Publicerat 

Prioriterade satsningar Bildning

Equmeniakyrkans (tidigare Gemensam Framtid) verksamhetsplan anger tre prioriteringar för inriktning Lära under 2013. Temagrupp Bildning har lagt till ytterligare en. Nedan beskrivs alla prioriteringar.


Omvärldsanalys och lärande

Projektet Omvärldsanalys och lärande ska svara mot kyrkans behov att vara en relevant kyrka idag. Omvärldsspaning (inklusive sociala medier) på olika nivåer i samhälle och kyrka är en del av att vara en lärande kyrka. Equmeniakyrkan vill erbjuda tankesmedjor och nätverk som ”utmanar” kyrkan. Verktyg för analys som stöd till såväl församlingar och kyrkan nationellt ska också identifieras och erbjudas som stöd för utveckling och växt. Detta kommer att göras i samverkan med fler temagrupper, t ex församling.

Projektet ska också bidra till att fungerande system för organisatoriskt lärande (OL), som inkluderar uppföljning och utvärdering, skapas så målet att GF är en lärande organisation uppnås. På sikt vill vi också inkludera lärandet av systerkyrkor så möten för delande på djupet uppstår på alla nivåer inom Equmeniakyrkan.


Översyn av bildningsresurser – strategier för bildning

Bildarsamfunden genomförde under 2011 ett gemensamt arbete om bildningssyn som resulterat i ett antal teser om bildning. Equmenia har inväntat Equmeniakyrkan för att ta ett gemensamt grepp om frågan. Under hösten 2012 utreds hur rörelsens bildnings- och utbildningsresurser på bästa sätt kan bidra till att gemensamma mål och visioner uppnås i Equmeniakyrkan. I januari 2013 har en rapport och förslag till grundläggande bildningssyn för Equmeniakyrkan presenterats. Temagrupp Bildning har faciliterat utredarna i arbetet och kommer att ansvara för uppföljning och genomförande av de beslut som kyrkostyrelsen tar med anledning av rapporten.


Medarbetarlyftet – fortbildning för all personal

Medarbetarlyftet är en unik fortbildningssatsning med syfte att stärka, inspirera och utrusta alla anställda i Equmeniakyrkan och equmenia med start vid Vinterkonferensen i januari 2013 och som pågår hela året.

Det ska stärka identiteten i den nya kyrkan, utrusta medarbetarna till att vara med och forma en kyrka som gör skillnad i ett samhälle med snabba förändringar samt att stärka gemenskapen för att bli en rörelse där Jesus Kristus får möjlighet att förvandla mig, dig och världen.

Innehållet bygger på de fyra inriktningarna i verksamhetsplanen: följa, möta, tjäna, lära som konkretiseras genom val av spår och arbete i studiegrupper med hjälp av bl.a. Bilda on line. Temagrupp Bildning är involverade i styrgrupp, arbetsgrupp och har ansvar för den ev fortsättning som fortbildningen genererar behov av.

Läs mer


Vägledningsåret

Kyrkostyrelsen har beslutat att diakon- och pastorskandidater ordineras tidigast ett år efter grundutbildningen. Den som får tjänst arbetar utan ordination ett antal månader och denna tjänst fortsätter sedan efter ordinationen. Hur ska detta år i väntan på ordination bli meningsfullt och fungera som en god övergång mellan studier och tjänst som ordinerad diakon eller pastor? Hur ska församlingarna förstå värdet av att anställa en medarbetare som ännu inte är ordinerad? Vad förväntas ordinanderna få del av under året i form av t ex återträffar, andlig vägledning, mentorsstöd och handledning och hur finansieras det? När bör den lokala installationen ske? Hur ska ordinanderna tituleras? Hur relaterar de till utbildningsenheterna, antagningsnämnden, ansvarsnämnden, regionerna etc? Kan pastorsordinanderna ha tystnadsrätt och vigselbehörighet?

En arbetsgrupp är utsedd av Kyrkostyrelsen för att ta fram de riktlinjer som behövs.