Vår historia

Equmeniakyrkans församling i Mariestad är en del av Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan består av det som tidigare var Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Här kan du läsa mer om de tre bildarsamfunden.

Svenska Missionskyrkan
Svenska Missionskyrkan var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund som fram till 2003 kallades Svenska Missionsförbundet. Missionskyrkan är det enda av de tre bildarsamfunden som enbart har svensk bakgrund.
Missionsförbundet bildades den 2 augusti 1878 och har sin bakgrund i att kolportörerna, de första lekmannapredikanterna, läste bibeln, predikade och bad för människorna runt om i byar i Sverige.
Missionskyrkan i Sverige hade i samband med bildandet av Equmeniakyrkan knappt 60000 medlemmar fördelat på ca 700 församlingar.

Svenska Baptistsamfundet
Baptistsamfundet är Sveriges äldsta frikyrka. Den har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, Frillesås, efter fem troendedop den 21 september 1848. Baptistsamfundet hade en stark tillhörighet i den internationella baptismen, och var engagerade i de internationella baptistorganisationerna Baptisternas Världsallians och Europeiska Baptistfederationen.
Svenska Baptistsamfundet hade 16609 medlemmar i 192 församlingar vid utgången av 2011. Många av dessa församlingar var redan då ekumeniska, främst tillsammans med Svenska Missionskyrkan.

Metodistkyrkan i Sverige
1868 etableras Metodistkyrkan i Sverige och blir 1876 ett av staten erkänt trossamfund med rättighet att döpa, viga, begrava med mera. Snart organiseras ungdomsarbete, pastorsutbildning, bokförlag och en egen tidning ”Svenska Sändebudet”. Kvinnans ställning var tidigt stark inom metodismen, men det skulle dröja till 1940-talet innan kvinnliga präster ordinerades. Metodistkyrkan var ändå ett av de första samfunden som ordinerade kvinnor.
Metodistkyrkan i Sverige hade när den upphörde, ca 4.300 medlemmar.