Motion 9: Motion om missionshuset i Marstrand – 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 26 mars, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Motion 9 med kyrkostyrelsens yttrande:
Missionshuset i Marstrand

Kyrkostyrelsen har tidigare beslutat att sälja Missionshuset i Marstrand (Östergatan 8, fastighetsbeteckning 31:4, Fyrmästaren 4) Någon försäljning har dock inte hittills skett. Missionshuset användes numera av Föreningen Missionskyrkans vänner som utnyttjar Missionshuset till bönesamlingar, frukostar och gudstjänster. Det är också en stor tillgång för åretruntboende, sommargäster och församlingar på västkusten att ha ett nyrenoverat fräscht missionshus på Marstrand att tillgå.

Vi anser att huset skall få vara kvar tills vidare och under minst fem år. Under den tiden kan förhoppningsvis en fungerande församling bildas. I gåvobrevet från 2009, som lyder på 15 år, står att ” fastigheten inte avyttras så länge det finns förutsättningar för verksamhet i bygden.”

Marstrand, som hör till Kungälvs kommun, är ett samhälle under utveckling med kraftigt växande bebyggelse, där evangelisk verksamhet kommer att kunna utvecklas, inte minst för inflyttade unga familjer.

Föreningen Missionskyrkans vänner, Marstrand, bör få fortsätta att sköta fastigheten, uthyrningen och verksamheten. Möjligen bör ett avtal om detta upprättas mellan trossamfundet Equmeniakyrkan och Föreningen Missionskyrkans Vänner.

Enligt uppgift föreligger det dessutom inte något ekonomiskt skäl för Equmeniakyrkan att sälja fastigheten.

Vi yrkar därför att kyrkokonferensen upphäver kyrkostyrelsens beslut 2017-05-24 att försälja Marstrands missionshus.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Evert Svensson, Lennart Hellman, Kerstin Hellman, Håkan Helsner, Gullan Helsner, Hans Olof Lundh, Agneta Lundh, Lars Toss, Maria Toss, medlemmar i Equmeniakyrkan Kungälv

Kyrkostyrelsens yttrande:

Marstrands frikyrkoförsamling upphörde 2009. Sedan upplösningen har en mindre grupp träffats regelbundet och försökt hålla missionshuset vid liv. Efter vädjan om att ge projektet med att bilda en församling i missionshuset en ny chans gavs den möjligheten i ett försök till församlingsplantering initierat av Equmeniakyrkan 2016. Försöket föll inte väl ut och arbetet med planteringen upphörde.

I samband med att församlingsplanteringen upphörde, fattade kyrkostyrelsen ett beslut om försäljning gällande missionshuset på Marstrand, efter att analysen gav vid handen att själva kyrkobyggnaden i detta fall var en belastning i arbetet med att grunda en församling. Beslutet gällande försäljning av missionshuset har inte verkställts.

Som motionärerna skriver används missionshuset numera av Föreningen Missionskyrkans vänner och de beskriver att huset är en stor tillgång för dem och för andra. Det är i sak glädjande, men kyrkostyrelsen menar att detta inte är skäl att Equmeniakyrkan skulle fortsätta att äga byggnaden. Det skulle innebära att Equmeniakyrkan ställde resurser till förfogande för en enskild förening på ett sätt som inte är förenligt med den nationella kyrkans uppdrag. Kyrkostyrelsen har heller inte för avsikt att ingå avtal med Föreningen Missionskyrkans vänner.

Kyrkostyrelsen anser inte att ett beslut om försäljning står i strid emot skrivningarna i gåvobrevet som upprättades i samband med att Marstrands frikyrkoförsamling upplöstes 2009. Där anges att församlingen önskar att fastigheten inte avyttras – om förutsättningar finns för verksamhet – och att, om fastigheten avyttras inom femton år, halva försäljningsintäkten används för evangelisk verksamhet i Marstrand/Koön.

Om Equmeniakyrkan framöver tar nya initiativ gällande församlingsgrundande arbete på Marstrand sker en sedvanlig prövning efter förstudie och, i förekommande fall, beslut i Equmeniakyrkans fördelningsråd. Ett församlingsgrundande arbete förutsätter också att det finns en församling som är beredd att vara moderförsamling.

Kyrkostyrelsen står fast vid beslutet att byggnaden, vid lämplig tidpunkt, ska försäljas.

 

Ladda ned motionen som pdf

Alla motioner