Motion 6: Motion om kapitalplaceringspolicy – 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 mars, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Motion 6 med kyrkostyrelsens yttrande:
Motion om kapitalplaceringspolicy

Till Kyrkokonferensen 2018 motionerade Immanuelskyrkan och dess Miljö- och rättvisegrupp om framtagandet av en policy med riktlinjer för hållbara, finansiella placeringar, både för Equmeniakyrkan centralt och som stöd för dess medlemsförsamlingar. Med anledning av klimatfrågans ökade vikt föreslogs fokus vara divestering (flytt av kyrkans finansiella investeringar) bort från fossilindustrin, på samma sätt som exempelvis placeringar inom vapenindustrin bör undvikas.
Vi skrev då att ”klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna idag, då klimatförändringarna riskerar mänsklighetens och hela skapelsens existens, om ingenting görs snabbt”. Med tanke på fortsatta temperaturhöjningar på grund av ökade koldioxidutsläpp, med stormar, orkaner och skogsbränder både i Sverige och på andra håll i världen, så har det inte blivit mindre viktigt att agera snabbt nu än det var 2018.
Det gladde oss att Equmeniakyrkans kyrkostyrelse fastställde en ny Kapitalplaceringspolicy 2018-03-16, som bland annat innehåller etiska riktlinjer med regler för investeringar i företag med verksamhet inom produktion av alkohol, vapen, utvinning av fossil energi m.m. Den nya kapitalplaceringsstrategin är ett steg i rätt riktning. Dock ser vi behov av att strama upp riktlinjerna och göra vissa förändringar och tillägg i policyn, av följande anledningar:

Många organisationers riktlinjer är anpassade till finansmarknadens aktörers system för hantering av värdepappersportföljer, där riktlinjerna ofta tillåter max 5 % omsättning i ”olämplig” produktion inom ett bolag. Detta gäller även för Equmeniakyrkans etiska riktlinjer. I sådana bolag kan man finna produktion av vapen, pornografi, oljeutvinningsutrustning etc. utan att de väljs bort. De kan t.o.m. vara världsledande inom dessa områden och i mycket stora bolag kan ”olämpliga” dotterbolag omsätta mångmiljardbelopp. Ofta undantas dessutom finansbolag helt i riktlinjerna – trots att de investerar stora belopp inom olämpliga områden (som omfattas av de etiska riktlinjerna) och även står för utlåningen till olämpliga bolags olämpliga verksamheter – pga att de inte själva står för produktionen. Banker kan alltså investera miljardbelopp i oljeutvinning utan att omfattas av de etiska riktlinjerna. Finansbolags verksamhet gällande investeringar och utlåning nämns inte i Equmeniakyrkans etiska riktlinjer, där nämns enbart fonder, som omfattas av de etiska riktlinjerna (se fotnot nedan).

Fler och fler organisationer skärper nu sina riktlinjer för kapitalplacering och kräver nolltolerans för bolag inom olämpliga områden och har även finansbolags investeringar och utlåning i åtanke när man investerar i banker och andra finansbolags aktier. Diakonia är involverat i Fair Finance Guide, som granskar bankers investeringar och utlåning. Deras arbete redovisas fortlöpande på organisationens webbplats – exempel gällande investeringar med relevans för klimatförändringarna: https://fairfinanceguide.se/banks/teman/klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar/#content

Vi föreslår att:
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse, i enlighet med punkt 4.2 i Kapitalplaceringspolicyn fastställd 2018-03-16, gör en översyn av policyn och skriver om den under punkt 2.1 Etiska riktlinjer. Översynen föreslås innebära tillägg och förändringar enligt följande:
– Procentandelen för företags olämpliga produktion sänks till nolltolerans eller en marginell del av omsättningen/”nära” noll, samt att investeringar i ”Moderbolag” med dotterbolag som omfattas av de etiska riktlinjerna undviks.
– Gällande köp av aktier i banker och andra finansbolag så skall hänsyn tas till deras investeringar och utlåning till bolag som väljs bort av Equmeniakyrkans etiska riktlinjer. Kyrkan bör inte köpa aktier i bolag som i sin tur investerar stort i verksamhet/bolag som omfattas av kyrkans etiska riktlinjer. Stöd i granskningen av finansbolag finns på Fair Finance Guides webbplats.
– Dessutom bör ett tillägg göras om transparens i förvaltningen, där bolagen/aktierna i portföljen skall redovisas fortlöpande på Equmeniakyrkans webbplats. Olika församlingar kan där få stöd i urvalet av aktier för sin egen förvaltning och både interna och externa aktörer kan granska kyrkans investeringar i olika bolag. På så sätt kan vi medverka till en diskussion om lämpliga investeringar.

