Motion 5: Motion om Globala veckan – 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 mars, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Motion 5 med kyrkostyrelsens yttrande:
Motion om Kyrkornas globala vecka

Abrahamsbergskyrkan har under många år tillsammans med grannförsamlingar gjort aktiviteter under Kyrkornas globala vecka. Detta har varit en naturlig del av församlingens internationella arbete och en vecka då vi satsat extra på att lära oss om globala frågor och bygga engagemang. Detta har skett tillsammans med andra kyrkor i vårt närområde.

Kyrkornas globala vecka 2018 var den sista som koordinerades från Sveriges kristna råds (SKR:s)
kansli. SKR har producerat utmärkta fördjupningsmaterial och inspirerat till engagemang. Den eran är uppenbarligen över på grunder utanför vårt mandat. Vi önskar se en fortsättning på Kyrkornas globala vecka.
Veckan har en lång tradition och är väl förankrad i församlingarnas planeringscykel.
Veckan är en viktig möjlighet att lyfta kyrkans profetiska röst mot orättvisor gentemot svenska beslutsfattare.
Veckan är en viktig möjlighet att höja kunskapen om internationella frågor i församlingarna.
Veckan är en viktig möjlighet att lyfta fram det arbete som görs inom Equmeniakyrkans internationella arbete och Diakonia.
Veckan är en viktig möjlighet att samarbeta med andra församlingar och grupper i församlingens närhet.

Därför vill vi uppmana kyrkokonferensen att uppdra åt Equmeniakyrkan att snarast initiera en arbetsgrupp av samfundsrepresentanter under SKR att fortsätta arbetet med samordning inför Kyrkornas globala vecka och att, om en grupp inom SKR inte kan skapas, skapa förutsättningar för lokala församlingar att fira Kyrkornas globala vecka genom att koncentrera sitt arbete för internationellt engagemang, profetisk påverkan och folkbildning inom internationella frågor till denna vecka i november varje år.

Härmed överlämnar vi frågan till konferensen för behandling.

Abrahamsbergskyrkans styrelse och Internationella Råd:
Petter Jakobsson, Hans Lindén, Tilda Jönsson, Lasse Vallmoss, Helena Höij, Mattias Mannervik, Lars Borg, Sara Furuhagen, Kristian Martinson, Ida Hennerdal, Katrina Rosvall, Gabriella Beckvid Henriksson

Kyrkostyrelsens yttrande:

Equmeniakyrkan vill vara en stark aktör för globala frågor och ge stöd till lokala församlingar att arbeta för internationellt engagemang, profetisk påverkan och folkbildning. Kyrkostyrelsen håller med motionärerna om att Kyrkornas globala vecka på många platser varit värdefull för att fördjupa kunskaper och inspirera till engagemang.

Sveriges kristna råd (SKR) har samordnat Kyrkornas globala vecka. Särskilda externa medel har funnits för både samordning och produktion av material. Framtaget material är inte låst till ett visst år utan kommer att finnas tillgängligt även i framtiden. Förslag på särskilda tematiska gudstjänster kan t ex läggas ut på gudstjänstwebben tillsammans med tips om fördjupningsläsning.

I SKR:s nya organisation finns en arbetsgrupp för Fred och mänskliga rättigheter samt en grupp för Klimat och hållbarhet. I dessa ekumeniska grupper deltar Equmeniakyrkan mycket aktivt och där finns även möjlighet att utveckla gemensamma teman tillsammans.

Kyrkornas globala vecka har under ett antal år infallit i november, i nära anslutning till Equmeniakyrkans insamlingsperiod till det internationella arbetet. Det står naturligtvis varje församling fritt att när som helst lyfta internationella frågor, gärna i ekumenisk samverkan eller tillsammans med Diakonia. Det kan även vara positivt att sprida dessa satsningar under året. Liksom under klimatfastan är det värdefullt om församlingar samverkar och delar tips om aktiviteter så att bredden av det internationella engagemanget synliggörs via olika medier, exempelvis Facebookgruppen ”Equmeniakyrkan Internationellt”.

När det stod klart att SKR inte längre ämnade samordna Kyrkornas globala vecka ansökte Equmeniakyrkan om tillgängliga medel hos Svenska Missionsrådet och fick dessa för att under de närmaste tre åren, med stöd av en projektledare, särskilt lyfta några av målen i Agenda 2030. De utvalda målen kopplas till kyrkans Policy och handlingsplan för Fred, Mänskliga Rättigheter och Omställning till en hållbar värld. Detta arbete ingår därmed i verksamhetsplanen och det nationella och internationella arbetet hålls samman.

I samband med temaåret ”Till jordens yttersta gräns” kommer även Equmeniakyrkan att ta fram nytt material riktat till internationellt arbete.

Ladda ned motionen som pdf

Alla motioner