Motion 8: Motion om offrandets teologi och praxis – 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 mars, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Motion 8 med kyrkostyrelsens yttrande:
Offrandets teologi och praxis

Jag, Ola Viktorsson, tänker ibland på Bitcoin, den nya digitala valutan. När kontanternas närvaro i samhället marginaliseras framträder underliggande behov som behöver bli stöpta i en ny form.

Så måste vi kanske greppa frågan om offrandet i gudstjänsten. Några vägval. Ska vi:

1) vitalisera gudstjänstens utformning genom en medveten återinskolning i offrandet teologi och förnyade praxis?
2) permanenta ett diffust nuläge?
3) lyfta ur offrandet ut ur gudstjänstlokalen och från mötesordningen?

Jag föreslår här det förstnämnda. Hestra Missionskyrka har tidigare motionerat i frågan. Kyrkostyrelsens svar blev ett teologiskt samtalsunderlag.

Jag yrkar på en fortsättning i ärendet och att kyrkostyrelsen tar fram :

• 20 digitala och visuella appeller för storbild. Innehållet speglar varierade och överraskande bibliska exempel som smittande och vidsynt förebildar offrande rakt in i den gudstjänstfirande församlingen.
• tar fram en omvänd ”kollektomat”. Du väljer själv på vägen in i gudtjänstrummet valörer/färger på ”mynt” som du sedan under gudstjänsten offrar i kollektboxen/ offergången.
Valörerna kan inspireras varierat och möjligen av Martin Lönnebos speglingar angående bönen genom frälsarkransen. Men i den här förnyade motionen blir det offrandets teologi som transformeras och blir synliggjord. Gärna välförankrad med Bibelanspelningar både fr GT och NT som:
o Jesus offergärning, ur ett brett perspektiv från evangelierna
o personliga brännoffer = du blir ett helig och välbehagligt offer till Gud
o spisoffer, tackoffer, syndoffer, skuldoffer = en bekännelse lyfts i NT:s kläder
o tidsoffer = andliga viljeinriktningar, prioriteringar
o relationsinvesteringar = nära och kära, friktioner
o Swishoffersvalören
o Ståendeöverföringsvalören

Jag knyter då också an till kyrkostyrelsens svar på kyrkokonferensen 2018 genom att lyfta några citat med personliga kommentarer:

”Man gav inte för att man kände för det utan för att det var uttänkt och förberett”.
– Du är inskolad i ”kollektomatens” intentioner som besökare till kyrkan.

” Även om vi lever i ett alltmer kontantlöst samhälle behöver vi utrymme för att vi i vår gemensamma tillbedjan i gudstjänsten gestalta vårt svar på Guds alla goda gåvor till oss”.
– Alla i Kristuskroppen deltar i ett öppet, pedagogiskt synligt och kollektivt offrande.

”Det är viktigt att vi hittar former för att ge vår gåva även om vi inte har med oss faktiska pengar”
– Eliminerar dagens känsla av utanförskap när du deltar utan kontanter. Offer blir hela spektrat från mynt till martyrskap.

”Om vi i gudstjänsten ber för pengar som samlats in är det självklart att även inkludera icke kontanta medel”.
– Det blir på något sätt en likvärdig offrandekultur i gudstjänsten.

”Då kan gudstjänsten innehålla ett eller flera moment med rörelse i rummet där gudstjänstdeltagarna kan göra olika saker samtidigt”.
” I gudstjänsten inbjuds deltagarna att röra sig och i denna rörelse finns möjlighet att längst fram i kyrkan lämna sin gåva, skriva en bön, tända ett ljus och få personlig förbön. …Kollekten blir då en del av ett sammanhang och inte en enskild händelse i gudstjänsten”.
– Offrandet kan ingå i den rörelse som idag är frekvent vid böne- och ljuständningsstunder.

”Att planera offergång eller kollektinsamling i gudstjänsten behöver på ett eller annat sätt inkludera även de som kommit till kyrkan utan kontanta medel”.
– Ett konkret uttryck för delaktigheten i Kristi kropp.

Citat ur kyrkohandboken 2016 som bekräftar grundmotionens intentioner:

”Det finns olika sätt att låta även den som inte har kontanter få känna sig delaktig”.
– Det bör vara enkelt att under processens gång testa olika former och appeller i brokiga församlingar, vilket borde bli viktiga avstämningar inför slutmaterialets lansering.

Kanske motionen kan befrämjas av nationella och även delvis internationella kontaktytor.

Härmed överlämnar jag frågan till konferensen.

Ola Viktorsson, Hestra Missionsförsamling

Kyrkostyrelsens yttrande:

Motionen handlar bl a om att ”vitalisera gudstjänstens utformning genom en medveten återskolning i offrandets teologi och förnyade praxis” och knyter an till en motion som behandlades av kyrkokonferensen 2018.

Motionären önskar att kyrkostyrelsen tar fram digitala och visuella appeller för storbild samt en utrustning där gudstjänstbesökare kan hämta ”mynt” som illustrerar givande i olika former, som t ex ideella insatser och relationsbyggande. Utrustningen beskrivs som en omvänd kollektomat.

Kyrkostyrelsen är förstås medveten om den utmaning det innebär att vi mer och mer lever i ett kontantlöst samhälle. Samtidigt är det enklare än någonsin att transferera pengar via t ex kortläsare och Swish. Många församlingar erbjuder också möjlighet till detta, som en del i gudstjänsten eller som teknisk utrustning i anslutning till kyrkorummet.

Kyrkostyrelsen önskar att den sk gudstjänstwebben – www.gudstjänst.se – i högre grad än nu används som idébank där församlingar och enskilda delar erfarenheter och förslag som underlättar för givande och delaktighet. På gudstjänstwebben kan även filmer läggas upp som inspirerar till offrande och delande. Gudstjänstwebben är tänkt att fungera som en plocklåda där församlingar kan hämta hem det som är tillämpbart i det lokala sammanhanget. Det handlar inte om att alla kan, eller kommer att, göra lika. Det handlar om att vi lär av varandra och drar lärdomar av både framgångar och misslyckanden.

Kyrkostyrelsen anser att motionen lyfter en viktig fråga och att det angeläget att vi tillsammans arbetar med former för givande och delande i framtiden. Tänk om varje församling som är representerad i kyrkokonferensen hade med sig idéer och förslag, kanske erfarenheter, som handlar om gåvor i en ny tid. Då kunde kyrkokonferensens samtalstorg bli en plats där vi lär av varandra och får inspiration. Vi behöver vara många som delar erfarenheter av att det är saligare att ge än att få. (Apg 20:35b)

Ladda ned motionen som pdf

Alla motioner