Publicerat 

Policydokument

I väntan på en ny kyrkohandbok
Råd och anvisningar för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan uttrycks att det finns behov av att forma ordning så att vi vet hur vi ska hantera händelser och människors önskemål.
Equmeniakyrkan har gett ut en skrift för att stödja församlingar, pastorer och diakoner i behovet av kyrklig ordning och formandet av bra rutiner för administration.
Råd och anvisningar (PDF 93 kb)

Equmenia och Equmeniakyrkans riktlinjer kring registerutdrag
Från och med den 18 december 2013 är det genom en lagändring möjligt för ideella föreningar att begära att ledare inom föreningens verksamhet ska visa upp ett så kallat begränsat utdrag ur belastningsregistret. I utdraget finns uppgifter om personen har begått grova våldsbrott,
sexualbrott eller barnpornografibrott. Hur länge markeringen finns kvar i registret beror på vilket brott som begåtts och vad som blivit påföljden. Lagändringen innebär inget krav på föreningen, men öppnar för möjligheten att bestämma om man vill använda sig av utdrag eller inte.
Equmenia-och-Equmeniakyrkans-riktlinjer-kring-registerutdrag (PDF 127 kb)

Equmeniakyrkan på sociala medier
Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar är verktyg eller kanaler som även Equmeniakyrkan kan använda i sitt utåtriktade arbete.
Equmeniakyrkan-pa–sociala-medier (PDF 437 kb)

Tystnadsplikt/tystnadsrätt
Tystnadsplikt, kyrkans ansvar: det som kyrkan enligt eget beslut ålägger pastorer och diakoner i samband med ordination.
Tystnadsrätt, samhällets ansvar: juridiskt undantag från vittnesplikt inför domstol, för präst inom Svenska kyrkan eller den som innehar motsvarande ställning i andra samfund.

Vigselbehörighet
Vigselrätt: Innehas av Equmeniakyrkan som samfund/kyrka.
Vigselbehörighet: Kyrkan ansöker hos Kammarkollegiet om vigselbehörighet för varje enskild pastor.
Vigselbehörighetsbevis: Ett intyg från Kammarkollegiet som varje vigselförrättare får.