Publicerat 

Missionskyrkans historia

Svenska Missionsförbundet bildades 1878 och bytte namn till Svenska Missionskyrkan 29 maj 2003. Samfundet växte fram under den stora folkväckelsen i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Men rötterna går djupare än så genom arvet från den första kristna kyrkan, antikens och medeltidens kyrkofäder, den romersk-katolska kyrkans mission i Sverige, reformationen samt väckelserörelsernas betoning av den personliga avgörelsen för Kristus och den enskildes ansvar i gemenskapen.

I väckelsetid bildades många informella och formella föreningar och sällskap för spridning av biblar och litteratur, förkunnelse, evangelisation och mission. Kritiken mot Svenska kyrkan växte också. Där var engagemanget en medborgerlig plikt som ledde till nattvardstvång, kyrktagning och prästämbetet som en karriärväg mer än en kallelse.

Missionsföreningar (senare missionsförsamlingar) arbetade för att församlingen skulle vara de troendes gemenskap. Nattvarden skulle firas med troende deltagare och troende präst! Den enskilde skulle själv få läsa i Bibeln och komma till klarhet i trosfrågor.

Föreningarna beslöt 1878 att gå ihop till ett eget samfund. Syftet var att samordna

  • mission i andra länder
  • evangelisation i Sverige
  • utbildning av pastorer och missionsarbetare.

De här frågorna har alltid stått i fokus i Svenska Missionskyrkan, även om formerna har ändrats under åren. En betoning har funnits för den enskilda kristna människans frihet inom den bekännande församlingens gemenskap.

Svenska Missionskyrkan ville tillsammans med andra kyrkor och samfund, möta människors längtan efter tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Under 2000-talet ville kyrkan erbjuda rum för livet mitt i ett samhälle med människor med olika tro och livsåskådning.

Missionskyrkan, som först hette Svenska Missionsförbundet, föddes i 1800-talets väckelse- och demokratirörelser, där hela samhället stod i en brytningstid. Uppkomsten har oftast beskrivits utifrån teologiska frågor – församlingen, nattvarden, försoningen. Men dessa frågor kan också tolkas in i det uppbrott som skedde i hela samhället, där människors egna ställningstaganden betonades. Med den historiska bakgrunden och stora förändringar under 1900-talet sökte Missionskyrkan sin identitet som kyrka för 2000-talet ända fram till Missionskyrkan tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan 2011 bildade Equmeniakyrkan. (De första åren verkade den nya kyrkan under arbetsnamnet Gemensam Framtid).

Missionskyrkan 2004    Årtal i SMKs historia