Publicerat 

Personalvård

Personalvård inom Equmeniakyrkan (EK) och Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Personalvårdsgruppen erbjuder anställda inom samfunden och deras anhöriga möjlighet till samtal med själavårdare/terapeut.

Personal av alla kategorier i samfunden och deras nära anhöriga, har möjlighet till enstaka samtal och längre samtalskontakter av terapeutisk, rådgivande eller själavårdande karaktär. I församlingsarbetet är det den anställdes egen personlighet med dess resurser och begränsningar som tas i bruk. Under livet möter vi kriser och svårigheter. Ofta tar vi oss genom dem på egen hand men ibland kan vi behöva hjälp att komma vidare. I sådana lägen erbjuds möjlighet att gå in i en samtalsrelation som är skyddad av sekretess och trygga ramar. Samtalsrelationen syftar till att upptäcka nya perspektiv och frigöra resurser för att kunna komma vidare. Bedömning av behov av samtal görs med kontaktpersonerna från respektive samfund.

Inom den gemensamma personalvården finns en grupp människor som är beredda att stå till förfogande för sådana samtal. Där finns själavårdare och terapeuter. Personalvårdens erbjudande ska ses som ett komplement till den vård som samhället kan ge.

Kontakt och kostnad
Om du behöver samtal vänder du dig till en av kontaktpersonerna inom ditt samfund. Första besöket är gratis. För samtal 2 – 10 betalar du en egenavgift på 150 kr per gång, för samtal 11 – 20 är egenavgift 300 kr per gång. Egenavgiften ska betalas direkt till terapeuten/själavårdaren. Efter tio samtal ska en avstämning göras med ditt samfunds kontaktperson innan samtalsserien eventuellt kan fortsätta.

Du måste till själavårdaren/terapeuten ange om du arbetar i Evangeliska Frikyrkan eller Equmeniakyrkan för att vi skall kunna fördela kostnaderna rätt mellan samfunden. Reseersättning förväntas arbetsgivaren att stå för. Hos samfundens kontaktpersoner finns listan över tillgängliga personalvårdare.

Begränsad sekretess
Det kommer att framgå i kontakt med personalvårdaren hur många samtal som ägt rum med dig. Denna information kommer kontaktpersonerna till del. Kontaktpersonerna har dock sekretess om vilka och hur många samtal som förs. Inga namn ska vara synliga för de som hanterar ekonomin inom respektive samfund. Dock kan initialer förekomma i fakturan.

Equmeniakyrkans anställda medarbetare ska innan påbörjat samtalskontakt få samtal godkända av respektive chef om inte särskilda skäl föreligger. För anställda i en församling inom Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan samt anställda i Evangeliska Frikyrkans organisation ska ett första samtal alltid kunna äga rum utan att ordförande eller ansvarig chef behöver veta detta. Om flera samtal behövs, ska, om inte särskilda skäl föreligger, ansvarig chef, ordförande och/eller personalrepresentant i församlingen också få en information om att personalvårdssamtal äger rum. Detta sker för att säkerställa att man ska kunna fullgöra sitt arbetsgivaransvar.

Equmeniakyrkans kontaktpersoner:
Ann Hellgren, HR-specialist mot församlingar
tel. 08-580 032 49, ann.hellgren@equmeniakyrkan.se

Helena Högström, föreståndare, Själavårdsinstitutet Lilleskog
tel. 0322-512 82 , helena.hogstrom@svenskakyrkan.se

Evangeliska Frikyrkans kontaktpersoner:
Markus Sand, Programledare för Sverigeprogrammet, Örebro
tel. 070-245 96 21 markus.sand@efk.se

Robin Nordahl HR generalist
tel. 019-16 76 07 robin.nordahl@efk.se

För medarbetar på Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor eller internationella medarbetare:
Kontakta Robin Nordahl, robin.nordahl@efk.se.

Handledningsgrupper
Det finns möjligheter för anställda inom EFK:s och EK:s församlingar att vara med i handledningsgrupper. Grupperna möts 8-10 gånger per år för samtal om metoder, arbetssätt och förhållningssätt i tjänsten. Enligt kollektivavtalet är arbetsgivarna skyldiga att erbjuda någon form av handledning. Församlingarna betalar kostanden för handledningen som varierar mellan 2100 kr till 3000 kr per termin.

Nya grupper formas kontinuerligt efter behov. Detta sker inom EK:s regioner och EFK:s kontakter där handledare finns. Den som önskar vara med i en handledningsgrupp kontaktar regional kyrkoledare i sin region inom Equmeniakyrkan. Inom EFK kontaktar man Markus Sand som förmedlar vidare kontakt. (Tel. 070-245 96 21 markus.sand@efk.se.)