Person som läser bibeln

Om kyrkan

Equmeniakyrkan i Långared är en levande kyrka i en levande landsbygd

Välkommen till
Equmeniakyrkan Långared

Equmeniakyrkan Långareds VISION är:

En alla åldrars kyrka för bygdens människor som erbjuder:
* möte med Gud
* möjlighet att hämta kraft
* gemenskap

Vårt MÅL är att:
Vi ska vara en församling som växer.
Gudstjänster och övriga sammankomster ska fortsätta att utvecklas och vara en mötesplats för tro och gemenskap utan yttre gränser.
Vi ska aktivt stödja ungdomsverksamheten i församling och equmenia
Vi ska verka för ett bibehållet och vidareutvecklat samarbete med svenska kyrkan
Missionsarbetet i Sverige och utomlands skall vara en aktiv del av församlingens arbete 

STADGAR

Equmeniakyrkan Långareds stadgar

FÖRSAMLINGSORDNING

Equmeniakyrkan Långareds församlingsordning

Historik

Om Equmeniaförsamlingen i Långared

En andlig väckelse i en tid med stort mörker ledde till att människor i bygden under andra halvan av 1800-talet samlades i hemmen och i småskolan vid Mårtensgården. Detta för bön och bibelläsning samt för att lyssna till predikanter från olika håll i västra Sverige. Samlingarna ledde vidare till en församlingsbildning år 1882.

Missionshuset byggdes först år 1904 och finansierades då genom att intresserade fick teckna sig för gåvobelopp samt genom bildandet av syföreningen. En första missionsauktion hölls under sommaren och inbringade omkring 400 kronor. Totala kostnaden uppgick till 2 115 kr, varav 500 kronor lånades.

Nu inleddes också en god tradition i bygden genom fria dagsverken och körslor samt skänkt virke. Antalet medlemmar uppgick då till 26 personer. År 1904 fick församlingen också organisatoriskt fastare former, bl a stadgar. Verksamheten har utvecklats med bl a barn- och ungdomsarbete och huset/kyrkan har byggts till några gånger, senast i samband med 100-årsjubiléet åren 1982-1983.

Om Equmeniakyrkan

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.

Tro – Equmeniakyrkan

Teologisk grund – Equmeniakyrkan