Ansvarsnämnden

Instruktion för Ansvarsnämnden i Equmeniakyrkan
– fastställd av kyrkokonferensen 2017

Inledning

Den teologiska grunden §35 för Equmeniakyrkan talar bl a om innebörden av ordination till diakon och pastor i kyrkan:

Kvinnor och män ordineras till diakoner och pastorer efter beslut i kyrkokonferensen. Diakon och pastor utgör två delar av den ordinerade tjänsten med olika inriktning och uppdrag. Den ordinerade tjänsten hör till kyrkan och tar sig uttryck i aktiv tjänst i församling genom diakonala eller pastorala uppdrag men behöver inte vara av anställningskaraktär.

Ordinationen innebär bekräftelse på Guds och människors kallelse samt ger behörighet till tjänst i församlingarna. Vid ordinationen bekräftar diakoner och pastorer sin tro på Jesus Kristus, sin vilja att följa Equmeniakyrkans gemensamma ordningar och att arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. Genom installation mottar den lokala församlingen diakon och pastor.

Stadgar för Equmeniakyrkan §16:

 1. Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande person i ordinerad tjänst i Equmeniakyrkan i fråga om:
  1. handlande i strid mot tystnadsplikten
  2. lärofrågor, där medarbetares förkunnelse står i strid med Equmeniakyrkans grunddokument
  3. handlande som leder till att förtroendet för medarbetare eller kyrkan hotas eller som utgör missbruk av uppdraget
 2. Ansvarsnämnden består av fem ledamöter. I ansvarsnämnden ska ingå minst en pastor och en diakon som är ordinerade eller mottagna i Equmeniakyrkan, men som inte innehar nationell tjänst eller nationellt förtroendemannauppdrag.
 3. Kyrkostyrelsen ska fastställa instruktion för ansvarsnämnden. I instruktionen ska ingå regler för nämndens beredning av ärenden och dess sammansättning. Ändringar i arbetsordningen ska rapporteras till kyrkokonferensen.
 4. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till kyrkoledaren fyra veckor från det datum ansvarsnämndens beslut meddelats. Överklagan ska vara skriftlig. Beslut gällande erinran får inte överklagas.
 5. Kyrkokonferensen utser, efter förslag från valberedningen, två personer, utanför kyrkostyrelsen, att tillsammans med kyrkoledaren fatta beslut angående överklaganden av ansvarsnämndens beslut. I sin beredning ska dessa tillämpa ansvarsnämndens instruktion.

Arbetsordning

Beredning

 1. Anmälan till ansvarsnämnden sker skriftligt direkt till nämnden med samma adress som Trossamfundet Equmeniakyrkan. Ansvarsnämnden ska inte behandla anonyma anmälningar. Vid ärenden som berör minderåriga kan nämnden behandla anonyma anmälningar om det föreligger särskilda skäl.
 2. Den som anmäls till ansvarsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig över anmälan. När yttrandet från den anmälde kommit in ska ansvarsnämnden ge anmälaren möjlighet att yttra sig över den anmäldes yttrande.
 3. Om inga särskilda skäl föreligger ska nämnden kalla anmälaren och den anmälde till samtal.
  1. Nämnden beslutar om vilken/vilka i nämnden som ska delta i samtalen.
  2. Nämnden möter anmälare och anmäld var för sig.
  3. Den som kallas till samtal med ansvarsnämnden kan biträdas av upp till två stödpersoner.

Beslut

 1. Ansvarsnämnden sammanträder en gång per kvartal på kallelse av ordföranden eller vid behov oftare för att behandla aktuella ärenden.
 2. Ansvarsnämnden beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande
 3. Ansvarsnämnden efterstävar enighet i beslutsfattandet. Kan inte enlighet uppnås ska röstning ske.
  1. Om vid det vid omröstning uppstår lika röstetal av nämndens ledamöter gäller ordförandens röst som utslagsröst.
  2. Vid omröstning ska nämndens ordförande alltid avlägga sin röst sist.
  3. Ledamot som inte är enig med majoritetens beslut har rätt att reservera sig mot beslutet och bifoga en skiljaktig mening till beslutet.
 4. Om regional kyrkoledare tillhör ansvarsnämnden deltar vederbörande inte i beslut gällande medarbetare i den egna regionen
 5. Ansvarsnämnden prövar inför varje beslut om någon ledamot ska anses jävig. Ledamot som anses vara jävig deltar inte i beredningen eller beslut i ärendet.
 6. Under pågående ärende arbetar ansvarsnämnden under sekretess. Det ska dock påpekas att denna sekretess inte kan jämföras med den absoluta tystnadsplikten.
 7. Ansvarsnämnden ska, om misstanke om brott föreligger göra polisanmälan och/eller anmälan till berörd socialtjänst.
 8. Ansvarsnämnden arbetar enligt Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer Sveriges Kristna Råd, Sundbyberg 2018.
 9. Ansvarsnämndens beslut ska vara skriftliga. Till nämndens beslut ska information bifogas om hur man kan överklaga nämndens beslut.
 10. Ansvarsnämnden kan beslut om följande disciplinära åtgärder:
  1. Beslut om erinran, som innebär ett påpekande med förslag om stödåtgärder.
  2. Beslut om att person, under fastställd tid, inte äger rätt att vara diakon eller pastor i Equmeniakyrkan.
  3. Beslut om att person stryks från förteckningen över diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan.
 11. Ansvarsnämndens beslut ska skickas till anmälaren och den anmälda. I det fall den anmälda innehar en tjänst i någon församling ska församlingens styrelse underrättas om beslutet. Berörd regional kyrkoledare ska underrättas om ansvarsnämndens beslut. I övrigt avgör nämnden vilka ytterligare som ska få del av beslutet.
 12. Ovanstående åtgärder kan även tillämpas avseende missionärer som är avskilda i kyrkokonferensen (teologisk grund §39). Om anmälan gäller missionär eller motsvarande kallas ansvarig för Equmeniakyrkans internationella arbete till nämndens sammanträde.
 13. Ett beslut i ansvarsnämnden som leder till avstängning av diakon/pastor behöver inte vara i överensstämmelse med arbetsrättens föreskrifter om avsked vilket som regel kräver att dom vunnit laga kraft.
 14. Ansvarsnämndens minnesanteckningar och beslut bevaras i ett särskilt arkiv.