Färdplan

Färdplan – Ett kyrkoledarbrev med perspektiv för vägen vidare

Detta kyrkoledarbrev är skrivet med en önskan att stimulera samtal om Equmeniakyrkans framtid.

Vi vill stärka hoppet och kalla till förnyat engagemang. Brevet är skrivet i en vilja att blåsa där det glöder och uppmuntra till mod, kreativitet och andligt liv. När vi som enskilda, församlingar och kyrka ser och bejakar det liv som växer, då är förnyelse möjlig. Det är i tacksamhet över ett första decennium som vi nu blickar in i nästa årtionde. Detta kyrkoledarbrev innehåller perspektiv som vi menar är viktiga och vägledande för en kyrka som söker sin väg vidare. 

Här kan du ladda ner kyrkoledarbrevet

Färdplanen utgår från Equmeniakyrkans vision: Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Syftet med en färdplan för oss i Equmeniakyrkan är att fånga in viktiga stråk och framtidsbilder som bidrar till gemensam energi och framtidstro.

Samtidigt är vår önskan att samtalen får bli riktningsgivande för hur vi arbetar i Equmeniakyrkan framåt. Vi vill möta vår tids utmaningar och behov – för världens skull. Vi är väl medvetna om vi är olika som församlingar. Några av oss är små. Andra större. Vi har olika förutsättningar men tillsammans bildar vi Equmeniakyrkan. Ett provisorium på väg mot den fulla enheten.

De sju delarna/segmenten i färdplanen presenteras i fyra filmer. Till varje segment finns bibelord att fördjupa sig kring. Några av bibelorden ingår i filmerna. Andra har hämtats från Teologisk grund med något undantag. Ni väljer själva om ni först delar tankar med varandra kring bibelordet eller tittar på filmen.

Frågeställningarna som skickas med ska ses som bidrag för hur samtalen kan fördjupas inom vart och ett av de sju områdena på vägen mot en önskad framtid i Equmeniakyrkan.

Förändring börjar alltid med oss själva. Därför behöver vi tala om och be för detta. Lyssna in vad det betyder personligt men också i våra församlingar och för vår kyrka.

Fundera samtidigt över vilka frågor som bearbetas vidare. Vad är mest angeläget och viktigt i presentationen av Färdplan? Saknas något och vad behöver eventuellt förtydligas/förändras/utvecklas?

Vi för samtalen under oktober och november i en första process. Ser fram mot era tankar och återkoppling på info@equmeniakyrkan.se.

Om ni vill kan ni enkelt göra en cirkel av samtalen i fyra delar tillsammans med Studieförbundet Bilda under oktober och november; till exempel i styrelsen eller andra grupper i församlingen.

Leva tillsammans; Enhet & identitet; I sin tid

Frågor och samtalsunderlag

 • Hur kommer man till tro i din församling?
 • Vad är en församling enligt dig? Hur ser formerna ut för det gemensammas bästa i din församling?
 • Vilka steg behöver tas i er församling för att stärka gemenskapen tycker du?
 • Håller du med om det som sägs om att gå från att vara ”föreningskyrka” till livsnära gemenskap/kommunitet; varför/varför inte?
 • Vad kan det innebära i er församling att leva i ömsesidigt beroende till varandra och vara överlåten till församlingens gemenskap?
 • Hur tänker du kring att vara en del av en livsnära samtalsgrupp/bönegrupp? Vem kan du prata med om detta?

