Publicerat 

Regionutredningen

  

Regionutredningen: Idé och mål »   

Samtalsdokument om Regionutredningen »
(delas ut under de regionala samtalsdagarna okt-nov 2011)
.


Senast redigerad: 2012-04

Gemensam Framtid och equmenia kan få pionjär- och storstadsregion

Gemensam Framtid och equmenias regionsutredning är nu klar. Enligt utredarnas förslag får nya kyrkan och ungdomsförbundet sju regioner. En majoritet förordar att Stockholm-Uppsala-Gotland blir en storstadsregion, medan Skåne blir pionjärregion. Beslut om regionerna tas på equmenias riksstämma och Gemensam Framtids kyrkokonferens i april och maj i år.

Regionernas uppdrag ska vara att stödja, inspirera och utmana de lokala föreningarna och församlingarna till utveckling, förnyelse och fördjupning. Gemensam Framtid (GF) och equmenia beskrivs som två organisationer i nära samverkan, som leds av en regional kyrkoledare, respektive regionssamordnare. Utredarna vill också se en tredje funktion i varje region, som ska arbeta gemensamt för GF och equmenia med förenings- och församlingsutveckling.

När de nya regionkontoren ska etableras föreslås Gemensam Framtid och equmenia söka samverkan och samordningsvinster med andra, till exempel folkhögskolor och Bilda för att därmed forma utvecklingscentra och andra kreativa miljöer också utanför den egna regionen.

För equmenias del föreslår utredningen att regionerna organiseras som egna juridiska personer, med föreningarna som huvudmän. När det gäller Gemensam Framtids regioners organisatoriska form har inte utredningen kunnat enas om ett förslag, utan presenterar två alternativ. En majoritet har dock förordat att regionerna skall vara egna juridiska personer med församlingarna som huvudmän.

Hämta slutrapporten från regionutredningen (pdf) »


Sammanställning från de regionala mötesplatserna

Här kommer en återkoppling på alla goda möten från 21 regionala mötesplatser under hösten 2011.  Läs ordförande Rune Larssons sammanställning och analys av inlämnade synpunkter. Där finns också kopplingar till remisserna från 2010 från församlingarna och enkätsvar från equmenia.

Sammanställning och analys av inlämnade synpunkter från de 21 regionala mötesplatserna (pdf) »


Första delrapporten för regionutredningen

Till kyrkostyrelsens och equmeniastyrelsens sammanträden 11-13 november 2010 lämnade den gemensamma regionutredningen en första delrapport om sitt arbete. Rapporten behandlades i ett gemensamt möte med de två styrelserna på lördagen, och god tid gavs för samtal i tvärsammansatta smågrupper. Inga beslut fattades men de två styrelserna var överens om att överlämna de synpunkter som framförts till regionutredningen att beaktas i det fortsatta arbetet.

Rapporten (PDF) »


Regionutredningens ordförande lämnar lägesrapport november 2011

Den första delrapporten överlämnades till styrelserna för bildarsamfunden i november 2011. Det är fortfarande mycket arbete kvar innan slutrapporten med sina förslag ska läggas fram den 1 februari 2012. Dessa förslag kommer församlingarna få ta ställning till under våren 2012 och på vår gemensamma kyrkokonferens.

Utredningens ordförande Rune Larsson har sammanställt var arbetsgruppen står i dagsläget. Läs och ställ frågor till hela gruppen men också till de representanter som finns med från olika delar av vår stora rörelse, Gemensam Framtid.

Rune Larssons lägesrapport (pdf)»


Ursäkta röran, vi bygger en ny kyrka

Här kommer ett exempel på hur vi som rörelse kan uppmärksammas på att vi bygger en ny kyrka tillsammans i Sverige. Det pågår ett intensivt byggnadsarbete med många engagerade.

I Utmaning nr 19, Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktets tidning, presenteras alla de tre gamla samfundens församlingar som finns i en region på ett kartblad, vilket ger ett skönt exempel på rikedomen som finns i Gemensam Framtid.

Utmaning nr 19 (pdf, 2,4 MB) »


I regionutredningen har en grupp från Gemensam Framtid och equmenia försökt hitta lösningar för hur våra regioner ska komma att se ut när formerna sätter sig. Nedan kan du läsa om processen så långt.

Den grupp som arbetar med regionutredningen (RUG) består av elva personer med erfarenhet från de tre bildarsamfunden, distrikten, Bilda, folkhögskolorna, delar av det offentliga samhället, equmenia och Gemensam Framtid.

I slutet av oktober skall en första, preliminär idéskiss överlämnas till Gemensam Framtids kyrkostyrelse. Förslag till beslut ska läggas fram i 2012 års kyrkokonferens och equmenenias riksstämma.

Just nu arbetar gruppen med analys av tidigare insamlade synpunkter kring regionfrågan, studier av nuläget och mål och visioner för framtiden. Under arbetsdagen i augusti lades de första byggstenarna på bordet samtidigt som gruppen – tillsammans med övriga organ i Gemensam Framtid – går in i en fas av samtal och dialog med församlingarna runt om i landet.

En kommunikationsplan för regionutredningen på www.equmeniastruktur.wordpress.com

Ordförande i regionutredningen är Rune Larsson, Södra Götalands distrikt i Missionskyrkan. Sekreterare (med 40% anställning ) Ann Westblom, pastor i SB.

Rune Larsson, ordförande
E-post: rune.larsson@gemensamframtid.se

Ann Westblom, sekreterare
E-post: ann.westblom@gemensamframtid.se
Tel: 073-962 46 76

Johan Nilsson, vice ordförande
E-post: johan.nilsson@equmenia.se
Tel:  08-545 915 32, 0730-48 27 98


Tidslinje för Regionala gruppens arbete inom Gemensam Framtid 

Klicka på bilden för att se en större version.