Projekt - Vårdpersonal

Hälso- och sjukvård i Kongo Brazzaville

Behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC) har ett tiotal vårdcentraler.

Där finns behov av utbildning av barnmorskor och annan personal, solenergibelysning till operationssalar och förlossningsrum, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning. En viktig prioritering är mödra-, barn- och förlossningshälsovård. Stöd ges även till mediciner för hiv-sjuka barn i Brazzaville.

Utbildning barnmorskor

En viktig prioritering är att utveckla mödra- och barnavården i Kongoländerna. Många barnmorskor och sjuksköterskor har kanske aldrig fått någon form av vidareutbildning. Därför är detta ett angeläget område att stödja. Inom EEC är bristen stor på barnmorskor och där vill man nu ge en grundutbildning för fyra personer med syftet att få kompetens som barnmorska. Denna utbildning pågår.

Tillsyn och uppföljning

De ansvariga för kyrkornas hälso- och sjukvård är angelägna om att utföra tillsyn och uppföljning av verksamheten och diskutera förbättringar. Tillsyn och uppföljning genomförs en gång per år. Att ta sig fram till olika byar och samhällen är inte alltid möjligt med bil och därför har Equmeniakyrkan bidragit till inköp av 5 motorcyklar. Motorcyklarna kan även användas på annat sätt exempelvis vid medicintransporter. Förutom inköp av motorcyklar ges också stöd till resekostnader, underhåll av motorcyklarna mm.

Mediciner till barn

Evangeliska kyrkan (EEC) i Kongo Brazzaville har under flera år engagerat sig för barn som är HIV-positiva och drabbas av infektioner. Det är fråga om inköp av mediciner som delas ut till barn vid två av EEC:s vårdenheter. Equmeniakyrkan stöder återigen detta tidigare projekt som haft uppehåll under ett par års tid.

Solenergi

Elektricitet är inte självklart på de olika vårdenheterna. Ibland kan ficklampan ha varit den ljuskälla som använts, men oftast är det en dieselmotor som drar i gång för att få fram elektricitet, en dieselmotor som inte är miljövänlig och som dessutom förbrukar mycket bränsle. Samtidigt finns det gott om sol. Installation av solpaneler har varit en viktig prioritering redan från första början av hälsovårdsprogrammet. Fram till idag har Equmeniakyrkan bidragit till installation av solpaneler och batterier på 23 sjukhus/vårdenheter i de båda Kongoländerna. Satsningen på solpaneler är den största insatsen hittills.

Kirurgisk utrustning

Även om man har ljus, tack vare solceller, så går det inte att genomföra kejsarsnitt eller operationer utan instrument. Därför ger Equmeniakyrkan stöd för inköp av instrument till sjukhusen i de båda systerkyrkorna i Kongo Kinshasa, CEC och CEBU. Det kan vara saxar, peanger, knivar med mera.

Containertransport

I samverkan med organisationen Human bridge sänder Equmeniakyrkan regelbundet sjukvårdsmaterial till de båda Kongorepublikerna. Det kan vara sjukhussängar, förlossningssängar, operationsbord, ultraljudsapparater och annan viktig utrustning, men också förbandsmaterial och babypaket. ”Hälsa för alla” står för transportkostnaden, både till och i de båda länderna.

Nätverket

I de båda Kongo-republikerna finns ett hälsonätverk i relation till Equmeniakyrkan och dess samarbetskyrkor. Dr. Baudouin Makuma är samordnare i nätverket. De andra som ingår är cheferna för respektive sjukvårdsdepartement inom CEBU, CEC och EEC. Nätverket har en viktig roll som mellanhand mellan kyrkornas sjukvårdsenheter och den svenska arbetsgruppen ”Hälsa för alla i Kongo”. Bland annat granskar nätverket alla ansökningar om stöd som sänds till Sverige. Uppgiften är även att samordna insatserna mellan de olika kyrkorna i Kongo.

Kontakt för projektet

Julia Lindgren

Missionär i Kongo Brazzaville

julia.lindgren@equmeniakyrkan.se

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
520.000 kr, insamlingsbehov 250.000 kr
Projektnummer:
44020
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Hälso- och sjukvård i Kongo Brazzaville" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.