Foto från Kyrkokonferensen

Motioner till kyrkokonferens 2021

Har du eller din församling en fråga som ni anser ska upp på dagordningen på Kyrkokonferensen? Välkommen att skicka in en motion!

Kyrkostyrelsen har beslutat att förhandlingarna i Kyrkokonferensen 2021 ska vara digitala, liksom de var 2020. Sedan 2017 använder Equmeniakyrkan konsensusmetoder för beslutsfattande. Metodiken behöver nu anpassas efter det digitala formatet. För att underlätta motionsbehandlingen finns här en enkel mall att följa när du skriver.
Equmeniakyrkans stadgar anger att församlingar anslutna till Equmeniakyrkan och medlemmar i anslutna församlingar kan skicka in motioner till kyrkokonferensen. Enligt stadgarna ska motioner vara kyrkostyrelsen tillhanda minst fyra månader före kyrkokonferensen. Men för att hinna behandla och kommunicera motionerna med alla församlingar före sommaren önskar kyrkostyrelsen få in motionerna innan 15 mars 2021

Att skriva en motion

Ställ upp motionen så här:

1. Rubrik på motionen

Vad handlar motionen om?

2. Brödtext

Text som innehåller problemformuleringen och förslag på problemlösningar. Ett tips är att fokusera på vad du vill uppnå, hellre än precis hur det borde lösas.

3. Förslag

Formulera ett eller flera förslag till beslut. Var tydlig, så konferensen får något att börja med i sina förhandlingar.

4. Avsändare

Vem ska anges som motionär i föredragningslistan? Ange din församling eller enskilda namn.

5. Kontaktuppgifter

Telefonnummer och e-postadress till den motionär som är kontaktperson.

Detta formulär är inte längre tillgängligt.

Du kan också skicka in din motion med vanlig post till:

Equmeniakyrkan
Kyrkokonferensen
Box 140 38
167 14 Bromma

Kontaktperson