Publicerat 

Startskott för arbetet med ett nytt kyrkosamfund

2009-09-14

Den 11 och 12 september gick startskottet för arbetet att bilda ett nytt kyrkosamfund när representanter från Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan var samlade i Linköping. Projektplan, arbetsgrupper och tidplan antogs och – nu är arbetet igång!

Missionskyrkan i Linköping var platsen, och vi konstaterade att fredagen den 11 och lördagen den 12 september 2009 kan bli historiska. För här fattades viktiga beslut i arbetet att bilda ett nytt kyrkosamfund. Representanter från de tre samfunden, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan, fanns på plats för det som kan betecknas som en kick off för projektet ”Gemensam framtid”. Det som tidigare varit en avsiktsförklaring, en viljeyttring och en process med lite vaga konturer fick sin form när en projektplan antogs.

Processen ges tre huvudinriktningar: Den första handlar om teologi och ideologi, om förnyelse. Den andra syftar till att bilda en kyrka. Här ligger organisationsfrågor, struktur och hela den förenande processen. Den tredje innehåller allt det som redan är gemensamt för samfunden – allt det som redan görs och om hur detta ska utvecklas och stärkas. Teologi och förnyelse, enhet och en praktisk ”göra-del”.

För att arbeta med detta finns fem arbetsgrupper utsedda. I varje arbetsgrupp finns också equmenia med. Grupperna behandlar följande frågor: Församling, kyrka/samfund; struktur; relationer och nätverk; ägande och delaktighet; fastigheter/förvaltning. (Namnen på deltagarna i arbetsgrupperna kommer att publiceras på www.equmeniakyrkan.se).

Till detta kommet Teologiverksta’n RUT, där RUT står för Reflektion, Utmaning, Teologi. Gruppen har ett långsiktigare mandat än övriga arbetsgrupper och har den nya kyrkans inre förnyelse på sin dagordning.

Projektets styrgrupp består av Karin Wiborn och Lars Dalesjö från Baptistsamfundet, Christian Alsted och Elisabeth Englund från Metodistkyrkan samt av Mona Angel och Göran Zettergren, Missionskyrkan.

Projektledning utgörs av Ann-Sofie Lasell, Olle Alkholm, Anders Svensson, Göran Bondesson (med erfarenhet från equmenia) och Gunilla Hjelmåker (kommunikatör).

Många grupper och mycket folk finns med i en intensiv process. Och ute i landet samlas församlingar till viktiga samtalsdagar där arbetsgrupperna kan lägga örat till marken och lyssna in det som sägs ute i landet. Det grundläggande arbete som nu sker ligger till grund för den remiss som går ut till församlingarna i de tre kyrkosamfunden efter deras respektive årskonferenser, i maj 2010. Remissperioden blir sommaren och hösten 2010 och remissförslagen vägs sedan in i det beslutsunderlag som konferenserna kommer att ta ställning till 2011. Och blir beslutet ett JA, då kan svensk kyrkogeografi få en nytt utseende den 1 januari 2012. Då kan det nya kyrkosamfundet bli verklighet, 107 år efter de allra första samtalen om enhet ägde rum samfunden emellan.