Publicerat 

Styrelsen och namnprocessen

Läs detta i en PDF

Text från 9 december 2010

Styrelsen för Gemensam framtid (nu Equmeniakyrkan) fick till uppgift att förbereda bildandet att en ny gemensam kyrka där en av uppgifterna bestod i att ta fram ett nytt namn på den nya kyrkan. Styrelsen valde att göra detta när en hel del annat förberedelsearbete är klart så att namnet kan spegla den nya kyrkans identitet, t ex den strategiska plattformen är ett sådant viktigt dokument liksom Gemensam grund.

Styrelsen gav några grupper med olika personer i uppdrag att fundera på namnet utifrån det framtagna materialet och det grundmaterial som togs fram. Dessutom har församlingar och enskilda personer inkommit med namnförslag under hela processen.

Namn och namnbruk

Styrelsen diskuterade namnfrågan och kom fram till följande utgångspunkt för namnet:

Kyrkans namn ska vara särskiljande (från andra kyrkor), vara ett tämligen neutralt begrepp som kan fyllas med det innehåll som verksamheten och uppdraget signalerar, vara användbart tillsammans med befintliga namn på församlingens lokaler, kunna översättas till andra stora språk, inte minst engelska, franska och spanska.

Styrelsen diskuterade de olika namnförslagen och fastnade för fem namn som styrelsen ansåg vara möjliga som namn på den nya kyrkan utan inbördes ordning.

I tabellen under varje namn finns i kolumn ett en del argument för, och innehåll i ett möjligt namn, och i den högra kolumnen samlas en del kritiska kommentarer. Namn nämns i bokstavsordning.

Emmauskyrkan

FördelarNackdelar
Emmausvandraren bär på en vacker berättelse om hur människor upptäckte Jesus, förstod livet utifrån Bibelordet och då Jesus bröt brödet öppnades lärjungarnas ögon.Namnet delvis upptaget av Emmaus Björkå.
Namnet är neutralt, öppnat för det innehåll som kyrkan kan ge.Det kan kännas främmande.

.
Namnet kan användas i olika lokala former:
Centrumkyrkan, en del av Emmauskyrkan
;
S:t Jakobs Emmausförsamling eller S:t Jakobs församling av Emmauskyrkan;
Majornas Emmauskyrka;
Broängskyrkans församling av Emmauskyrkan;
Bifrostkyrkan, en del av Emmauskyrkan etc.

Namnen fungerar som nuvarande Karlstads baptistförsamling – Karlstad Emmausförsamling – eller som Emmauskyrkans församling i Karlstad.

.

Enhetskyrkan

Unity Church, United Church, Uniting Church, Church of Unity

FördelarNackdelar
Enheten är ett positivt begrepp och bär drag av allians, gemenskap, gemensam vandring.Namnet kan uppfattas tekniskt, en enhet, engelskans unit.
Namnet fungerar väl på engelska och anknyter till de stora ekumeniska kyrkorna i Australien och Kanada.Kan bli medialt tacksamt: ”Osämja i enhetskyrkan…

.
Namnet kan användas i olika lokala former:
Centrumkyrkan, en del av Enhetskyrkan;
S:t Jakobs församling av Enhetskyrkan:
Majornas Enhetskyrka;
Broängskyrkans församling av Enhetskyrkan;
Bifrostkyrkan, en del av Enhetskyrkan etc.

Namnen fungerar ej som nuvarande Karlstads baptistförsamling, utan specifikt egennamn för kyrkan. Det blir i stället Enhetskyrkans församling i Karlstad.

.

Equmeniakyrkan

Equmenia Church, Church of Equmenia

FördelarNackdelar
Namnet är genom ungdomsorganisationen equmenia redan inmutat för våra tre samfund. Ekumenik – oikomene – betyder alla i samma hus.Ordet är en konstruktion, inget riktigt ord.
Anknyter till ekumenik, bokstavskombinationen eq i inledningen kan associera till empatisk intellegens, equality. Fungerar i övrigt bra på engelska och troligen andra språk.Det kan uppfattas som förmätet av andra samfund att vi ”tar monopol” på begreppet ekumenik.

.
Namnet kan användas i olika lokala former:
Centrumkyrkan, en del av Equmeniakyrkan;
S:t Jakobs församling av Equmeniakyrkan;
Majornas Equmeniakyrka;
Broängskyrkans församling av Equmeniakyrkan;
Bifrostkyrkan, en del av Equmeniakyrkan eller möjligen Bifrosts Equmeniaförsamling etc.

Namnen fungerar som nuvarande Karlstads baptistförsamling – Karlstads Equmeniaförsamling.

.

Frikyrkan

Free Church

FördelarNackdelar
Frihet är ett genuint positivt begrepp.För en del för det tanken till frikyrka – statskyrka. I den tappningen blir det en negativ distinktion – kyrkan är något annat än statskyrkan (som i realiteten inte finns längre)
Många associerar redan våra samfund till frikyrkorna.Begreppet frikyrka omfattar i folkmun alla kyrkor vid sidan av Svenska kyrkan. Vi associeras med alla andra, och vårdar tillsammans ”varumärket”. Dessutom närmar vi oss EFK/Evangeliska Frikyrkans namnskick.

.
Namnet kan användas i olika lokala former:
Centrumkyrkan, en del av Frikyrkan;
Kållereds Frikyrka (beroende på vad andra församlingar på samma ort väljer att kalla sig.);
S:t Jakobs församling av Frikyrkan;
Majornas Frikyrka;
Broängskyrkans församling av Frikyrkan eller Frikyrkan i Broäng;
Bifrostkyrkan, en del av Frikyrkan etc.

Namnen fungerar ej som nuvarande Karlstads baptistförsamlingmutan specifikt egennamn för kyrkan. Det blir i stället Frikyrkans församling i Karlstad (dock lite beroende av vad andra församlingar på orten väljer för namn).

.

Samfundskyrkan

Uniting Church, United Church, Unity Church, Fellowship Church

FördelarNackdelar
Namnet antyder och stryker under gemen­skapen. Vi är tillsammans. Uttrycket de Heligas Samfund ger en fin association.Ordet är på ett sätt en tautologi. De båda orden – samfund och kyrka – betyder på ett sätt samma sak. Lite otympligt.
Det är ett neutralt begrepp och innehåller både ordet kyrka (Missionskyrkan, Metodistkyrkan) och samfund (Baptistsamfundet).Den engelska översättningen är oegentlig. Samfund kan snarare översättas med Denomination (trossamfund), eller Society (samhälle)

.
Namnet kan användas i olika lokala former:
Centrumkyrkan, en del av Samfundskyrkan;
S:t Jakobs församling av Samfundskyrkan;
Majornas Samfundskyrka;
Broängskyrkans församling av Samfundskyrka;
Bifrostkyrkan, en del av Samfundskyrkan etc.

Namnen fungerar ej som nuvarande Karlstads baptistförsamling utan specifikt egennamn för kyrkan. Det blir istället Samfundskyrkans församling i Karlstad.