Publicerat 

Mellanöstern

Mellanöstern

Egypten  Israel  Palestina
Libanon  Syrien

Mellanöstern och Nordafrika sträcker sig från Marocko i väst till Iran i öst och är en mångfasetterad och komplex region. Området inrymmer stor variation vad gäller kulturella och religiösa uttryck, språk och folkslag.

I Mellanöstern ligger kristendomens vagga och där finns världens äldsta kyrkor. Men i flera decennier har regionen sett en utvandring av kristna, på senare tid främst från krigen och kaoset i Syrien och Irak.

Under 1970- och 80-talen kom många kristna från bl a Libanon och hittade in i dåvarande SMF/SMK:s församlingar i Sverige. Kontakten med modersamfundet behölls. Samtidigt så knöts t ex SIRA – skolorna i Palestina tydligare till SMK fr o m 1990-talet och runt 2002 så fanns det ett officiellt MENA-arbete inom Svenska Missionskyrkan, som grundlagts genom beslut ca 10 år tidigare. Motiveringen löd:

 • Pilgrimsmotivet
 • Teologisk reflektion
 • Stöd till kristen närvaro
 • Stöd till rättvis fred och försoning
 • Ekumeniskt arbete
 • Bön

Idag samverkar Equmeniakyrkan med kyrkor och organisationer i följande länder i regionen; Egypten, Israel och Palestina samt Libanon och Syrien. Utöver det finns det vissa regionala aktörer som vi stöder. Arbetet består av stöd till olika verksamheter och utbildning för barn och unga, humanitärt bistånd i flyktingkrisen samt arbete med frågor om fred, mänskliga rättigheter, religionsdialog och inte minst ekumeniskt arbete kring kyrkans framtid i regionen.  Mellanöstern – Nordafrika brukar förkortas MENA. (Middle East North Africa på engelska).

SAT-7 startade 1996 med att producera och sända kristen satellit-TV i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom TV sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med 25 miljoner regelbundna tittare i fyra kanaler samt via Internet. Inte minst den arabiska TV-kanalen SAT-7 KIDS är mycket populär, också bland vuxna.

Med hjälp av satellit-TV är det möjligt att nå väldigt många människor, varav en stor del inte är läskunniga. SAT-7 är verksamma i ett område som sträcker sig från Casablanca i väster till Kabul i öster. Ungefär hälften av de uppskattningsvis 500 miljoner människor som bor där har tillgång till satellit-TV, också i väldigt fattiga och avlägsna områden. I flyktinglägren har man t ex kunnat sända skolprogram för barn som inte har möjlighet att gå i skola på annat sätt.

Genom programmen vill man stötta de lokala församlingarna, kämpa mot fördomar om kristen tro och arbeta för att kristna, från olika kyrkor och samfund, skall komma närmare varandra.

Varje kanal har sitt eget stödteam som finns till för att kunna ta emot telefonsamtal, e-post och kommunikation via sociala medier från personer som har frågor, böneämnen och kommentarer.

SAT-7 är en organisation som fötts i Mellanöstern och har en stor bredd och hög kvalité i sitt programutbud. Sändningarna ger en stor variation från pratshower till bibelstudier, från livsstilsprogram till nyheter och inte minst program för målgruppen barn och unga. 80 % av programmen är lokalt producerade, resten väljs ut av lokalt förankrade medarbetare. Man är noga med att inte kränka andra religioner eller ta politiska ställningstagande. Hela tiden strävar man efter att förmedla det positiva budskapet om Guds kärlek och hoppet i Jesus Kristus.

SAT-7 har egna inspelningsstudior i Libanon, Egypten, Turkiet, England och på Cypern. Klicka på länken för att läsa mer om SAT-7 (ENG)

Här kan du läsa några av SAT-7 publikationer Insight i svensk översättning:

Insight_1612_sv

Insight_1811_sv

Fellowship of Middle East Evangelical Churches   (FMEEC) (ungefär: Gemenskapen för de protestantiska kyrkorna i Mellanöstern) var en föregångare till Mellanösterns Kristina Råd (MECC) som grundades 1974 och inkluderade de orientaliska och ortodoxa kyrkorna. FMEEC formerades redan på 1920-talet utifrån flera ekumeniska konferenser kring kristen enhet. Idag arbetar FMEEC och MECC nära varandra och flera medlemskyrkor har medlemskap i båda organisationerna.

FMEEC:s målsättning är att stärka den kristna missionen och de protestantiska kyrkornas verksamhet, att bidra till ledarskaps- och lekmannautbildning för både män och kvinnor och att föra medlemskyrkorna närmare varandra i kristen enhet genom att arbeta tillsammans och att lära av varandra. Organisationen erbjuder program kring teologi, kvinnor, kristen bildning, kristna skolor och social och diakonal verksamhet.

Equmeniakyrkan har stöttat FMEEC:s  arbete med utbildning och fortbildning samt under senare år även arbetet med humanitär hjälp till Syrien och Irak. Vi har också varit representerade på de konferenser med medlemskyrkor och samarbetspartners i väst som hålls vartannat år. Där har frågor om den kristna kyrkans överlevnad i Mellanöstern diskuterats, relationen till islam, kvinnors delaktighet och teologi samt om hur den östliga och västliga kristenheten ser på och relaterar till varandra.

