Kyrkoledarval 2024

Equmeniakyrkan förbereder sig för att välkomna en ny kyrkoledare under kyrkokonferensen 2024.

Lasse Svensson, som har tjänat som kyrkoledare de senaste 12 åren, kommer inte att vara tillgänglig för omval i enlighet med kyrkans stadgar. Således har tiden kommit att inleda förfarandet för att välja hans efterträdare. På denna sida presenteras information med relevans för denna valprocess. Därutöver berörs det parallella valet av biträdande kyrkoledare.

Aktuellt i processen

Processen fram till beslut

Kyrkoledarutfrågningarna

Här finns kyrkoledarutfrågningarna med kandidaterna Joakim Hagerius och Karin Wiborn.

Utfrågningarna leds av Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm, författare och kulturskribent i tidningen Expressen och Unni Jonsson, kommunikatör på Diakonia, engagerad i Immanuelskyrkan Stockholm och har tidigare arbetat på Equmenia och Equmeniakyrkan.

Ge gärna respons till Kyrkostyrelsen genom att skicka en kommentar om vad du/ni tänker när ni har sett dessa utfrågningar: kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se

Kyrkoledarutfrågningarna

Här finns kyrkoledarutfrågningarna med kandidaterna Joakim Hagerius och Karin Wiborn.

Utfrågningarna leds av Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm, författare och kulturskribent i tidningen Expressen och Unni Jonsson, kommunikatör på Diakonia, engagerad i Immanuelskyrkan Stockholm och har tidigare arbetat på Equmenia och Equmeniakyrkan.

Kravprofil

När Equmeniakyrkan nu söker efter en ny kyrkoledare och biträdande kyrkoledare är det med stor omsorg och insikt om det viktiga arbete dessa ledare bidrar med inom vår kyrka.

Processen fram till nu har gett en bild av de egenskaper och kompetenser som är viktiga i dessa roller. Genom ett fortsatt gemensamt ledarskap mellan kyrkoledare och biträdande kyrkoledare kan så många av dessa krav som möjligt uppfyllas. Det är också viktigt att notera att rollen som biträdande kyrkoledare är öppen för diakoner, vilket skulle kunna berika vår kyrkas ledarskap.

Det finns sådant som efterfrågas för båda rollerna, men också sådant som är specifikt för kyrkoledaren. Därutöver anges några områden som behöver täckas av någon i kyrkoledningen, men där det bedömts mindre viktigt vem som står för den delen. Att dela utmaningen att leda bedöms fortsatt vara viktigt.

Det som efterfrågas hos en kandidat för att vara kyrkoledare såväl som biträdande kyrkoledare:

 • Ett gott andligt ledarskap inspirerat av Jesus Kristus som skapar förtroende, leder med vishet och har lätt att samarbeta med andra.
 • En kreativ förmåga att tänka nytt och fortsätta ta initiativ för att driva oss som kyrka framåt.
 • En vilja att se Equmeniakyrkan utvecklas tillsammans med Equmenia.

Särskilda krav för kyrkoledaren:

 • Förmågan att representera kyrkans teologiska mångfald grundad i erfarenhet och kunskap från den lokala församlingens kontext samt bildarsamfunden.
 • Ett strategiskt och visionärt ledarskap som tydligt anger riktning för vår kyrka.

Krav för det samlade ledarskapet (kyrkoledare och biträdande kyrkoledare tillsammans):

 • Insikt i, och engagemang för, Equmeniakyrkans internationella missionarbete.
 • Passion för och erfarenhet av ekumeniskt arbete.
 • Förmåga att engagera sig i samhällsdebatter och representera Equmeniakyrkan utåt.
 • Kompetens och förmåga att vara en god arbetsledare så att Equmeniakyrkan är en attraktiv arbetsplats.

Kyrkostyrelsen ser fram emot att tillsammans med församlingar och Equmenia finna och välkomna de personer som kommer att leda Equmeniakyrkan framåt. Tack till alla som engagerar sig i denna viktiga process!

