Projekt - Hälso- och sjukvård i Kongo

Hälso- och sjukvård i Kongo Kinshasa

Equmeniakyrkan stöder två samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa; CEC – Communauté Évangélique du Congo (Evangeliska samfundet i Kongo, som har sitt ursprung i Missionsförbundets mission) och CEBU – Communauté des Églises Baptistes Unies (Förenade Baptistkyrkorna, som har sitt ursprung i Baptistsamfundets mission).

Kyrkornas hälsovårdsarbete, med målsättningen ”Hälsa för alla”, har speciellt fokus på att minska mödra- och barnadödligheten. Stöd ges också till ett stort ekumeniskt referenssjukhus, IME i Kimpese.

I båda samarbetskyrkorna finns behov av vidareutbildning av personal inom hälsovården, belysning till operationssalar och förlossningsrum, översyn av vattensystem, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning.

Utbildning barnmorskor

En viktig prioritering är att utveckla mödra- och barnavården i Kongoländerna. Många barnmorskor och sjuksköterskor har kanske aldrig fått någon form av vidareutbildning. Därför är detta ett angeläget område att stödja. Fortbildning har genomförts både inom CEC och CEBU. 

Utbildning för hantering av andningsmasker för nyfödda

En specialutbildning under 2021 är riktad till sjukvårdspersonal som hanterar andningsmasker. I samband med inköp av andningsmasker genomförs en utbildning hur man ska hantera dessa masker. 16 personer har just avslutat en sådan utbildning. Det kan bli aktuellt med fler kursomgångar

Tillsyn och uppföljning

De ansvariga för kyrkornas hälso- och sjukvård är angelägna om att utföra tillsyn och uppföljning av verksamheten och diskutera förbättringar. Tillsyn och uppföljning genomförs en gång per år. Att ta sig fram till olika byar och samhällen är inte alltid möjligt med bil och därför har Equmeniakyrkan bidragit till inköp av 5 motorcyklar. Motorcyklarna kan även användas på annat sätt exempelvis vid medicintransporter. Förutom inköp av motorcyklar ges också stöd till resekostnader, underhåll av motorcyklarna mm.

Vaccinationer

Flera 10 000-tals barn vaccineras årligen i samverkan med andra aktörer. Equmeniakyrkan stöder bl a ett vaccinationsprojekt i Mai-Ndombe-provinsen via CEC:s utvecklingsorganisation BCPAD och det statliga vaccinationsprogrammet. Projektet har även finansiering från Läkarmissionen och MAF (Mission Aviation Fellowship).

Rehabilitering av undernärda barn

Sjukhuset Luyindu i Kinshasa har sedan fem år tillbaka tagit på sig ansvaret att ta hand om och rehabilitera fattiga och undernärda barn. Under senaste året har det varit problem med finansieringen. Tack vare stöd från Hälsa för alla-projektet kan nu personal på sjukhuset under 2022 fortsätta att fånga upp och ge cirka 120 barn mat och hjälp med sin hygien. Samverkan sker med barnens föräldrar.

Solenergi

Elektricitet är inte självklart på de olika vårdenheterna. Ibland kan ficklampan ha varit den ljuskälla som använts, men oftast är det en dieselmotor som drar i gång för att få fram elektricitet, en dieselmotor som inte är miljövänlig och som dessutom förbrukar mycket bränsle. Samtidigt finns det gott om sol. Installation av solpaneler har varit en viktig prioritering redan från första början av hälsovårdsprogrammet. Fram till idag har Equmeniakyrkan bidragit till installation av solpaneler med batterier på 23 sjukhus/vårdenheter i de båda Kongoländerna. Satsningen på solpaneler är den största insatsen hittills.

Kirurgisk utrustning

Även om man har ljus, tack vare solceller, så går det inte att genomföra kejsarsnitt eller operationer utan instrument. Därför ger Equmeniakyrkan stöd för inköp av instrument till sjukhusen i de båda systerkyrkorna i Kongo Kinshasa, CEC och CEBU. Det kan vara saxar, peanger, knivar med mera.

Läkarersättning

Tillgång till läkare är nödvändigt för att kunna upprätthålla en någorlunda god standard på hälso- och sjukvården. Lönen är dock mycket låg på landsbygden och problemen är särskilt stora i Mai-Ndombe-provinsen. För att säkerställa en vettig lön och få läkarna att stanna kvar i tjänsten, bidrar Equmeniakyrkan med ett årligt stöd till 6 läkare, som förstärkning av den ordinarie lönen.

Containertransport

I samverkan med organisationen Human bridge sänder Equmeniakyrkan regelbundet sjukvårdsmaterial till de båda Kongorepublikerna. Det kan vara sjukhussängar, förlossningssängar, operationsbord, ultraljudsapparater och annan viktig utrustning, men också förbandsmaterial och babypaket. ”Hälsa för alla” står för transportkostnaden, både till och i de båda länderna.

Nätverket

I de båda Kongo-republikerna finns ett hälsonätverk i relation till Equmeniakyrkan och dess samarbetskyrkor. Dr. Baudouin Makuma är samordnare i nätverket. De andra som ingår är cheferna för respektive sjukvårdsdepartement inom CEBU, CEC och EEC. Nätverket har en viktig roll som mellanhand mellan kyrkornas sjukvårdsenheter och den svenska arbetsgruppen ”Hälsa för alla i Kongo”. Bland annat granskar nätverket alla ansökningar om stöd som sänds till Sverige. Uppgiften är även att samordna insatserna mellan de olika kyrkorna i Kongo.

Kontakt för projektet

Julia Lindgren

Missionär i Kongo Brazzaville

julia.lindgren@equmeniakyrkan.se

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
1.725.000 kr, insamlingsbehov 860.000 kr
Projektnummer:
44020
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Hälso- och sjukvård i Kongo Kinshasa" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.