Publicerat 

Översiktlig genomgång av remissvar

Text från 9 december 2010

Vid en genomläsning slås man av vilket omfattande arbete som har gjorts i remissvarsarbetet. Över 500 svar och det är en fantastisk läsning och de omfattande texterna gnuggas nu i  Gemensam framtids arbetsgrupp för remissvaren.

Svaren vittnar om en omfattande process som reflekterar församlingens och kyrkans uppdrag, grundläggande teologi, församlings- och kyrkosyn. På många sätt ger remissvaren anledning till optimism. De tre kyrkorna närmar sig en ny gemensam kyrka. GFs ansats om strategisk plattform fyller väl ut de brister som påpekas angående visioner. Bland svaren finns exempel på gemensamma bidrag från flera församlingar (även med hemvist i olika samfund) tillsammans.

En grundläggande fråga
Remissvarsgruppens bedömning är att den mest grundläggande frågan just nu, i arbetet med beslutstext till konferenserna 2011, är hur vi hanterar förhållandet mellan det gemensamma och det lokala. Till den hör följdfrågorna om den generella giltigheten för dop och medlemskap i GF-kyrkan samt möjligheten för den nya kyrkan att ingå ekumeniska överenskommelser med andra kyrkor och samfund.

Tillsyn
Tillsynsbegreppet kommenteras i många remissvar. Frågor ställs om ansvarsnämndens funktion och befogenhet. Tillsyn tolkas som ett uttryck för en hierarkisk kyrka. Ömsesidigheten gällande tillsyn och beroende upplevs av vissa som svårförståelig.

Medlem och tillhörig och dopet
Majoriteten av remissvaren ställer sig avvisande till skrivningen om medlemskap och tillhörighet. För övrigt är denna fråga den som behandlas av flest antal svaranden. Ett antal svar förordar att ordningen kan tillämpas för barn men inte för vuxna. Många församlingar i Missionskyrkan och Baptistsamfundet önskar behålla möjligheten till medlemskap utan dop. Metodistförsamlingar önskar koppla medlemskapet till dopet och bekännelsen. Frågan om dopets giltighet och utrymme för troendedopet diskuteras utifrån remissens text och formuleringen ”dopet är ett till sitt innehåll”.

Nattvard utan pastor
Detta kommenteras av många församlingar i SB och SMK. Skrivningen i Gemensam grund (om att när pastor saknas kan någon annan väljas och avskiljas genom bön och handpåläggning) bedöms av många som komplicerad och onödig. Metodistförsamlingar anger att det mest naturliga är att pastor förvaltar sakramenten och om någon annan skall göra det ser man gärna att det finns särskild utbildning för detta.

Demokratiskt underskott
Här finns många exempel i remissvaren att man uppfattar texterna som ett steg tillbaka när det gäller demokrati. Flera svar beskriver GF-kyrkan som hierarkisk och toppstyrd. Många föreslår en större styrelse. Kyrka och församling som olika nivåer är en skrivning som upplevs negativ.

Regional indelning
Ett betydande antal remissvar förordar nuvarande modell med distrikt som egna, demokratiskt uppbyggda, organisationer.
Frågan om regional indelning har hanterats av GF-styrelsen i en arbetsgrupp. GF-styrelsen har på arbetsgruppens förslag beslutat att frågan om den regionala närvaron utreds ytterligare tillsammans med equmenia med en offensiv tidsplan. Frågan kommer därmed inte vara föremål för beslut vid bildarmötet 2011. Under utredningstiden uppmanar GF-styrelsen Missionskyrkans distrikt att, i samarbete med Baptistsamfundets distrikt, utveckla kontakten med alla församlingar inom GF-kyrkan.

Tidsaspekten
Ett antal församlingar redovisar att de önskar mera tid för arbetet med Gemensam grund och förslag på stadgar. Vissa församlingar önskar ytterligare en remissrunda. Andra menar att ett stadgedokument bör kunna tas 2011 men att det teologiska materialet behöver bearbetas under en längre tid. Vissa församlingar (inte bara Metodistförsamlingar) föreslår att vi väntar in Metodistkyrkan som, i formell mening, inte kan ansluta till den gemensamma kyrkan förrän i samband med Centralkonferensen i oktober 2012.