Publicerat 

Bidrag från Nybyggarupprop och lokalupprustningsfonden

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom Nybyggarupprop och från Lokalupprustningsfonden. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna.

 

Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidrag. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar. Kriterierna för bedömning av ansökningar är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och bedömning av mottagaren. Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler.

Ändamålet
 • Byggnationen/upprustningen skall vara ekonomiskt försvarbar.
 • Byggnationen/upprustningen ska vara framåtsyftande, och stärka den lokala församlingens möjligheter att verka.
 • Satsningen ska ligga i linje med Equmeniakyrkans vision och teologiska grund.
 • Satsningen ska vara byggd på omvärldsanalys; t ex om församlingens betydelse i det omgivande samhället.
Mottagaren

Obligatoriska kriterier

 • Vision och konkreta målformuleringar.
 • Inriktning på att växa/utvecklas.
 • Otillräckliga egna ekonomiska resurser för ändamålet.
 • Senaste resultat- och balansräkning ska bifogas.
 Bonuskriterier
 • Relation med församlingshandledare.
 • Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete.
 • Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete.
 • Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst.
 • Kyrkoavgiftsbetalare.
 • Ändamålet kan vara till nytta för någon annan församling.

Efter projektets genomförande önskas en rapport som visar vad som gjorts (bilder före och efter).

Beslutsordningen följer fördelningsrådets årscykel vad gäller ansökningstid, beslut och besked till församlingarna. Läs mer.

Medel ur lokalupprustningsfonden betalas ut mot uppvisande av fakturor. Medel från Nybyggarupprop utbetalas efter genomfört upprop.

Vid frågor kontakta ansvarig vid kansliet eller ansvarig i din region:

Kansliet
Eva Danneholm, 08-580 031 25, maila till Eva

Regionerna
Nord: Klas Johansson 070-317 43 58, maila till region Nord
Mitt: P-O Byrskog, 076-505 31 24, maila till region Mitt
Svealand: Helen Friberg 070-312 44 74, maila till region Svealand
Stockholm: Jenny Dobers 070-931 03 34, maila till region Stockholm
Väst: Tomas Hammar 076-505 31 40, maila till region Väst
Öst: Peter Bernhardson 072-741 15 11 maila till region Öst
Syd: Charlotte Thaarup 072-302 77 00 maila till region Syd

Information om Lokalupprustningsbidraget (pdf)

Ladda ned blanketten för lokalupprustningsbidraget här (ifyllningsbar pdf)

Ansökan insänds senast 30 juni.
Blanketten sänds med fördel via e-post till den region som församlingen tillhör (klicka ”maila till” för att få e-post adressen till regionen).
Om du vill sända med post, skicka den till:
Equmeniakyrkan, Eva Danneholm, Box 14038, 167 14 Bromma.