperioden ut för de regionala kyrkoledarna i region Nord (André Jakobsson) och region Väst (Elin Alm). Kyrkostyrelsen initierade i september en sedvanlig process där en nationell arbetsgrupp utsågs med uppgift att relatera till en regional referensgrupp i respektive region för att bereda frågan för kyrkostyrelse. De båda regionala kyrkoledarna i fråga har ett stort stöd och gott renommé i sina respektive regioner såväl som i kyrkan i stort. Kyrkostyrelse såväl som kyrkoledning har förtroende för dessa båda medarbetare och gläds över att både Elin Alm och André Jakobsson ställer sig till kyrkans förfogande.

I enlighet med vår kyrkas stadgar inbjuds här också Equmeniakyrkans församlingar att inkomma med förslag på regionala kyrkoledare till region Nord och Väst. Dessa ska vara kyrkan tillhanda senast 15 februari och sänds till kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se. Ange vilken församling som föreslår och vilken region förslaget gäller. Den eller de personer församlingen eventuellt föreslår behöver vara ordinerad eller mottagen pastor eller diakon i Equmeniakyrkan.

Efter beredning föreslår Kyrkostyrelsen kyrkokonferensen förslag till beslut i september.

Utredning av Equmeniakyrkans regionala struktur

När Equmeniakyrkans regioner bildades 2012 beslöts kort därpå att till 2018 års kyrkokonferens göra en utvärdering av regionerna och deras arbete. Något som också genomfördes och blev underlag för dåvarande kyrkostyrelse och kyrkoledning att arbeta vidare med, bland annat genom att forma regionråd. Men pandemin och andra processer har gjort att arbetet inte fullföljts.

Nu har kyrkostyrelsen beslutat återuppta arbetet. Det handlar bland annat om att se över regioners storlek och ansvar, regionala kyrkoledares uppdrag och antal, vad regionernas uppdrag gentemot församlingarna är samt ytterligare förtydliga regionrådens uppdrag och funktion.

Till kyrkokonferensen 2023 kommer en delrapport att presenteras. Eventuella förslag till ändringar gällande regionernas organisering föreslås till kyrkokonferensen 2024.

Avslutningsvis vill vi som representanter för kyrkans styrelse och ledning önska en riktigt fin och välsignad adventstid!

Kerstin Torkelsson Enlund
Ordförande Kyrkostyrelsen

Lasse Svensson
Kyrkoledare