Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo juni -22

Kära vänner!

Årets andra nyhetsbrev, om Equmeniakyrkans stöd till systerkyrkornas hälsovårdsarbete i de båda Kongorepublikerna, kommer här.

Behoven är fortsatt stora i Kongo och i hela Afrika, särskilt som pandemin och kriget i Ukraina orsakat höjda kostnader för transporter och mat.

Mycket av vårt stöd går till konkreta hälsovårdsinsatser, men också till administrativt stöd och fortbildning av medarbetare inom hälsovården.

Detta brev skrivs i pingstens tid, som talar om Anden som gavs till lärjungarna. Löftet och uppdraget är tydligt och gäller också idag: ”Ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig… ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1: 8).

Det fortsätter Equmeniakyrkan att göra, bland annat genom stöd till hälso- och sjukvvården, som är ett glatt budskap – evangelium – i handling.

Hälsovårds-Forum i Brazzaville

Från den Evangeliska Kyrkan i Kongo Brazzaville (EEC) har det kommit oroande signaler om resursbrist och ineffektivitet inom kyrkans hälsovårdsdepartement DSS. Dr Kibangou har varit ensam i departementets ledning vilket förstås kraftigt påverkat möjligheterna till kommunikation med och försörjningsstöd till sjukvårdsenheterna på landsbygden.

EEC har fått en ny president, som i mitten av april kallade till ett Forum för genomlysning av hälsovårdssituationen i kyrkan. Detta hölls i kyrkans centrum Plateau i Brazzaville och samlade c:a 35 deltagare, mestadels läkare, medlemmar i EEC.

Från systerkyrkorna i Kongo Kinshasa, deltog läkarna Baudouin Makuma och Adolphe Biakabuswa och från Sverige Håkan Lilja som representanter för vårt gemensamma hälsovårdsnätverk.

Bra presentationer gjordes som pekade på svagheter i organisationen och gav förslag på förbättringar. Man kände också en ökad vilja till personligt engagemang bland de närvarande.

Från systerkyrkorna kommer nu också ett ökat stöd att riktas till ledningen av hälsodepartementet. Särskilt angeläget just nu är att stödet till HIV-positiva barn och till utbildningen av 4 barnmorskor kan fortsätta utan störning.

Missionsvolontärer

De första missionsvolontärerna till Kongo Kinshasa har nu återvänt till Sverige efter en tre månader lång vistelse i landet. Det är Amanda Asp, Ida Langdell och Frida Wallberg. Missionär Tilda Jönsson var också tillsammans med de tre volontärerna under dessa månader.

Det var längtan att få lära sig mer om Kongo och om kyrkornas hälso- och sjukvård som fick dem att söka den här möjligheten. Gruppen, två läkare och två sjuksköterskor, fick p.g.a. pandemin gott om tid för fördjupning innan de i vintras åkte till Kinshasa där de fick en introduktion gällande allmänna hälsosituationen i Kongo.

De gjorde ”fältstudier” och bidrog på olika sätt i Semendua, Bendela, Kimpese (IME) och Luozi. Här fick de möjlighet till fördjupning inom de områden de fått sig föreslagna.

Amanda Asp, som är nyexaminerad läkare, har studerat hur väl mödravården motiverar de gravida till kontroller och vilken effekt det får vid förlossningen. Mödra- och nyföddhetsdödligheten är fortfarande hög.

Ida Langdell, som utbildar sig till neurolog, har intervjuat patienter och personal om strokevården, om behandlingsmetoder, resurser, och föreställningar om sjukdomen. Med livsstilsförändringar är förebyggande åtgärder allt viktigare.

Frida Wallberg, som är distriktssjuksköterska har studerat vaccinationsorganisationen, hur väl man når ut och hur man kämpar mot uppfattningen att vaccinationer är farligt.

Tilda Jönsson, som är infektionssjuksköterska, stannar alltså kvar i Kongo under två år som missionär och kommer att arbeta nära hälsovårdsdepartementets chef Freddy Mizonza. Hon har fått möjlighet att studera sjukvårdsorganisationen inom kyrkorna, hur kommunikation sker mellan olika enheter och hur utbildning och kvalitetsarbete bedrivs.

Håll utkik efter missionsvolontärerna vid höstens missionssamlingar, då de kommer att berätta mer om sina intressanta uppgifter!

Stöd till projekt under 2022

I förra brevet skrev vi om det stöd vi gav till olika hälsovårdsprojekt under 2021. Mycket av det stödet fortsätter även i år.

Det gäller om inköp och distribution av mediciner till Hiv-positiva barn, liksom utbildning av barnmorskor i Kongo Brazzaville.

I mitten av maj anlände den container med sjukvårdsmaterial till Brazzaville, som sändes via vårt samarbete med Human Bridge.

I Kongo Kinshasa har solpaneler installerats vid sjukhusen i Duma och Luyindu (Kinshasa).

Lönetillägg ges fortsatt till läkare i Mai Ndombe-provinsen.

Vi stöder även i år, tillsammans med MAF och Läkarmissionen distribution av vaccin i Mai Ndombe, nu även för vaccin mot covid-19.

Tillsyn och uppföljning (Kongo Central och Mai Ndombe).

De ansvariga för hälso- och sjukvården inom CEC gör oftast årligen en uppföljning och tillsyn av verksamheten på de olika vårdenheterna. Samtidigt diskuteras förbättringar och planeras för utveckling och fortbildning av personalen

Hälsovårdsnätverket

Hälsopvårdsnätverket i de båda Kongorepublikerna har en viktig roll som mellanhand mellan de olika kyrkornas sjukvårdsenheter och Hälso- och sjukvårdsgruppen i Sverige. De ansvarar för samordning och granskning av kvalitet på ansökningar och projekt.

Vid senaste mötet med nätverket, i mitten av maj, diskuterades bland annat förbättringar gällande ekonomi-administrationen och hur statistiken kan hjälpa de olika hälsovårdsenheterna att fungera bättre.

IME Kimpese

Equmeniakyrkan ger även stöd till det stora ekumeniska referenssjukhuset IME i Kimpese, Kongo Kinshasa, som drivs av 6 kyrkor (bl a Evangeliska samfundet (CEC), 2 baptistkyrkor och Metodistkyrkan).

Årsmötet framförde ett tack till Equmeniakyrkan för mångårigt stöd och hoppas på fortsatt stöd i det viktiga förändringsarbetet. Många positiva förändringar har skett under det senaste året under ledning av den nye sjukhusdirektören Charles Mbala.

Tack för att du fortsätter att be och engagera dig för hälso- och sjukvården i Kongo.

Med bön om Guds välsignelse över vår värld!

Equmeniakyrkans Hälso- och sjukvårdsgrupp gm

Bertil Svensson
Vikarierande Afrikasamordnare