Kyrkokonferens och klimatriksdag utmanar oss i klimatfrågan

Publicerat 

Under några försommarveckor har det varit två stora folkrörelsesamlingar där klimatfrågan har behandlats, Equmeniakyrkans kyrkokonferens och Klimatriksdag 2014.

Klimat_IMG_6607_250
Påverkanstorg om motion 19 Klimat, miljö och omställning.

Först Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Stockholm där några motioner handlade om klimatfrågan och hållbar utveckling.

I motionerna konstateras att det är på allvar nu – klimatfrågan/den globala uppvärmningen, är den största och svåraste utmaningen som mänskligheten någonsin har ställts inför. Det gäller för länder, för samhällen och för människor, och då också för kyrkan som har en Herre som älskar sin skapelse och så älskade världen att han gav den sin ende son.

Här betonas att vi som kyrka bör lyfta klimatfrågan utifrån vår tro och teologi, och fundera över vad som är vårt specifika bidrag. Här är frågor om klimaträttvisa, omsorgen om framtida generationer och frågor om skuld, omvändelse, förlåtelse och hopp viktiga.

Kyrkokonferensen beslutade bland annat att ”Policy för fred och omställning till en hållbar värld” som antogs vid förra kyrkokonferensen ska vara vägledande för Equmeniakyrkans arbete på olika nivåer.

Klimatriksdagen 2014 2 030_250
Lennart Renöfält och Per Larsson samtalar i avslutningssamlingen i Värmekyrkan Norrköping.

Den andra stora folkrörelsekonferensen hölls i Norrköping i början av juni. Vi var 600 klimatintresserade som hörsammat inbjudan till Klimatriksdag 2014. Vi tilltalades av värdegrunden: ”Vi tar FNs klimatpanel på största allvar och utgår från alla människors lika värde” och av målet med riksdagen att klimatet ska bli en stor valfråga 2014. Därför reste vi och många andra från olika delar av folkrörelsesverige till Norrköping.

Klimatriksdagen blev en kraftsamling som förde samman enskilda och olika organisationer. Arbetsmetoden var att inspirera till motioner om klimatet och inte mindre än 221 motioner hade sänts in i förväg och alla behandlade klimatfrågan ur olika aspekter. Motionerna var kunskapsmässigt mycket väl underbyggda. Vi arbetade i utskott för att vaska fram de bästa som sedan gick vidare till en omröstning där vi deltagare valde ut de sju vassaste motionerna som överlämnades till politiska partiernas riksdagsmän och ungdomsförbund.

Klimatriksdagen 2014 2 020_250
Hans-Erik Karlsson lägger sina röster för bästa motioner.

Behållningen av Klimatriksdag 2014 är stor samlad kunskap genom motionerna och än mer kunskap i en mängd seminarier av hög kvalitet. Det går att ta del av motioner och flera av föreläsningarna via www.klimatriksdag2014.se

Nya kontakter förstärker känslan av att vi är många som tar klimatet på allvar. Tyvärr var det tunt med kyrkornas bidrag i Klimatriksdagen. Här bör vi finnas med tydligare i framtiden. Kyrkorna har viktiga aspekter att tillföra inte minst när det gäller att förmedla hopp och i samtalen om vilken etik som vi baserar klimatengagemanget på samt den internationella solidariteten som ryms i begreppet klimat-rättvisa.

Därför är det glädjande att kyrkokonferensen beslöt att i klimatarbetet fortsätta det viktiga samarbetet med Sveriges Kristna Råd (som har en kunnig arbetsgrupp om klimatfrågan och har publicerat skriften ”Värna den jord som Gud älskar”) samt att ta kontakt med organisationer utanför kyrkorna som till exempel Naturskyddsföreningen och omställningsrörelsen.

Runt om i världen kraftsamlar kyrkor och kristna församlingar i klimatfrågan. På flera håll går man från att se klimatfrågan som något för speciellt intresserade till att lyfta in den och förstå den som en central del av vår tro och kallelse.

Vill vi vara med och trogna evangeliet vara en del i den rörelsen. Närmast kan vi följa besluten i Klimatriksdagen och kyrkokonferensen, nämligen att vara med och påverka så att klimatfrågan får en stor plats i höstens valrörelse.

Lennart Renöfält
regional kyrkoledare

Hans-Erik Karlsson
repr. för Equmeniakyrkan i SKR-gruppen för klimat och hållbar utveckling