Publicerat 

FAQ

Hur kommer fastehäftet att se ut?

Det kommer att vara i A5-format med 12 uppslag, ett för varje vecka.

Måste man avstå från all mat under fastan för att använda fastehäftet?

Nej. Det går utmärkt att använda häftet utan att ändra något i sin matordning. Vi kommer föreslå att den som vill väljer ut något man vill avstå från under fastan, det kan gälla något som har med mat att göra, men även annat: TV, radio, tidningar, något specifikt nöje m m. Vi avstår från något för de fattigas skulle och för att få mer tid till bön och bibelläsning

Behöver vi verkligen ett särskilt häfte för att be och läsa bibeln?

Nej inte alla, men många efterlyser hjälpmedel för att på nytt kunna närma sig bönen och bibeln. Inte minst behöver vi hjälp för den gemensamma läsningen. Dessutom skapar en satsning av det här slaget en rörelse som ger en känsla av samhörighet och identitet. Nu ber den nya kyrkan tillsammans.

Hur är det tänkt att man ska använda fastehäftet?

Från den 19 feb till den 22 april kommer det att finnas en bibeltext för varje vecka i häftet. Den åtföljs av en kort reflexion, som återfinns i sin helhet på vår hemsida. Där kommer det också att finnas bibeltexter för varje dag i veckan.

Därutöver kommer uppslaget att rymma fyra korta avsnitt

  • Andlig övning.
  • Samtalsfrågor för gruppen.
  • Inslag i gudstjänsten.
  • En formulerad bön

Med ”andlig övning” menar vi en handling eller ett förhållningssätt som man kan tillämpa utifrån temat och texten.

Som synes kan häftet användas av den enskilde, gruppen och hela församlingen.

Måste man ha tillgång till Internet för att kunna använda fastehäftet?

Nej, häftet står för sig själv och räcker gott och väl i sig själv. De som fått i uppgift att skriva reflexioner har skrivit ungefär en A4-sida var. Den finns på hemsidan. I häftet har vi ”klippt ut” en självständig del av denna reflexion.

När och hur kommer fastehäftet att finnas tillgängligt för den enskilde medlemmen?

Fastehäftet kommer enligt nuvarande planer att tryckas i 10.000 ex och skickas ut till våra församlingar. De ska ha häftena tillhanda senast 17 feb 2012. De kommer sen att säljas till självkostnadspris (ca 10 kr). Om häftena inte räcker går det att beställa fler från Gemensam Framtid.

Är det möjligt att använda fastehäftet i en samtalsgrupp eller husgrupp?

Ja, det är en mycket god möjlighet. Det kommer att finnas samtalsfrågor och de andliga övningarna är också något man med fördel kan göra tillsammans.

Ett bibelord för varje vecka, räcker inte för mig. Jag önskar bibelläsning för varje dag. Hur ska jag göra?

Dels kommer det att finnas bibelord för varje dag på hemsidan. För den som inte vill eller kan vara beroende av dator för sin bibelläsning rekommenderar vi användning antingen av de bibelläsningsplaner som finns eller Metodistkyrkans material ”Rätt kurs” och Missionskyrkans ”Ordet för idag”.

Jag har redan en bra ordning för min bön och bibelläsning, borde jag ändå använda fastehäftet under den aktuella perioden?

Både ja och nej. Den som har hittat ett bra sätt, som fungerar för en själv, ska i första hand använda den. Det viktiga med vårt fokusområde är just att vi finner sådana hållbara vägar. Sen kan det ändå finnas ett gemenskapsvärde i att just under fastan 2012 också använda fastehäftet.

/Per Westblom

One comment

Comments are closed.