Motion 7: Motion om behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan – 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 mars, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Motion 7 med kyrkostyrelsens yttrande:
Behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan

Sverige har ett demokratiskt samhällsbygge. Genom vår historia har folkrörelserna, däribland de olika kyrkorna, starkt bidragit till vårt gemensamma samhällsbygge. Inte minst har de folkrörelsebyggda kyrkorna starkt bidragit till den svenska demokratins utveckling och mognad. För oss har det demokratiska församlingsmötet – där män och kvinnor haft en röst var, varit en självklarhet i 150 år eller mer.

Det har under lång tid varit en tradition i vår kyrkotradition att medlemmar haft förtroendeuppdrag i kommun, landsting och riksdag. Genom tidig demokratisk skolning och stöd från sina församlingar har dessa personer varit föredömen såväl i samhälle som i församling.

Vi upplever idag att detta samhällsengagemang har en tendens att minska. Vi anser att det är oroväckande och det uppvägs inte helt av engagemang i smalare lobby- och påverkansgrupper. Som enskilda och som kyrka behöver vi vara med och bidra till den breda samhällsgemenskapen med våra erfarenheter och vår kristna människosyn. Det behövs människor från vår kyrka i alla de olika partierna.

Vi önskar därför att samhällsarbetet får en tydlig plats i vår kyrkas organisation, att kyrkostyrelsen tar initiativ till möten och utbildningstillfällen för församlingsfolk som är intresserade av att delta i olika partiers arbete och att kyrkokonferensen uppmanar församlingar att ta med politiker och förtroendevalda i sina förböner.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Per-Inge Lidén, Skårekyrkan; Carl Johan Östman, Equmeniakyrkan Arvika

Kyrkostyrelsens yttrande:

Motionärerna önskar att samhällsarbetet får en tydligare plats i Equmeniakyrkans organisation, att kyrkostyrelsen tar initiativ till möten och utbildningstillfällen för församlingsfolk som är intresserade av att delta i olika partiers arbete samt att kyrkokonferensen uppmanar församlingar att ta med politiker och förtroendevalda i sina förböner.

Kyrkostyrelsen delar motionärernas uppfattning att samhällsarbete och samhällsengagemang är något som hör till Equmeniakyrkans väsen och identitet. Den teologiska grunden för Equmeniakyrkan säger att ”församlingen lever i vardagen, i arbetslivet och i samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av jordens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.”

Det är sant att det samhällsengagemang som tar sig uttryck i partipolitiskt arbete har avtagit. Det gäller inte bara bland kyrkans medlemmar utan generellt. 1962 hade de dåvarande riksdagspartierna nära 1,4 miljoner medlemmar, 2018 är motsvarande siffra ca 250.000.

Sedan är det förstås också ett observandum att antalet riksdagsledamöter och politiker i andra sammanhang, med förankring i Equmeniakyrkan, är lågt jämfört med situationen i bildarsamfunden för ett antal decennier sedan.

Om samhällsengagemanget generellt har minskar är möjligen svårare att uttala sig om. De senaste årens engagemang i församlingar för flyktingar, nyanlända och asylsökande har varit stort men har inte varit fokuserat på partipolitiskt engagemang.
Ett betydande antal församlingar arrangerade politikerutfrågningar, ofta tillsammans med Diakonia, i samband med valet 2018 där även samtliga partiledare intervjuades under Vårgårda möte.

Kyrkostyrelsen anser att samhällsarbetet i stort har en tydlig plats i Equmeniakyrkans organisation och genom det arbete som görs av Sveriges Kristna Råd. Kyrkostyrelsen tror också att många församlingar, i sina gudstjänster, ber för politiker och förtroendevalda.

Samhällsengagemang handlar i grunden om demokrati vilket är ett viktigt arv från folkrörelsernas framväxt i Sverige. Frågor om delaktighet och medansvar i samhället kommer förmodligen att bli än viktigare framöver. Equmeniakyrkan är, tillsammans med Equmenia, huvudman för fem folkhögskolor och medlemsorganisation i Studieförbundet Bilda. Tillsammans med bl a dessa vill Equmeniakyrkan arbeta för att samhällsengagemanget, även fortsättningsvis, är prioriterat i vårt arbete.

Ladda ned motionen som pdf

Alla motioner