Församlingsordning

Församlingsordning Equmeniakyrkans församling Mariestad

Föreliggande församlingsordning är antagen av Equmeniakyrkans församling i Mariestad vid årsmöte 2024-02-24 och församlingsmöte 2024-04-07 och gäller tillsammans med antagna stadgar för församlingen. 

Equmeniakyrkans församling i Mariestad har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens liv, inriktning och mål.

Församlingen

Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas. Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkans grunddokument är Teologisk grund och Stadgar för Equmeniakyrkan. I församlingsmötet söker församlingen Guds vilja och väg för framtiden. Beslut fattas enligt den ordning som stadgarna anger men församlingen kan välja att fatta beslut genom konsensus. Om beslut fattas med omröstning har församlingen ett särskilt ansvar för att stödja de som företräder en minoritetsuppfattning. 

Tillsammans med andra församlingar, även i ekumenisk gemenskap, är uppgiften att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Församlingen vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Dop och välsignelse

Dopet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn sker med vatten. Det är en Guds gåva som möts av människans svar i tro. Dopet sker i glädje över det nya livet i Kristus och innebär en förening med honom och hans församling. Tro, dop och medlemskap i församlingen hör samman. Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i tro och i efterföljelse.

Dopet är ett enda. Tillfällen till dopbekräftelse och dopförnyelse tydliggör dopets betydelse som en del i trons liv. Dopbekräftelse kan ske vid ett särskilt tillfälle som ett uttryck för den enskildes vilja att leva i dopets förbund. Dopförnyelse är en möjlighet att återkommande uttrycka sin vilja att leva i tro och efterföljelse.

Församlingen erbjuder såväl dop av barn som dop på grund av personlig bekännelse i form av dop genom nedsänkning eller begjutning. 

Välsignelse av barn erbjuds de föräldrar som önskar att barnet självt ska ta ställning till frågan om dop senare i livet. Det är naturligt att välsignelse av barn äger rum i församlingens gudstjänst. 

Nattvard 

Jesus Kristus inbjuder oss till och möter oss i nattvarden. Till nattvarden inbjuds var och en som söker gemenskap med honom. I nattvarden delas bröd och vin, en helig måltid i vilken jordiska gåvor tillsammans med Kristi instiftelseord förmedlar och levandegör hans närvaro. Församlingen inbjuder regelbundet till nattvard. Församlingen utser nattvardstjänare som biträder vid måltiden. Nattvarden delas med alkoholfritt vin och glutenfritt bröd. 

Medlem 

Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Tron och dopet är vägen in i församlingen. Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och gemenskap med pastor/församlingsföreståndare. Ny medlem hälsas välkommen i församlingen, i regel, i samband med gudstjänst. Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling antecknas medlemskapet i församlingsboken. Församlingen välkomnar även medlem i väntan på dop.

Medlem som flyttar meddelar detta till pastor/församlingsföreståndare som utfärdar flyttningsintyg till ny församling. Medlem kan utträda ur församlingen och församlingen kan, efter samråd med regional kyrkoledare, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen. 

För hela livet

Församlingen är till för alla människor som söker dess gemenskap och söker stödja dem under livets olika skiften. Församlingens gudstjänst och liv rymmer tacksägelse, förbön och omsorg om människor i olika åldrar. Församlingen har ett särskilt ansvar när människor står inför vägval och avgörande händelser i tillvaron. Församlingen tillsammans med Equmenia söker stödja trons livsprocess hos unga fram till ett eget ställningstagande för Kristus och församlingen. Församlingen, eller församlingar tillsammans, välkomnar till undervisning i kristen tro utifrån behov och resurser. Equmeniakyrkans regionala struktur har ett särskilt ansvar att stödja församlingarna i uppgiften att vara hela livets kyrka. 

Konfirmation

Församlingen, eller församlingar tillsammans, välkomnar till konfirmation. Detta är en mötesplats mellan unga, församlingen och Gud. Mötesplatserna erbjuder tillfälle till fördjupning och reflektion för de som deltar men även för ledare, föräldrar, anhöriga och församling. I samband med avslutning ges tillfälle till samtal om tro, dop och medlemskap. 

Vigsel

Som ett uttryck för hela livets kyrka erbjuder församlingen vigsel som i första hand är en gudstjänst. Äktenskapet är inte en enskild angelägenhet utan tillhör församlingens gemensamma liv. Equmeniakyrkan i Mariestad har en könsneutral vigselsyn. Pastor ordinerad i Equmeniakyrkan har vigselrätt och kan förrätta vigsel med laga verkan. Pastor med vigselrätt kan, på grund av samvetsbetänkligheter, neka till att förrätta vigsel.

Begravning

I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död vilar i Guds händer. Församlingen kan erbjuda begravningsgudstjänst även för sådana som inte är medlemmar i församlingen varvid en kostnad kan komma att tas ut.   

Förvaltarskap

Församlingens och Equmeniakyrkans ansvar för mission nära och långt borta hör samman med förvaltarskap och vilja att gemensamt dela tillgångar med andra. I församlingen bidrar alla utifrån sina förutsättningar som kan skifta under olika perioder i livet.

Tjänst

Hela församlingen är kallad att vittna om frälsningen i Jesus Kristus och att bruka de gåvor som Anden ger. Gåvorna och tjänsterna är olika, men Gud verkar i allt. Utifrån allas tjänst kallar Gud människor till särskilda tjänster i församlingen. Församlingen kallar diakon/pastor enligt det som beskrivs i församlingens stadgar. Regional kyrkoledare biträder församling som önskar kalla diakon eller pastor. 

Diakonen är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att förmedla Guds ord, ge omsorg, erbjuda gemenskap samt att särskilt stödja människor i utsatta livssituationer och stå på de förtrycktas sida. Diakon ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. 

Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin kallelse. Pastor har tystnadsplikt och ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i bikt eller enskild själavård. 

Församlingsföreståndare ska tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen, samt arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället. Vidare ska församlingsföreståndare följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på samma ort och till det omgivande samhället. Dessutom verka för Kristi kyrkas synliga enhet på den ort församlingen arbetar, vilket i Mariestad sker genom Mariestads Ekumeniska Råd. Församlingsföreståndare kan vara pastor eller diakon. 

Församlingens fastigheter och byggnader

Equmeniakyrkan i Mariestad äger fastigheten på Trädgårdsgatan 14 i centrala Mariestad och Sommargården Bäcken på Ekudden. Lokalerna nyttjas företrädesvis för församlingens och Equmenias verksamheter. Uthyrning av lokalerna sker enligt upprättade hyresavtal. Ingen alkohol eller droger får brukas i församlingens lokaler eller i samband med församlingens och Equmenias arrangemang.