Fokusområde 3: Internationella relationer

Equmeniakyrkan fördjupar och prioriterar samverkan i global mission, där diakoni och vittnesbörd hålls samman.

Equmeniakyrkan vill stärka missionsuppdraget genom att vi och samarbetskyrkor ömsesidigt hjälper varandra att vittna om Jesus Kristus i ord och handling. Equmeniakyrkans nationella organisation vill vara en kanal för församlingarna att engagera sig i internationella relationer.

Delmål för perioden 2019-20

  1. Ytterligare 8 församlingar har engagerat sig för ett särskilt internationellt projekt eller temaområde.
  2. Helhetssynen på mission och det globala perspektivet har en tydlig plats i kompetensutvecklingsprogram och i pastors- och diakonutbildning.
  3. Där så är möjligt finns avtal och handlingsplaner med samarbetskyrkor som tydliggör hur samarbetet under verksamhetsperioden ser ut.
  4. Fem nya missionärer till respektive från Sverige har identifierats och möjligheter för volontärarbete har utvecklats.