Publicerat 

Bidrag nybyggarupprop och lokalupprustningsfonden

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från Nybyggarupprop och från Lokalupprustningsfonden. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning av de regionala kyrkoledarna.

 

Kriterierna för bedömning av ansökningar är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och bedömning av mottagaren. Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler.

Bedömning av ändamålet
  • Byggnationen/upprustningen skall vara ekonomiskt försvarbar.
  • Byggnationen/upprustningen ska vara framåtsyftande och stärka den lokala församlingens möjligheter att verka.
  • Byggnationen/upprustningen ska präglas av trosviss realism angående församlingens framtid.
  • Omvärldsanalys.
Bedömning av mottagaren

Obligatoriska kriterier
• Vision och målformulering
• Kyrkoavgiftsbetalare
• Otillräckliga egna ekonomiska resurser
• Växtpotential

Bonuskriterier
• Relation med församlingshandledare
• Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete
• Har en positiv medlemsutveckling
• Antalet betjänande är minst församlingens medlemmar + 50 % av dessa
• Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete
• Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst

Efter projektets genomförande önskas en rapport som bland annat vad som gjorts (bilder före och efter). Beslutsordningen följer fördelningsrådets årscykel vad gäller ansökningstid, beslut och besked till församlingarna. Läs mer.

Medel ur lokalupprustningsfonden betalas ut i samband med byggnationen. Medel från nybyggarupprop utbetalas efter genomfört upprop.

Mer information

Vid frågor kontakta ansvarig vid kansliet eller ansvarig i din region:

Kansliet
Eva Danneholm, 08-580 031 25, maila till Eva

Regionerna
Nord: Lena Bergström 070-306 28 02, maila till region Nord
Mitt: Lennart Renöfält 070-668 57 99, maila till region Mitt
Svealand: Helen Friberg 070-312 44 74, maila till region Svealand
Stockholm: Jenny Dobers 070-931 03 34, maila till region Stockholm
Väst: Tomas Hammar 076-505 31 40, maila till region Väst
Öst: Peter Bernhardson 072-741 15 11 maila till region Öst
Syd: Charlotte Thaarup 072-302 77 00 maila till region Syd

Information till församlingen om lokalbidrag.
Information till församlingen om lokalbidrag 2017

Ansökan

Ansökan Lokaler (digitalt formulär)
Blankett_Nybygg_Lokal_bidrag17 (pdf)

Ansökan insänds med bifogade uppgifter, helst digitalt, senast 30 juni.
Om blanketten används kan den med fördel sändas via e-post till den region som församlingen tillhör (klicka ”maila till” för att få e-post adressen till regionen).
Om du vill sända med post, skicka den till Equmeniakyrkan, box 14038, 167 14 Bromma.