Publicerat 

Kostnader för internationell verksamhet 2016

Cirkeldiagrammet visar fördelningen av Equmeniakyrkans internationella kostnader under 2015. Dessa uppgår till 41 Mkr. De har finansierats genom Internationella insamlingen, projektinsamlingar och externa bidrag. De externa bidragen utgörs i huvudsak av 9,4 Mkr i Sidabidrag och 2,7 Mkr i olika mindre bidrag från organisationer och stiftelser.

Globalt
Drygt hälften av denna del utgörs av anslag till olika humanitära katastrofer. Andra relativt stora områden är Lärjungaskolan Apg29 och internationell ekumenik.

Samordning och ledning
Här ingår kostnader för personal som inte arbetar med en specifik geografisk region, hälften av kostnaderna för kyrkoledningen (enligt beslutad rambudget), kontors- och administrationskostnader, möten och vissa resor.

De geografiska regionerna
Kostnaderna här utgörs av anslag till projekt och verksamheter i samarbetskyrkor och – organisationer, kostnader för missionärer, personal i Sverige samt besöksresor. I Afrika ingår även kostnad för lokalt kontor och personal.

På begäran kan vi även ta fram diagram som visar hur kostnaderna fördelas på olika verksamheter och personal inom en specifik region. Kontakta i så fall maria.brunander@equmeniakyrkan.se eller 08-580 031 92. Likaså om du har frågor om den information som presenterats här.