Publicerat 

Ekoteologi

 

Hur formulerar vi vår kristna tro i relation till Guds skapelse, omsorgen om medmänniskan och den klimatkris som blir allt mer förödande?

Gud har en relation till allt skapat. Det ser vi inte minst i mängder av gammaltestamentliga texter. I Kolosserbrevet 1:20 står det att Kristus försonar allt, och i Markus 16:15 säger Jesus till oss: Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.

Egentligen bör all teologi vara ekoteologi. En teologi präglad av vördnad och förståelse av skapelsens helighet. En teologi om människans roll som en del av skapelsen och vår speciella uppgift att vårda den. En teologi som hjälper oss att leva inom de planetära gränser som den av Gud skapade jorden ger oss. Om Guds frälsningsplan som gäller hela skapelsen.

Det pågår en hel del teologisk reflektion som idag inte minst utmanas av den tilltagande klimatkrisen och som resulterar i teologiska texter som kan rubriceras ekoteologi. Det är en del i det långsiktiga arbetet med att detta synsätt skall genomsyra all teologi.

Här har vi samlat några sådana texter samt länkar till ytterligare information. Ytterligare texter kommer att fyllas på efterhand.

Equmeniakyrkans dokument Teologisk grund ger också en bild av kyrkans ekoteologi.

Fasta – en karantän. Att avstå för att komma nära och fördjupas.
Inför Klimatfastan i Equmeniakyrkan 6 mars – 20 april 2019 har Arne Fritzson, teologisk sekreterare i Equmeniakyrkan, skrivit en text om fastan. Där ställer han bl.a. frågan: Har Gud en särskild välsignelse för oss när vi i Kristi efterföljelse avstår för att söka Guds vilja? Fastan förändrar oss och hjälper oss att möta framtiden på ett nytt sätt. Läs hela texten här.

I boken Teologi för församlingsbruk finns ett brett spektrum av teologiska texter. Den med tydligast ekoteologisk inriktning är: Hela skapelsen ropar, Diakoni i klimatfrågans perspektiv.
Skriven av Lennart Renöfält. Här kan du ladda ned detta kapitel som Pdf. Boken är utgiven av Markus förlag och ingår i Tro & Liv skriftserie. Du kan beställa boken på Adlibris förlag.

Värna den jord som Gud älskar
Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling.
Sveriges Kristna Råds skriftserie nr 18.

Denna lilla skrift ger en utmärkt beskrivning av hur kyrkornas olika teologiska traditioner samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid. Att förstöra skapelsen är att bryta mot Guds vilja.

Kan beställas från Sveriges Kristna Råd eller laddas ned som Pdf.

Laudato Si
Påven Franciskus encyklika Lovad vare du, har fått mycket uppmärksamhet. Det är en omfattande text som uppmanar och utmanar oss alla att inse allvaret i den nuvarande miljökrisen. Den handlar om klimathot och ojämlikhet och redogör för sambandet mellan klimatförändringarna och den ojämlika fördelningen av världens välstånd.
Du kan beställa boken från Litteraturmagazinet.

Biskopsbrevet
Svenska kyrkans biskopar skrev för några år sedan ett biskopsbrev om klimatet.
Med hjälp av forskning och vetenskap samt teologi och bibeln så lägger de fram sin oro för klimatet och framtiden. De menar också att klimatfrågor reser rättvisefrågor ”Inte minst viktigt är barnperspektivet; håller vår generation på att vältra över kostnaderna för jordens framtid på våra barn och barnbarn?”

Här kan du ladda ner biskoparnas brev samt läsa mer om Svenska kyrkans klimatarbete.

Predikan, bibelstudium och andakt
En ekoteologisk medvetenhet bör prägla predikan i våra kyrkor. Guds skapelse, biologisk mångfald och klimatkrisen bör belysas i andakter, bibelstudium och predikningar.

Klimatfasta.nu finns det predikningar, bibelstudium, andakter och annat material att inspireras av.