Publicerat 

Uppdraget

  

Presentation av fokusområdena >
(delas ut under samtalsdagarna okt-nov 2011)
.

Text från våren 2012

Församlingens och kyrkans uppdrag är oerhört stort och rikt. Orden i Matteus 28 vägleder och utmanar oss. Gå ut i hela världen

Här lyfter vi fram några områden som bör stå i fokus och som kan ge en smak av den nya kyrkan.

En kyrka med fokus på stöd till den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt.

Det gäller såväl etablerade församlingar, som stöd till församlingar som behöver gå in i en ­omstartsprocess samt till pionjärsatsningar på orter där nya församlingar behöver få växa fram.

En kyrka som lyfter fram betydelsen av barn och ungdomar och därför bygger nära samverkan med equmenia.

Ett uttryck för detta är en gemensam satsning på utbildning för barn- och söndagsskolledare samt en pilotsatsning på att stärka föräldraskapet i relation till barn och tro.

En kyrka som finner nya vägar till stöd för kristna och kyrkor i utsatta situationer.

En utgångspunkt är att ordna utbildningar i samverkan med flyktingar och invandrare i ­Sverige från länder och sammanhang där kristna lever i utsatta situationer. Denna ­satsning sker i nära samverkan med folkhögskola och andra organisationer.

Gunilla Ikponmwosa
E-post: gunilla.ikponmwosa@gemensamframtid.se

Lennart Renöfält
E-post: lennart.renofalt@gemensamframtid.se

På gång

Fokusområde Uppdraget har under hösten 2011 arbetat med att samla in erfarenheter och kunskap från de tre bildarsamfunden genom träffar och samtal med regioner, distrikt, församlingar, enskilda och arbetsgrupper samt nätverk. Tack alla ni som bidrar med synpunkter, tankar och erfarenheter!

Församlingsutveckling

Vi behöver nya och förnyade församlingar och därför en kyrka med fokus på den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt. Ett långsiktigt och uthålligt arbete förbereds så att varje församling ges möjlighet att leva i den förnyelse och utveckling som är nödvändig.

En utredning/kartläggning görs om vilka ”framgångsfaktorerna” är i ett antal församlingar inom Gemensam Framtid som haft en positiv utveckling de senaste fem-tio åren.

Livsnära smågrupper

En del i församlingsutveckling är ett erbjudande till församlingarna om inspiration och stöd till livsnära smågrupper. Start sker i samband med kyrkokonferensen och satsningen görs i nära samverkan med studieförbundet Bilda.

Föräldrastöd

Stärkt samverkan med equmenia sker bl.a. genom en satsning på föräldrastöd utifrån församlingen. Fokus är att stödja och uppmuntra föräldrar att tala om tron med sina egna barn och är ett komplement till equmenias satsning på barnledarutbildningar regionalt under 2012. Samlingarna kommer att anordnas lokalt och regionalt i samarbete med Bilda för att bjuda in till samtalsträffar och föreläsningar i ämnen som berör föräldraskap och tro.

Internationell missionssamverkan

När det gäller den internationella delen av kyrkan är flera arbetsgrupper igång för att se på hur vi på bästa sätt samordnar och för över vårt internationella engagemang och uppdrag in i Gemensam Framtid. Under våren kommer en rapport om detta arbete. Samtidigt arbetar vi vidare med frågan om hur vi som kyrka kan stötta kristna i Sverige som kommer från utsatta miljöer vad gäller brist på religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter.