Publicerat 

Migration och asyl

70 miljoner människor är på flykt i världen. Ungefär en tredjedel har behövt lämna sina hemländer för att sätta sig i säkerhet. Övriga är kvar i närområdet som internflyktingar. Många har sökt sin tillflykt till oss i Sverige. Vi vill som kyrka välkomna och inkludera dem i vår kyrka och vårt samhälle.

Att arbeta med och för människor på flykt är en självklarhet för oss som kyrka och det diakonala uppdrag vi bär på, som utgår från Jesu ord: ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.  I vårt arbete med och för asylsökande och nyanlända vill vi skapa nätverk mellan församlingar, samla kompetens, synliggöra allt gott arbete som redan finns i församlingar och tillsammans utveckla vårt  migrationsarbete.

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det” (Heb 13:2).

 

 


Aktuellt

Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till kommunerna

Ansvaret för etablering och boende för de unga som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen flyttas till kommunerna.

Den nya tolkningen kommer att innebära ytterligare en förändring för de ungdomar som har beviljats uppehållstillstånd enligt bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, den s.k. gymnasielagen – eftersom de har sådana icke-bosättningsgrundande beslut.

Det som kommer att hända i praktiken är att ett stort antal ungdomar, ungefär 750 personer, som bor i Migrationsverkets boende kommer att skrivas ut och kommer alltså inte ha någonstans att bo. Det kan bli svårt att kombinera med att studera och klara studierna på ett sådant sätt som krävs för uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.  Läs mer här.

Anmäl dig till vårens bibelskola ”Bibelskolan Dela” i Sundsvall

Jesus uppmanar oss att ”göra alla folk till lärjungar” i Matteus 28:19. Just nu växer våra församlingar tack vare människor som kommit från andra länder. Många har en längtan att dela tron med nya människor och att vara med och bygga upp sin egen församling utifrån sina nådegåvor. Därför finns Bibelskolan Dela för att träna på dessa saker, både för personer som varit kristna länge och för dem som är nya i tron.

Läs mer om bibelskolan samt anmälan här.

Förlängning av uppehållstillstånd

Summering av tillgänglig information om förfarandet vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Se bifogat dokument.

Informationsmaterial om förlängningen av den tillfälliga lagen

Riksdagen har beslutet att förlänga lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (den tillfälliga lagen) till och med den 19 juli 2021. Asylrättscentrum ( Rådgivningsbyrån för asylsökande) har tagit fram ett informationsmaterial om vilka lagändringar som görs i och med förlängningen.

Läs mer på Sweref.org

Om Equmeniakyrkans engagemang för asylsökande och konvertiter.

Läs här

Leva mångfald – öppenhet, tydlighet och generositet
Fredag och Lördag 15- 16 november 2019

En mötesplats för att få dela erfarenheter, få redskap och fördjupas i kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Få samtala med varandra om hur vi välkomnar och inkluderar den som är ny och hur vi lever tillsammans i mångfald. Målgrupp: Mångfaldsförsamlingar – medlemmar, medarbetare, styrelser och andra intresserade är välkomna! Läs mer här

Välkomna att upptäcka naturen tillsammans med varandra. Nu finns ett nytt material ”Mångfald & Friluftsliv” med tips och idéer för möten över kulturgränser.

Innehållet är utformat främst för integrationsarbete men passar alla grupper som på ett roligt och givande sätt vill ut i naturen och umgås och lära känna varandra bättre.

Ladda ner: friluftsmaterial-mangfald-friluftsliv-webb.pdf

Konvertitutredningen är nu klar

Utredning om konvertitärenden är nu klar. Ett flertal av våra församlingar har varit med och bidragit med underlaget till rapporten.

Läs mer här: https://equmeniakyrkan.se/konvertitutredning-klar/

Sök bidrag hos länsstyrelsen för arbete med asylsökande – nya medel att söka!

Det finns nu nya medel att söka hos länsstyrelsen för det som kallas Tidiga insatser i asylprocessen, TIA.   I år finns möjlighet att söka medel för 2019 och 2020. Finns totalt 130 miljoner att söka fördelat på respektive länsstyrelse!

Region Stockholm kan söka medel tillsammans med Sociala missionen. Kontakta Emelia.f@socialamissionen.se.

Ansökningsperioden är 11 februari – 20 mars + 20 aug – 20 september. Tänk på att datumen kan skifta i olika län. Kontakta din länsstyrelse!

Det finns också möjlighet att tillsammans med kommunen ta del av § 37a–medel. Målgruppen för dessa medel är asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Ta kontakt med din länsstyrelse och fråga hur det går till!

Ni kan också kontakta någon av Equmeniakyrkans samordnare för migration och integration.

Tack till församlingar som lämnat in konvertitärenden!

Kort sammanfattat har 28 församlingar med totalt 124 konvertiter bidragit med information till kartläggningen av konvertitärenden som vi gör tillsammans med Pingst Integration.

Vi har inte fått in handlingar på alla dessa men många av församlingarna har lyckats få ihop en komplett sammanställning. Av de 124 konvertiterna har 48 fått någon form av uppehållstillstånd medan 60 har fått avslag i en eller flera instanser. Resterande väntar fortfarande på besked.

Nu pågår en sammanställning tillsammans med Pingst och vi kommer att publicera den slutliga sammanställningen inom kort! Vi säger ett varmt tack till Marcus Lind, pastor i Missionskyrkan, Lindköping, som jobbat med sammanställningen.

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Equmeniakyrkan i Majorna Göteborg har dragit och gång denna kampanj som innebär att skicka vykort till generaldirektören vid Migrationsverket. Häng gärna på i er lokala församling. Vi behöver vara många som höjer våra röster för detta!

Ladda ner, skriv ut och posta vykortet.

Namninsamling #rättilltro – Vi uppmanar Migrationsverket att respektera konvertitens tro

Nu tar vi nästa steg i vårt uppror och tillsammans med Pingst, Svenska Alliansmissionen samt Evangeliska frikyrkan kommer vi den närmsta månaden ha en namninsamling ute i församlingarna.
Läs mer om hur namninsamlingen går till

Vanliga frågor och svar kring namninsamlingen (FAQ)

Kartläggning av konvertitärenden i Equmeniakyrkan

Pingst har initierat ett arbete med att kartlägga konvertitärenden och erbjuder nu flera samfund att vara med. Vi i Equmeniakyrkan har tackat ja till detta och vädjar nu till er församlingar om er hjälp! Equmeniakyrkans projektledare kommer att vara Marcus Lind, föreståndare i Missionskyrkan i Linköping och kommer att ha en lokal arbetsgrupp till sin hjälp.

Skicka in en debattartikel till lokaltidningen

Equmeniakyrkan har tagit fram en debattartikel som ett underlag för er ute i församlingarna som ni kan skicka in till era lokaltidningar. Ni är fria att använda er av den, ändra i den eller lägga till text i den. Lokaltidningarna har ibland begränsningar på hur långa texter de tar in, därför kan ni behöva att ändra lite i texten.
Läs mer om kartläggning av konvertiter i Equmeniakyrkan

Nya möjligheter för ensamkommande

Publicerat 2018-06-07

Idag 7 juni 2018 beslutade Riksdagen att ensamkommande unga får en ny chans. Gymnasielagen träder i kraft 1 juli och ger möjlighet till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Läs mer


”Nya vänner” – Nytt vänskapsprojekt för Equmeniakyrkan

Till mer information om Nya vänner

Sveriges asyllagstiftning fortfarande på EU:s miniminivå

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver idag, onsdag 29 nov, på debattplats i Svenska dagbladet om svensk migrationspolitik och kommenterar måndagens regeringsuppgörelse. Kyrkoledarna återupprepar Juluppropets tre krav till regeringen för en human migrationspolitik.

Måndagens uppgörelse mellan regeringspartierna att ge fler unga ensamkommande möjlighet att få stanna i Sverige är bra. Men fortfarande ligger Sveriges asyllagstiftning på EU:s miniminivå.

https://www.svd.se/uppgorelsen-racker-inte–vi-ar-oroade-over-asylpolitiken
https://www.skr.org/aktuellt/

Regeringen föreslår att ensamkommande ska få stanna
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-foreslar-att-ensamkommande-ska-fa-stanna

Skriv till politiker

Här under finns ett förslag till ett brev som kan användas för att t ex uppmärksamma om din/er syn på beslutet och frågan.

2017 börjar gå mot sitt slut och snart är valåret 2018 här. Sommaren 2018 är också tillfället då den så kallade begränsningslagen, den tillfälliga lag på asyl- och migrationsområdet som infördes sommaren 2016, ska utvärderas. Ett viktigt år när det gäller migrationspolitiken alltså.

När ”begränsningslagen” infördes innebar det förändringar vad gäller formen för uppehållstillstånd – nu är tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta det vanliga, vare sig en asylsökande får flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande – men det innebar också att möjligheterna till familjeåterförening försvårades mycket och i många fall helt togs bort. Det var bland annat mot dessa försämringar det så kallade Juluppropet riktade sig, som genomfördes inom SKR:s ram under vintern 2016-17.

En annan angelägen fråga gäller de många ensamkommande unga, som anlände till Sverige framför allt under hösten 2015. Många med anknytning till Afghanistan, andra från exempelvis Eritrea eller Somalia. Med det här brevet följer som bilaga en sammanställning av vad kyrkorna uttalat när det gäller de ensamkommande unga, framför allt med fokus på dem som hotas av utvisning till Afghanistan.

I sammanställningen finns:
– det uttalande som Equmeniakyrkan antog vid sin kyrkokonferens i maj,
– ett uttalande från Svenska Alliansmissionens årskonferens i juni,
– en debattartikel från Sveriges kristna råd, som skrevs i juni tillsammans med Flyktinggruppernas riksråd, rörelsen #Vistårinteut och Sveriges ensamkommandes förening,
– ett öppet brev som Svenska kyrkan skrev tillsammans med Rädda Barnen vid samma tid,
– en vädjan från en grupp pingstpastorer i augusti om ett stopp för utvisningar av unga ensamkommande till Afghanistan, och
– ett ytterligare brev från Svenska kyrkan och Rädda Barnen, skrivet i slutet av oktober.

Gentemot regering och riksdag driver kyrkornas nationella nivåer ett påverkans- och lobbyarbete, ofta tillsammans under Sveriges kristna råds flagg. Men lokalt engagerade politiker i olika partier är också en viktig grupp att bearbeta, så att dessa i sin tur kan ta med och informera sina partiorganisationer ända upp på riksnivå om lokala initiativ och opinionsyttringar. Med den bifogade sammanställningen som verktyg, hoppas vi från Sveriges kristna råd att ni i lokala församlingar – och mycket gärna i ekumenisk samverkan, många församlingar tillsammans – ska kunna trycka på och påverka era lokala politiker under det kommande valåret.

 

Samlade uttalanden angående utvisningar till Afghanistan från kyrkor i Sverige och från Sveriges kristna råd under 2017 – nu behövs också lokalt påverkansarbete gentemot lokala politiker!

Gentemot regering och riksdag driver kyrkornas nationella nivåer ett påverkans- och lobbyarbete, ofta tillsammans under Sveriges kristna råds flagg. Just nu möter vi partipolitiska talespersoner från de olika partierna för att lyfta fram JUL-uppropets krav! Men lokalt engagerade politiker i olika partier är också en viktig grupp att bearbeta, så att dessa i sin tur kan ta med och informera sina partiorganisationer ända upp på riksnivå om lokala initiativ och opinionsyttringar.

Med den bifogade sammanställningen, med kyrkornas uttalanden , som verktyg, hoppas vi från Sveriges kristna råd att ni i lokala församlingar – och mycket gärna i ekumenisk samverkan, många församlingar tillsammans – ska kunna trycka på och påverka era lokala politiker under det kommande valåret.

För frågor kontakta Inga Johansson

Samlade uttalanden angående utvisningar till Afghanistan från kyrkor i Sverige och från Sveriges kristna råd under 2017.
Läs sammanställningen här

En mall för ett brev som församlingar kan använda i det lokalt påverkansarbete

 

 

Uttalande från Equmeniakyrkan till

regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi inte vara rimligt.

Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:
– Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro.
– På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan.

Läs mer

Migrationsverket backar

Sveriges kristna råd skriver i ett öppet brev till Migrationsverket om myndighetens bemötande av kristna konvertiter när asylansökan utreds. I brevet ger kyrkorna tre konkreta förslag till Migrationsverket.

Migrationsverket backar:
Inga bra frågor om kristen tro
Efter Sveriges kristna råds öppna brev lovar nu Migrationsverket att följa upp hur konvertiter behandlas i asylprocessen.

Läs mer

Sök bidrag för arbete med asylsökande

2017-03-27
Hos länsstyrelsen finns i år 135 miljoner avsatt för tidiga insatser för asylsökande. Vi uppmanar församlingar att söka enskilt eller tillsammans fler församlingar eller i samverkan med andra organisationer.
Läs mer

Juluppropet fortsätter

2017-03-16
På ett nationellt plan arbetar vi vidare tillsammans med SKR för barn och ungas rätt till trygghet och framtidstro inom ramen för juluppropet.
Läs mer

Juluppropet är avslutat

Migrationsminister Morgan Johansson fick ta emot 79.224 insamlad namn.
Läs mer

Under året har stora förändringar skett i svensk asyl- och flyktingpolitik framför allt genom den restriktiva asyllagsstiftningen som trädde i kraft i juni. Under hösten har vi på olika sätt mött lagens konsekvenser för asylsökande. Oro inför besked, utvisningar och svårigheter med familjeåterförening. Som kyrka och församlingar ger vi inte upp utan fortsätter att ge vårt stöd till människor som är nya i vårt land. Tack alla för ert goda arbete!

Vi önskar er en fridfull jul- och nyårshelg!
Hälsningar från samordnarna för migration och asyl, Equmeniakyrkan
genom Inga Johansson

IASYL-MIGRATION-EK-Bildanformation och ordlista

Här finner du ord och begrepp som är vanligt förekommande när vi talar migration och asyl.

Tillfällig begränsning av uppehållstillstånd

Den 21 juni, fattade riksdagen beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen, som trädde i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den kommer även att innebära krav på försörjning och bostad för fler personer än tidigare.

Lagen innehåller flera viktiga förändringar. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få ett permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd omfattas inte av lagen om de ansökt om asyl före 24 november 2015.

De begränsade möjligheterna till uppehållstillstånd medför att endast make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år till den anhörige i Sverige har möjlighet till familjeåterförening.

Krav på försörjning och bostad

En annan viktig förändring handlar om möjligheten att få uppehållstillstånd för personer som har träffat någon som de vill leva tillsammans med i Sverige. Fram till nu har svenska medborgare, EU-medborgare och personer som har haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år varit undantagna från kravet på att kunna försörja sig och sin partner samt kravet på att ha tillräcklig stor bostad. Den nya lagen innebär att undantaget försvinner.

Kravet gäller inte dem som ansöker om uppehållstillstånd senast tre månader efter att den anhörige i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd.

Läs mer om nya lagen

Ändring i lagen om mottagande av asylsökande
1 juni 2016

Från och med den 1 juni har personer med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden. Det kan innebära att allt fler vänder sig till församlingar och andra organisationer för att få stöd och hjälp med mat, husrum och andra grundläggande behov.

SKR:s migrationsgrupp där Equmeniakyrkan ingår har haft detta uppe och på Svenska kyrkans hemsida finns tydlig information om de nya reglerna. Här finns också rekommendationer för hur församlingar kan hantera situation när människor kommer och söker hjälp av församling.

Läs mer

Om ni i församlingen behöver stöd i rådgivning för enskilda fall i asylprocessen vänd er till Rådgivningsbyrån för asylsökande