Församlingen

Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas. Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkans grunddokument är Teologisk grund och Stadgar för Equmeniakyrkan.

I församlingsmötet söker församlingen Guds vilja och väg för framtiden. Beslut fattas enligt den ordning som stadgarna anger men församlingen kan välja att fatta beslut genom konsensus. Om beslut fattas med omröstning har församlingen ett särskilt ansvar för att stödja de som företräder en minoritetsuppfattning.

Tillsammans med andra församlingar, även i ekumenisk gemenskap, är uppgiften att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Den kompletta församlingsordningen kan du läsa här.