Nyhetsbrev om hälsovårdsarbetet i Kongo november -22

Kära vänner!
Här är tredje nyhetsbrevet 2022, om Equmeniakyrkans stöd till systerkyrkornas hälsovårdsarbete i de båda Kongorepublikerna.

Ett ofta använt citat när vi presenterar hälsovårdsarbetet i de båda Kongo är orden av missionsläkaren Karl Simon Wahlfridsson 1891 – och det är lika aktuellt idag:

“Sjukvården ska vara ett evangelium i sig, ett kärlekens och barmhärtighetens vittnesbörd”.

Det görs stora insatser, ofta i det tysta, i Kongo genom systerkyrkornas hälso- och sjukvård. Det handlar om vaccinationer, nutrition och förebyggande stöd på olika sätt. Samtidigt behöver förbättringar ske, varför utbildning och uppföljning ingår i det stöd vi regelbundet ger.

Här kommer några glimtar från arbetet i de båda Kongo.

KONGO BRAZZAVILLE
Missionärsfamiljen Lindgren, med Johan, Julia och barnen Gösta, Åke, Inga-Maj och Åke, har varit i Brazzaville sedan slutet av augusti. Julia ger stöd till hälsovården inom systerkyrkan Eglise Evangelique du Congos (EEC). De har under de senaste åren haft en hel del problem med resursbrist och ineffektivitet. Departementschefen har arbetat ensam och slutade pga. bristande stöd i augusti. I slutet av september i år tog en ny chef, Dr Voukissa Voukka, över och han ansvarar nu för att leda kyrkans hälsovårdsarbete. EEC har också utsett en grupp personer, som fungerar som ledningsgrupp för hälsovårdsarbetet och som nu träffas regelbundet. Planen är att under november och december utvärdera de center som finns i Brazzaville för att sedan under våren förhoppningsvis även besöka de center som finns på landsbygden.

Julia kommer även för Equmeniakyrkans räkning vara ansvarig för kontakten med hälsovårdsnätverket i de båda Kongo och hälsovårdsgruppen (HSG) i Sverige.


KONGO KINSHASA
Uppföljning och utvärdering
Systerkyrkan CECs hälsodepartement har en viktig uppgift, genom att hålla kontakten med och följa upp vården på kyrkans alla sjukhus och vårdcentraler, totalt ca 50 st. Denna uppgift kallas för ”supervision” och innebär bland annat att ett team från hälsodepartementet regelbundet besöker sjukvårdsinrättningen för att utvärdera vården, diskutera med vårdpersonalen vad som fungerar bra och vad de har för problem samt att kontrollera om de följer riktlinjer och rutiner osv.

I september genomförde hälsodepartementets chef Freddy Mizonza och Equmeniakyrkans missionär, Tilda Jönsson, supervision på de fem sjukvårdsinrättningarna som kyrkan har i Kinshasa och Matadi.

Ett gemensamt problem som de alla har är dålig tillgång till elektricitet, rent vatten och sanitet, trots att alla fem sjukvårdsinrättningar ligger i stadsmiljö. Statens elförsörjning är opålitlig också i staden och de sjukhus som klarar sig bäst är de med installerade solceller, även om solcellsel inte räcker till allt, t.ex. röntgen.

Ett annat generellt problem är att alla läkare och sjuksköterskor inte får lön från staten, vilket de har rätt till.

Det som är positivt är att sjukvårdsinrättningarna i stort sett har sin statistik och sina register i ordning och att tillgången på material är något bättre i staden jämfört med på landsbygden.

Ett liknande arbete som här beskrivits har genomförts också inom CEBU.

Familjeplanering
Sista veckan i oktober arrangerade hälsodepartementet en kurs i familjeplanering med stöd av Equmeniakyrkan. Deltagarna var ansvariga sjuksköterskor för BB/förlossningsklinikerna från 13 olika sjukhus och vårdcentraler och Equmenaiakyrkans missionärer inom hälsovården, Clara Kiese och Tilda Jönsson. Man pratade bland annat om vad familjeplaneringen har för betydelse för mödra- och barnadödligheten. I DR Kongo är det ca 470 mammor som dör i samband med graviditeten per 100 000 levande födda barn, motsvarande siffra i Sverige är 4 mammor. Att förhindra oönskade graviditeter är viktigt för kvinnans och familjens välbefinnande och barnens framtid.

Det är förbjudet att göra abort i Kongo, förutom i vissa specifika situationer. Preventivmedel är tillåtet, men ett problem är att många preventivmedel saknas eller är för dyra, speciellt ute på landsbygden.

Utbildningen var givande och deltagarna fick fördjupad kunskap om rådgivning i familjeplanering och användning av preventivmedel.

IME Kimpese
Equmeniakyrkans stöd till det stora ekumeniska referenssjukhuset IME i Kimpese, Kongo Kinshasa har hanterats av en särskild grupp för IME i Sverige. Planen är att det under 2023 ska integreras i det totala stödet från Equmeniakyrkan för hälso- och sjukvården i Kongo.

IME drivs av 6 kyrkor (bl a Evangeliska samfundet (CEC), 2 baptistkyrkor och Metodistkyrkan) och servar en befolkning på ca 1 miljon invånare i västra Kongo.

Flera viktiga projekt har fått stöd under åren, bl a en social kassa och administrativt stöd. En viktig fråga som nu diskuteras är digitalisering av sjukhuset.

Prexidio
Genom samarbete med företaget Prexidio, har stöd under året initierats till hälsovårdsenheterna i Kongo Kinshasa för att förbättra kvinnors hygien och hälsa.

Ett projektförslag diskuteras med hälsovårdsnätverket i Kongo och kommer att finansieras av nämnda företag.

Materialbistånd
I oktober skeppades ytterligare en container till Kongo Kinshasa som beräknas anlända i slutet av november.

HÄLSOVÅRDSPROJEKT UNDER 2023
De hälsovårdsprojekt som planerades för under 2022 har – i stort sett – kunnat genomföras som planerat.

Nu planeras för och diskuteras projekten för 2023. Den 7 december tas beslut om olika projekt och vi hoppas då kunna få med också några projekt från Kongo Brazzaville, som senaste åren haft problem med projekthanteringen. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev om vilka projekt som är aktuella.

TACK!
Tack vara alla trogna medarbetare i församlingarna i Sverige med förbandsmaterial och babypaket kan vi bistå med material för hälso- och sjukvården.

Samarbetet med Human Bridge, Läkarmissionen, MAF och Prexidio ger oss ytterligare resurser för transporter och utrustning som behövs till sjukhus och dispensärer.

Inte minst viktigt är de ekonomiska bidragen från församlingar och enskilda via högtidsdagar och minnesgåvor till hälso- och sjukvården i Kongo.

Med bön om Guds välsignelse över vår värld!

Equmeniakyrkans Hälso- och sjukvårdsgrupp gm

Bertil Svensson
Vikarierande Afrikasamordnare