Publicerat 

Bildning

Prioriterade satsningar
Bildningsutredningen


Equmeniakyrkan bedriver ett omfattande bildningsarbete i kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund vill Equmeniakyrkan med sina bildningsresurser erbjuda miljöer för bildning och personlig utveckling. Betydelsen av ett brett bildningsarbete som vidgar perspektiven har varit och  är drivkraften för möjlighet til växt i liv och tro.

I kyrkan finns en bildningsskatt som behöver tas tillvara. I de teser om bildningssyn och utbildning som tagits fram inför den nya kyrkan beskrivs behovet av helhetssyn kring bildning, utbildning och fortbildning samt att ett bildningsideal baserat på tron på människans förmåga och hennes kapacitet till samverkan med andra formas och förvaltas. En bildningsutredning gemensam med equmenia har i januari 2013 presenterat förslag till bl.a. bildningssyn. Styrelse och kansli följer nu upp dessa och tar viktiga beslut. Läs mer

Under vår kyrkas första år har en särskild temagrupp för bildningsfrågorna skapats och därmed har kyrkans långa historia av läsare och tänkare lyfts till en central plats i organisationen. En kyrka som genomsyras av lärande, med lärjungaskap i centrum och med blicken i det omgivande samhället stärker bilden av en trovärdig kyrka i tiden.


Prioriterade satsningar – Lära

Lära handlar om analys, tolkning och omprövning av det egna arbetet och omvärlden. Kyrkans uppgift är att vara en lärande och undervisande gemenskap. Temagruppen Bildning har valt fyra prioriterade områden för 2013 som i samspel med andra temagrupper och olika delar av kyrkan ska bidra till målen.

* Omvärldsanalys och lärande

* Översyn av Bildningsresurser – strategier för bildning

* Medarbetarlyftet – fortbildning för all personal

* Vägledningsåret

Läs mer


Kontakt

All personal arbetar med både nationellt och internationellt perspektiv och i nära samverkan med andra temagrupper. Medarbetare i Bildning listas nedan med huvudsakliga arbets- och kontaktuppgifter. Några har också uppgifter i andra grupper. Klicka på namnen för att skicka e-post. (PS. 08-nummer är även mobil.) 

Els-Marie Carlbäcker, koordinator, 08-580 031 50
Rune W Dahlén, kontaktlärare THS, 08-564 357 10,
076-505 31 52
Britta Hermansson, evangelist, 08-580 031 53
Elisabeth Lindgren, utvecklingsstrateg, 08-580 031 51
Marie Lindholm, diakon, utbildning, 08- 580 031 83
Noomi Tönnäng, föreståndare Brobygge/Brommadialogen,
08-580 031 44
Peter Wärnelid, regionsekreterare Afrika, 08-580 031 46