Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens viktigaste mötesplats. Vi växer, mognar och fördjupas i tro och liv genom att bibelordet, bönen och delandet blir angeläget i livets alla skiften.

Vi är en brokig samling människor som tillsammans med andra vill söka gemenskap med Gud. Vi vill vara en inbjudande församling där vi tillsammans får upptäcka, lära känna och följa Jesus! Det är Jesus Kristus som är församlingens centrum.
Gemenskapen tar sig uttryck på många olika sätt. För oss är gudstjänsten det tydligaste och mest konkreta uttrycket. Där möts olika åldrar och alla får plats. Vi ser gärna att barnen har del i gudstjänsten och det gör vi genom Söndax och genom gudstjänster med alla åldrar. Gudstjänsten är församlingens puls och nav som är ett möte med Gud och med varandra. I lovsång, bön, predikan och bibelläsning söker vi tillsammans Guds väg i våra liv.
En gång per månad delar vi nattvardens gåvor och varje söndag finns möjligheten att tända ljus i ljusbäraren under stillhet och bön. Det finns också möjlighet till personlig förbön.
Kyrkfikat är också en viktig del av gudstjänsten och gemenskapen.