FAQ – Vanliga frågor och svar

Kyrkostyrelsen kommer att föreslå biträdande kyrkoledare för kyrkokonferensen. Någon eller några av de kandidater som inte gick vidare i processen till utfrågningarna kan därför bli aktuella som biträdande kyrkoledare. Kyrkostyrelsens huvudlinje är att ha en biträdande kyrkoledare, men håller dörren öppen för två, eller för ingen. Det är ett pussel som ska läggas.

De kandidater som gått vidare i processen kommer i djuplodade samtal att frågas ut. Samtalen kommer att finnas att titta på via hemsidan från och med 23 april kl 18.00. Dessa djuplodande samtal med varje kandidat blir en viktig del i valet av ny kyrkoledare.

Du kan redan nu skicka in din fråga till utfrågningarna. Kanske blir det just din fråga som utfrågarna ställer till kandidaterna. Maila den till kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se.

Equmeniakyrkans församlingar och Equmenias styrelse kan lämna förslag till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen har rätt att utöver inkomna förslag behandla egna förslag.

En representant för församlingen fyller i det särskilda formulär som finns för ändamålet och skickar in till epost:
kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se

Senast den 14 december 2023 ska förslagen mailas till kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se

Det finns egentligen ingen begränsning i hur många namn en församling kan föreslå men det är bra om det motiveras varför en kandidat föreslås. Det underlättar mycket i den fortsatta beredningsprocessen om församlingen också har vidtalat den person som föreslås. Det är inget krav att personen är tillfrågad, men det skulle som sagt underlätta mycket om så är fallet. Oavsett uppskattas om församlingen kan informera om kandidater är vidtalade eller inte.

Equmeniakyrkans stadgar

§13Kyrkoledaren
1.Kyrkoledaren är Equmeniakyrkans andliga ledare och främsta företrädare.
2.Kyrkoledaren ska tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Equmeniakyrkans arbete enligt kyrkokonferensens beslut. Kyrkoledarens särskilda uppgifter beskrivs i Teologisk grund för Equmeniakyrkan.
§14Val av kyrkoledare
1.Den som är ordinerad eller mottagen pastor i Equmeniakyrkan kan väljas till kyrkoledare.
2.Inför val av kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar och Equmenias styrelse lämna förslag till kyrkostyrelsen senast åtta månader före den konferens då valet ska ske. Kyrkostyrelsen har rätt att utöver inkomna förslag behandla egna förslag.
3.Kyrkostyrelsen bereder val av kyrkoledare och har ensam rätt att lägga ett eller flera förslag till kyrkokonferensen i frågan.
4.Kyrkoledaren väljs av kyrkokonferensen. Val av kyrkoledare ska ske med två tredjedelars majoritet av vid omröstningen närvarande ombud. Om kyrkostyrelsens förslag faller, återremitteras frågan om val av kyrkoledare till kyrkostyrelsen för ny process.
5.Kyrkoledaren väljs för en tid av fyra år och kan omväljas ytterligare två gånger om vardera fyra år.
6.Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för kyrkoledaren och utser vid behov tillförordnad kyrkoledare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens.
§15Val av biträdande kyrkoledare
1.Biträdande kyrkoledare kan väljas. Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbetsbeskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren. Den som är ordinerad eller mottagen pastor eller diakon i Equmeniakyrkan kan väljas till biträdande kyrkoledare.
2.Inför val av biträdande kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar och Equmenias styrelse lämna förslag till kyrkostyrelsen senast åtta månader före den konferens då valet ska ske. Kyrkostyrelsen har rätt att utöver inkomna förslag behandla egna förslag.
3.Kyrkostyrelsen bereder i samråd med kyrkoledaren val av biträdande kyrkoledare, och har ensam rätt att lägga förslag till kyrkokonferensen i den frågan.
4.Biträdande kyrkoledare väljs av kyrkokonferensen. Om kyrkostyrelsens förslag faller, återremitteras frågan om val av biträdande kyrkoledare till kyrkostyrelsen för ny process.
5.Biträdande kyrkoledare väljs för en tid av fyra år och kan omväljas ytterligare två gånger om vardera fyra år.
6.Vid behov utser kyrkostyrelsen tillförordnad biträdande kyrkoledare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens. Den som är ordinerad eller mottagen pastor eller diakon i Equmeniakyrkan kan utses till biträdande kyrkoledare. Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbetsbeskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren.
Paragraferna ovan är ett utdrag ur Equmeniakyrkans stadgar.
Här finns stadgarna att läsa i sin helhet.

