Publicerat 

Interreligiös dialog och religionsmöten

Vi möter dagligen människor med annan tro än vår egen, eller människor utan tro. Vad ska vi tro om andras tro?  Hur möts vi över religionsgränser?

Respekt är det viktigaste ledordet i samtal över religionsgränser. Dialog handlar om ömsesidigt lärande och fördjupning. Om att bygga förtroende och relationer och att gemensamt kunna vara en positiv kraft i samhället. En del av det kristna vittnesbördet är att möta andra, att mötas i respekt och i medveten dialog. Att möta människor med annan tro innebär inte att göra avkall på sin egen tro och identitet. I stället fördjupas min egen tro när jag i mötet med annan tro, börjar reflektera kring min egen tro.

Genom att vi möts kan vi läras oss att leva tillsammans, trots olikheter och skiftande traditioner. Försoning mellan människor och grupper kan bli möjlig. Inte minst i tider av kris är dialog och möten över religionsgränser en tillgång. Då blir det tydligt att vi behöver varandra. Möten över religionsgränser möjliggör vänskap mellan människor av olika tro och bidrar till integration, trygghet och social sammanhållning.

Som ny i det svenska samhället, där tro och religionsutövning ofta ses som något udda och privat, och där okunskapen om religion är utbredd, kan det betyda mycket att få umgås med och få stöd och erkännande från andra troende, även om de tillhör en annan trostradition. Trots olikheter kan vi mötas i en förståelse för att Gudsrelationen är viktig, också i vardagslivet.

Equmeniakyrkan vill på olika sätt främja och möjliggöra möten över religionsgränser. Genom SKR finns vi som kyrka med i Sveriges Interreligiösa råd och på allt fler platser växer lokala interreligiösa råd fram.

Kontakter med andra trossamfund

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
På SST:s webbplats hittar du information om och kontaktuppgifter till de trossamfund i Sverige som får statligt stöd.
Informationsblad och adresslistor

SST tillhandahåller även kostnadsfria publikationer (pdf) som kunskapsöversikter över islamofobiska hatbrott, fördomar och om islam och muslimer i Sverige och handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap och social hållbarhet. SST bistår också i uppbyggnaden av andlig vård på sjukhusen och i landstingen för muslimer och buddhister.​
Läs mer om SST:s arbete

Sveriges kristna råd (SKR)​
Sveriges kristna råd SKR har 26 medlemskyrkor och inom dessa ryms de olika kristna traditionerna i landet. Sveriges kristna råd länkar samman medlemskyrkornas arbete inom flera olika verksamhetsområden.​
SKR:s webbplats

Sveriges interreligiösa råd (SIR)
SIR samlar företrädare för många olika religioner för gemensamma överläggningar och gör uttalanden.
Läs mer
SIR:s interreligiösa kampanj mot hat och för fred 
Vägra hata 

Centrum för religionsdialog
Centrum för religionsdialog drivs av Stockholms stift men finns till för hela Svenska kyrkan och dit är även vi från Equmeniakyrkan välkomna. Nätverkar, ordnar kurser, dialogmöten och ger ut ett matnyttigt månadsbrev om vad som händer inom området, runt om i landet och internationellt. ’
Läs mer

Interreligiösa centret (i Göteborg)
En mötesplats där tro och religionsdialog står i centrum. Erbjuder en knutpunkt och ett sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs Interreligiösa råd, Göteborgs stads församlingar och stadens medborgare.
Läs mer

Tillsammans för Sverige
Tillsammans för Sverige är en verksamhet inriktad på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Verksamheten startade på Fryshuset i Stockholm, men har börjat etablera sig på fler ställen i landet och håller på att bygga upp ett nationellt resurscenter för interreligiösa metoder.
Läs mer