 • En av Equmeniakyrkans styrkor är vår bredd och mångfald. Hur ser vårt centrum ut? Vad måste vi vara överens om? Hur kan vi klara av olika uttryckssätt?
 • Hur ser vi på friheten i den lokala församlingen och inom vilka gränser?
 • Hur kan vi genom konsensusmetoder – fortsatt sträva mot enhet så bredden och mångfalden bibehålls?
 • I teologisk grund står det att ”Equmeniakyrkan är ett provisorium mot den fulla enheten”. Hur märks enhetens teologi i praktisk handling i din församling och hur vill du att det ska märkas i Equmeniakyrkan i stort?
 • Vad är det att vara en ekumenisk spjutspets som kyrka och som församling?
 • Allt färre i vårt land relaterar till tro och kan bibelns berättelser. Vad betyder det när vi vill dela kristen tro med andra? Hur ser rastplatserna/”hyddorna” ut som behöver byggas där du bor för att vara församling idag? Vilka ”hyddor” behöver vi bryta upp från?
 • Vad är det att dela livet ”som det är” i församlingen? Hur firar vi gudstjänst som svarar människors frågor?
 • Bibelns uråldriga texter rymmer en rörelse som också talar rakt in i vår tid. Strax efter berättelsen om förklaringsberget börjar lärjungarna samtala om vad det är att vara stor i Guds rike. Jesus vänder då på perspektiven och talar om vem som är störst i Guds rike. Vad betyder en sådan berättelse för vilka församlingen finns till för idag?
 • Vad betyder Jesu uppmaning till oss; ”med er är det annorlunda” – när vi ska forma öppna församlingsgemenskaper där hopp och tro delas?
 • Hur bevarar vi det unika i vår församlingsgemenskap och samtidigt vågar låta oss förändras av fler människor som söker sig till/kommer till tro i församlingen?
 • Hur kan vi tala om det svåra – när det känns som om inget händer i församlingen? Att vi inte tycks nå fler. Hur kan vi hjälpa varandra att upptäcka hur Gud verkar i det fördolda?

För världens skull; Dela tron vidare

Frågor och samtalsunderlag

 • Om kyrkan först och främst finns för världens skull – hur kan vi då samverka med andra (organisationer och församlingar) där vi bor för att möta nöden, längtan och ropen om hjälp?
 • Vad betyder ”ett större vi” – nära och ur ett globalt perspektiv?
 • Hur tänker du kring kyrkans och församlingens diakonala uppdrag utifrån begreppen ”caring” och ”curing”? Vilka proaktiva initiativ kan tas tillsammans med andra för att möta behoven hos den som riskerar falla mellan maskorna i våra sociala skyddsnät?
 • När delar du din tro med andra? Vad är lätt och vad är svårt?
 • Hur tänker du kring påståendet att varje kristen är en missionär?
 • Vad är viktigaste i mötet med den som är intresserad av kristen tro?
 • Hur kan vi göra det lättare att hitta in till församlingen för den som aldrig varit i en kyrka?
 • Har du själv prövat att besöka andra församlingar för att se hur du blir mottagen? Vilka slutsatser drar du av det?

Heliga vanor

Frågor och samtalsunderlag

 • Vilka heliga vanor, traditioner och symbolik behöver och längtar du efter för att djupna i din tro och uppleva en levande andlighet?
 • Hur mycket hör det inre andliga livet ihop med yttre strukturer? Hur skulle du t ex påverkas av att tänka att varje fredag är en liten långfredag och varje söndag är en påskdag?
 • Hur ser balansen ut mellan inåt/utåt i ditt eget liv och i församlingens liv? Hur vill du att det ska vara? Vilket är ditt/ert nästa steg för att skapa förändring?
 • Ber du måltidsbön? Varför/varför inte?
 • Finns det tillfällen när vi riskerar att stänga ute andra genom våra strukturer och tankar om vad tro och tillbedjan handlar om? Hur kan vi vara uppmärksamma på det i så fall?
 • Olika kyrkor har olika uttrycksformer. Hur kan vi ärligt söka äktheten i andras andliga traditioner och hur kan andras heliga vanor utmana oss?

Ledarskap & Herdeskap

Frågor och samtalsunderlag

 • Vilka har gett dig förtroende att leda och vad har det bidragit till i ditt liv?
 • Hur ser din ledarskapssyn ut? Vad lägger du in i begreppen ledarskap och herdeskap och hur hör de samman?
 • Hur ger vi varandra förtroende att leda i församlingen, testa nya saker – och vad gör vi när det går fel?
 • Hur möjliggörs ett kreativt ledarskap?

Avslutningsvis

Perspektiven och ansatserna som presenterats i färdplanen är ett första steg i att söka vägen vidare för kontinuitet och förnyelse i vår kyrka.

I den här processen behöver vi varandra. Vi behöver det ömsesidiga lyssnandet. Vi behöver ta del av varandras erfarenheter. Därför behöver vi också lyfta fram det som ev. saknas, det som behöver förtydligas eller förstärkas. Trons gemenskaper har sett olika ut från tid till tid och från plats till plats. Nu söker vi riktningen tillsammans för hur vi bäst är redskap för Guds mission i vår värld i framtiden.

 • Vad upplever ni mest angeläget och viktigt i presentationen av Färdplan?
 • Vad skapar frågor att bearbeta vidare?