Publicerat 

Processledare och inspiratör till Gemensam framtid

2010-05-23

Styrelsen för Föreningen Gemensam framtid möttes utanför Linköping den 18-20 juni för att arbeta med strategin för hur den nya kyrkan kan utformas. Utgångspunkten för detta arbete är visionen för en gemensam framtid:

En kyrka utmanad av Jesus och samtiden
– med djup och identitet i Jesus Kristus
– öppen och varm
– i gemenskap och mångfald
– genom bön och tjänst för världen

I bön och samtal bearbetade styrelsen tankar kring vad som är kännetecknar den kyrka vi vill vara med och forma, vilket förhållningssätt den nya kyrkan ska ha och hur olika verksamhetsområden kan se ut utifrån församling och kyrka, en kyrka som verkar utifrån Guds mission.

Allt detta kommer att bearbetas ytterligare under sommaren och under styrelsens nästa sammanträde i mitten av augusti, för att sedan vara vägledande i det fortsatta arbetet med kyrkoledare, församling – region, verksamhetsinnehåll – organisation – personal, namnförslag etc.

Styrelsen har också fattat beslut om anställningar utifrån rekryteringen av det som gått under arbetsnamnet ”profetisk entreprenör”. Styrelsen har beslutat att anställa två personer:

Lasse Svensson
Processledare och huvudansvarig för Gemensam framtid på 100 %
Lasse är pastor och föreståndare för St Jakob Metodistförsamling i Göteborg och på deltid distriktsföreståndare inom Metodistkyrkan i Sverige. Lasse går in i tjänsten som processledare från och med den 16 augusti.

Anders Marklund
inspiratör för Gemensam framtid på 50 %
Anders är pastor i Svenska Missionskyrkan och arbetar idag 50 % som nationell ledare för Alfa Sverige och 50 % som idrottspastor med Kyrka-idrott inom Svenska Missionskyrkan. Anders går in i tjänsten som inspiratör den 16 augusti.

Styrelsen har också beslutat att gå vidare med rekryteringen av informatör med ansvar för att utveckla övergripande uttryckssätt, informations- och mediestrategi, informationsmaterial, hemsida etc.

Styrelsen lyfte återigen upp frågan med hur angeläget det är att remissen om en ny gemensam framtid diskuteras och har uppmärksammat att det kommer ordnas ett antal församlingsträffar och remissverkstäder runt om i landet. Styrelseledamöterna står till förfogande för dessa, vidare uppmanar vi församlingarna att ta hjälp från tidigare inblandade i processen och ser gärna att personer som ingått i de tidigare arbetsgrupperna, projektledning etc ställer sig till förfogande till dessa träffar.

För mer information:
Per Rydwik, ordförande
0706-98 11 57
per.rydwik@gemensamframtid.se