Metodistkyrkan i Sveriges historia

De första kontakterna med metodismen fick Sverige genom George Scott som verkade i Stockholm under 1830- och 40-talet.

Med sin predikoverksamhet i det så kallade ”Engelska kapellet” lade han grunden till de många väckelserörelser som skulle blomstra på 1800-talets senare hälft. Men det var med hemvändande sjömän från Amerika som metodismen kom till Sverige på allvar på 1860-talet.

Metodismen börjar som en väckelserörelse genom bröderna John och Charles Wesley, präster i Anglikanska kyrkan på 1730-talet i England. Många engelsmän utvandrade på 1700-talet till USA och man upplevde snart behovet av att bilda ett kyrkosamfund. 1784 grundas Metodistkyrkan i USA. Det nya samfundet hämtade mycket av sin inspiration från den anglikanska kyrkan när det gällde både lära och uppbyggnad. Det är först en bit in på 1800-talet som metodismen blir ett eget samfund i Storbritannien. Från USA sprider sig Metodistkyrkan utöver världen för att idag finnas i så gott som alla länder.

Metodistkyrkan i Sverige blev en frukt av den amerikanska väckelsen och man fick stöd från emigrerade svenskar som i Amerika funnit Metodistkyrkan. Hemvändande sjömän samt tidigare utvandrade svenska metodistpastorer reste runt i landet och församlingar bildades, framför allt i kuststäderna och på Gotland. De första församlingarna bildades 1868 i Stockholm, Karlskrona, Kalmar, Göteborg och Vallda i Kungsbacka.

1868 etableras Metodistkyrkan i Sverige och blir 1876 ett av staten erkänt trossamfund med rätt att döpa, viga, begrava med mera. Snart organiseras ungdomsarbete, pastorsutbildning, bokförlag och en egen tidning som först hette ”Lilla Sändebudet” och sedan ”Svenska Sändebudet”. Kvinnans ställning var tidigt stark inom metodismen, men det skulle dröja till 1940-talet innan kvinnliga präster ordinerades. Metodistkyrkan var ändå ett av de första samfunden som ordinerade kvinnor.