Kyrkans fokusområden

Kyrkans verksamhetsplan omfattar två (2) år och beskriver riktningsmål inom fyra områden, vår gemensamma riktning och vad vi som kyrka vill bidra till, samtidigt som den i sin förlängning tydliggör vad vi som gemensam organisation kan och önskar bidra med.

Kyrkokonferensen beslutar om verksamhetsområden och riktningsmål medan kyrkostyrelsen och kyrkoledningen har att fastställa och följa upp delmål. De regionala förtroenderåden involveras i processen. Equmeniakyrkans personal ansvarar för att finna lämplig verksamhet som kan bidra till att nå målen. Fokusområdena nedan antogs på kyrkokonferensen 2022 och gäller 2023-2024.

Fokusområde 1 – Dela tron vidare med nästa generation

Kyrkans vision är att vara hela livets kyrka. Ett stort behov är att tillsammans med Equmenia stärka arbetet för barn, familj och unga vuxna. Att dela tron vidare är kyrkans främsta uppgift. Hur lär vi oss att tala och leva tro över generationsgränserna? Hur delar vi heliga vanor med barn och unga och hur kan unga vara med och utveckla kyrkan i vår tid?

Barn och familj 

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka där barn och familjer växer tillsammans. Därför finns behov att arbeta fram en telologi och en pedagogisk plan för arbete med barn och föräldrar, och utifrån den forma utbildningsverktyg utifrån barns rätt till tro och andlig utveckling, till exempel material kring gudstjänst och heliga vanor med inriktning barn och familj. Läs mer om Temagruppen

Unga vuxna

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för unga vuxna där tron växer och fördjupas. Vi vill verka för att Equmeniakyrkan är en naturlig hemvist för unga vuxna, ge redskap för att hitta ett eget hållbart språk för tron, att uppmuntra till engagemang, gemenskap och medlemskap och ge möjlighet till påverkan av kyrkans kultur och arbetssätt.
Läs mer om temagruppen

Fokusområde 2 – Klimat och hållbarhet

Hållbarhet har flera dimensioner och handlar ytterst om hur vi lever i relationen till Gud, medmänniskan, skapelsen och oss själva. Det kristna hoppet är ett omistligt bidrag i vår tid, liksom att kyrkan själv bidrar med omvändelse och omställning till en hållbar, fredlig och rättvis framtid. Det utlysta klimatnödläget vill fördjupa oss som kyrka genom kunskap och utbildning om klimat, skapelseteologi och eskatologi för vår tid och i vår värld. Vi kan bidra till omställning genom heliga vanor och andlig fördjupning, minskade utsläpp genom praktiskt arbete för hållbarhet i kyrkans gemensamma organisation och församlingar. Och genom att vara en profetisk röst i påverkansarbete som kyrka och tillsammans med andra aktörer, lokalt och globalt. Läs mer om temagruppen

Fokusområde 3 – Nya och växande församlingar

Equmeniakyrkan längtar efter att växa också i antal församlingar och medlemmar. Därför tas initiativ till nya församlingar och församlingar återplanteras där kristen närvaro ännu är svag. De erfarenheter som hittills gjorts hjälper oss framåt att se hur församlingar växer i vår tid genom att vi delar tron vidare. Kyrkokonferensen har tidigare satt visionen om 50 nya församlingar till 2025 och två återplanteringar per år. Läs mer

Fokusområde 4 – Heliga vanor

Färdplanens perspektiv Heliga vanor utmanar till utveckling av personligt och gemensamt gudstjänst- och andaktsliv. Hur fördjupas kristuslivet genom dagens timmar, veckans dagar och årets rytm? Gemensamma heliga vanor stödjer ett hållbart andligt liv som fördjupar efterföljelse. De gemensamma praktikerna förbinder oss med varandra, med hela kyrkan och skapelsen genom yttre strukturer och former som förmedlar Guds nåd och gestaltar det ömsesidiga beroendet.