Följande kyrkor är medlemmar i FMEEC

The Diocese of the Episcopal Church in Egypt and North Africa (Episkopalstiftet i Egypten och Nordafrika)
The Diocese of the Episcopal Church in Iran (Episkoplastiftet i Iran)
The Diocese of the Episcopal Church in Jerusalem (Episkopalstiftet i  Jerusalem)
The Diocese of the Episcopal Church in Cyprus and the Gulf (Episkopalstiftet på Cypern och i Gulfen)
The Episcopal Church in the Sudan (Episkopalkyrkan i Sudan)
The Protestant Church in Algeria (Algeriets protestantiska kyrka)
The Council of the Protestant Churches in Iraq (Rådet för protestantiska kyrkor i Irak)
The Evangelical Presbyterian Church in Egypt (Evangeliska kyrkan i Egypten)
The Evangelical Presbyterian Synod of the Sudan (Evangeliska kyrkan i Sudan)
The Evangelical Presbyterian Church in Iran (Evangeliska kyrkan i Iran)
The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och den heliga landet.)
The National Evangelical Synod in Syria and Lebanon (Nationella evangeliska kyrkan i Syrien och Libanon)
The National Evangelical Union in Lebanon (Nationella evangeliska unionen i Libanon)
The Methodist Church in Tunisia (Metodistkyrkan i Tunisien)
The Presbyterian Church in Sudan (Presbyterianska kyrkan i Sudan)

Near East School of Theology (N.E.S.T) är en utbildningsinstitution som grundades 1932 och sedan 1971 ligger beläget centralt i Beirut, i stadsdelen Hamra nära det amerikanska universitetet.  Men rötterna till protestantisk teologisk utbildning i Mellanöstern går tillbaka ytterligare 100 år i tiden och grundades i samverkan mellan amerikanska missionärer och lokala protestantiska samfund i området.

N.E.S.T  är ett ekumeniskt protestantiskt seminarium som betjänar de evangeliska kyrkorna i hela Mellanöstern. I första hand välkomnar man pastorer och församlingsmedarbetare från de protestantiska och evangeliska kyrkorna, men också studenter med ortodox, orientalisk eller muslimsk bakgrund. Seminariet erbjuder utöver olika examina i teologi också studier i kristna-muslimska relationer och ger offentliga föreläsningar flera gånger varje termin om utvecklingen i Mellanöstern, inte minst relaterat till den kristna kyrkans liv och verksamhet.

Equmeniakyrkan förmedlar projektbidrag till riktade utbildningar för ungdomsledare och fortbildning för pastorer från framför allt Syrien och Irak. 2017 – 2020 ger Equmeniakyrkan utbildningsstipendier till sex unga män från Syrien som går sin pastorsutbildning på N.E.S.T för att sedan återvända och arbeta som pastorer i Syrien.

Equmeniakyrkan och N.E.S.T  är också aktiva samtalsparter tillsammans med övriga institutioner i öst när det gäller frågor om kvinnors ordination, kristendomens överlevnad i öst och frågor rörande ekumenik och religionsförståelse.

Målsättning och syfte för N.E.S.T

 • att utbilda pastorer och församlingsmedarbetare för tjänst i församlingar och kristna organisationer i Mellanöstern
 • att erbjuda fördjupning och fortbildning för pastorer och församlingsmedarbetare som arbetar i aktiv tjänst i Mellanöstern
 • att erbjuda lekmannautbildningar i teologi
 • att välkomna studenter från Mellanöstern oavsett kyrkotradition som vill fördjupa sina kunskaper om protestantisk teologi och tro.
 • att välkomna internationella studenter som har ett intresse av att bedriva sina teologiska och bibliska studier i den historiska – kulturella kontexten som Mellanöstern utgör

Undervisningsspråket vid N.E.S.T  är engelska och i den höga byggnaden i Beirut finns ett bibliotek med 42 000 volymer på engelska, arabiska, armeniska , franska och tyska. I bottenvåningen finns också ett kapell med en församling som möts till gudstjänst varje söndag. N.E.S.T är medlem av Föreningen för teologiska studier i Mellanöstern och arbetar nära både Fellowship of the Middle East Evangelical Churches (FMEEC) och Mellanösterns kristna råd (MECC). 

Dr Mary Mikhael, som flera gånger varit i Sverige på uppdrag av den Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon (NESSL), var under åren 1994 – 2011 rektor på Near East School of Theology (N.E.S.T). Hon var den första kvinna att inneha en sådan position och hon har arbetat som fakultetslärare på N.E.S.T  från 1984 fram till sin pensionering 2011. Utöver sina studier på N.E.S.T har hon även bedrivit studier och forskat i USA . Dr Mikhael har givit ut flera böcker bl a om ledarskap. Hon har nu ett uppdrag att vara NESSL internationella talesperson när det gäller hur samfundet arbetar med Syrienkrisen och det humanitära programmet.

 • MECC 
 • EHS ger kursen \”Christians of the Middle East\” vissa år. 7,5 hp med fältresa till Mellanöstern.
 • Mellanösterns kristna (66 sidor) En skrift framtagen av Svenska kyrkan, men som ger en överblick av de kristnas situation i området.