Teologisk grund

40.Kyrkoledare, biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare
Kyrkoledare, biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare utses i enlighet med Equmeniakyrkans stadgar. De avskiljs, liksom övriga av kyrkostyrelsen kallade till tjänst, i kyrkokonferensen.
Kyrkoledaren, som är Equmeniakyrkans andliga ledare och främsta företrädare, skall
svara för samordning och tillsyn i omsorg om Equmeniakyrkans liv och gemenskap
främja förkunnelse och själavård
arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet
följa utvecklingen i Equmeniakyrkan och beakta dess framtidsfrågor
tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Equmeniakyrkans arbete
verka för Equmeniakyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet.
Biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare har, i samverkan med kyrkoledaren, motsvarande uppdrag inom sitt ansvarsområde.
Texten ovan är ett utdrag ur Teologisk grund.
Här finns Teologisk grund att läsa i sin helhet.

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med kyrkostyrelsen angående kyrkoledarvalet 2024 i Equmeniakyrkan.

Skicka ett mail till
kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se

Beredningsgruppen för kyrkoledarvalet består av Johan Quist, Kerstin Enlund, Gunilla Hugosson och Marcus Sandström från kyrkostyrelsen.

Tips på tillvägagångssätt för församlingar

Equmeniakyrkans församlingar kan föreslå kandidater till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. Här ges tre förslag på hur en församling kan arbeta för att föreslå kandidater.

Förslag 1

Församlingsmötet som beslutsforum

 1. Kalla till ett församlingsmöte specifikt för detta ändamål.
 2. Presentera frågan om att föreslå en kyrkoledare och/eller biträdande kyrkoledare till alla deltagare.
 3. Dela in deltagarna i smågrupper för diskussion och reflektion kring potentiella kandidater.
 4. Låt varje grupp presentera sina förslag med motiveringar.
 5. Genomför en omröstning eller konsensusbeslut kring de presenterade förslagen.
 6. Notera ner beslutet och motiveringarna bakom varje vald kandidat.
 7. Vidtala de valda kandidaterna.
 8. Fyll i de föreslagna kandidaterna i formuläret och skicka in till epost:
  kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se

Förslag 2

Styrelsen som ansvarigt organ

 1. Informera församlingens medlemmar om att styrelsen kommer hantera förslagsprocessen.
 2. Uppmuntra medlemmar att framföra sina synpunkter och förslag till styrelsemedlemmarna.
 3. Under styrelsemöten, diskutera och reflektera över insamlade synpunkter och förslag.
 4. Fatta ett beslut om vilka kandidater församlingen vill föreslå.
 5. Informera församlingsmedlemmarna om beslutet.
 6. Vidtala de valda kandidaterna.
 7. Fyll i de föreslagna kandidaterna i formuläret och skicka in till epost:
  kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se

Förslag 3

Särskild beredningsgrupp

 1. Upprätta en beredningsgrupp bestående av församlingsmedlemmar med olika perspektiv och bakgrunder.
 2. Låt beredningsgruppen samla in synpunkter, diskutera och reflektera kring potentiella kandidater.
 3. När beredningsgruppen nått en slutsats, presentera resultatet antingen för styrelsen eller vid ett församlingsmöte.
 4. Låt styrelsen eller församlingsmötet fatta det slutliga beslutet baserat på beredningsgruppens förslag.
 5. Dokumentera beslutet och eventuella motiveringar.
 6. Vidtala de valda kandidaterna.
 7. Fyll i de föreslagna kandidaterna i formuläret och skicka in till epost:
  kyrkoledarval@equmeniakyrkan.se

Senast att skicka in förslag var den 14 december 2023.