Från Anders Berndes, Christina Eriksson, Ann-Kristin Hansson och Sten Stenbeck, medlemmar i Immanuelskyrkan i Stockholm och i församlingens Miljö- och rättvisegrupp

Fotnot: Nuvarande lydelse i Equmeniakyrkans Kapitalplaceringspolicy under punkt 2.1 Etiska riktlinjer
2.1 Etiska riktlinjer
Kyrkan får endast placera pengar i värdepapper i bolag som följer de internationella konventionerna om
mänskliga rättigheter och miljö som Sverige antagit och det gäller främst:
– ILO-konventionerna
– Konventioner om de mänskliga rättigheterna
– Barnkonventionen
– Konventioner mot mutor och korruption
– Internationella miljökonventioner.

Kyrkan ska inte äga värdepapper i företag vars omsättning till mer än fem procent avser tillverkning
och/eller försäljning av alkoholprodukter (> 2,25 volymprocent), pornografi, tobak och tobaksprodukter,
vapen, kommersiell spelverksamhet eller utvinning av fossil energi (naturgas inkl. skiffergas, petroleum
och kol). Vapen definieras som produkter med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs
till militära användare, inklusive produkter som används som plattform för vapen och strategiska
produkter, t.ex. krigsfartyg, tanks och stridsflygplan.

För fonder ska dessa villkor vara inskrivna i fondbestämmelserna eller liknande. Värdepapper som inte
längre uppfyller de etiska kraven ska säljas snarast möjligt, men senast inom sex månader, från det att
kapitalförvaltaren fått kännedom om förhållandena. Kyrkan ska granska innehavens efterlevelse av de
etiska reglerna.

Gällande s.k. Mikrolånefonder där utlåningen sker direkt eller indirekt endast till fysisk person behöver
inte fondbestämmelserna innehålla undantag i linje med de etiska riktlinjerna ovan.

Kyrkostyrelsens yttrande:

Motionen om vår kapitalplaceringspolicy tar upp vilka riktlinjer vi väljer att följa i våra placeringar av Equmeniakyrkans kapital.

Vår kyrkas värderingar har gett oss en kapitalplaceringspolicy för vad vi vill investera i. Vi väljer att investera genom fonder för att sprida riskerna på ett effektivare sätt än att investera i enstaka aktier, fonder har också historiskt visat sig ge en hög avkastning. Avkastningen från våra fonder (drygt 10 mkr per år) kan vi i sin tur använda i verksamheten och för att finansiera räntan på pensionsskulden. Förändringen till nolltolerans som föreslås i motionen skulle innebära att det inte är möjligt att investera i fonder.

Vi håller med motionären i önskan att kyrkans pengar inte ska användas oetiskt. Dock är det enligt vår bedömning praktiskt omöjligt att genomföra. Vi gör detta val eftersom det är omöjligt att säkerställa att det aldrig i förlängningen finns något oetiskt i någon enda verksamhet.

Finansmarknadens regel om vad som är en etisk fond är en fond bestående av företag som har intäkter mindre än fem procent från det som inte följer de reglerade etiska riktlinjerna. Denna regel följer även kyrkan. Vi har inte heller kapacitet att ha en egen kontroll av total nolltolerans mot oetiska investeringar. På motsvarande sätt som vi inte själva kontrollerar sådant som är t ex Fairtrade eller Bra miljöval behöver vi förlita oss på ”märkningar” som är andras kontroller av fonder. Med en än hårdare gräns än den nuvarande skulle kostnaden för kontroll mycket lätt kunna överstiga avkastningen, om det ens skulle gå att hitta några möjliga placeringar, speciellt som vi inte skulle kunna följa någon annans kontroll eller ”märkning”.

Vi vill lyfta fram att under 2018 och i samband med vår skärpta policy och översyn av befintlig kapitalportfölj, har flera av våra befintliga fondförvaltare också har valt att strama åt de etiska investeringarna i sina fonder. Vi är glada för att de har lyssnat på oss, och flera andra etiska placerare, och omsatt vår skärpta policy i verklighet. Vi kommer fortsätta detta påverkansarbete tillsammans med andra placerare.

Kyrkostyrelsens bedömning är att en skärpning av policyn som inte gör det möjligt att lägga pengarna i fonder innebär en stor risk för att kyrkan inte kan finansiera den verksamhet som finns och att våra pengar inte kan öka i värde. Det skulle också vara förenat med stora kostnader och ändå vara lätt för granskare att konstatera att policyn inte efterlevs. Därför anser vi att förslaget om nolltolerans inte är möjligt att genomföra.

Kyrkostyrelsen ser positivt på förslaget om att ge en ökad transparens till kapitalplaceringarna. Det är rimligt att publicera denna information på hemsidan halvårsvis.

Ladda ned motionen som pdf

Alla motioner