Projekttjänst för arbete med asylsökande och nyanlända

Publicerat 

Equmeniakyrkan Region Mitt, söker en regional samordnare, som ska verka operativt för att mobilisera, samordna och utveckla församlingars insatser för asylsökande och nyanlända.

Vi söker dig som är energisk och utåtriktad, självgående med kunskaper på sakområdet och om de myndigheter som verkar inom asyl och etablering. Du bör också ha erfarenhet av ideellt arbete i kyrklig regi, gärna inom Equmeniakyrkan.

Geografiskt arbetsområde

20 % i region Mitt, med utgångspunkt Dalarna. Projekttid 1 jan-31 dec 2020

Uppdragsbeskrivning för regionala Samordnare Integration 2020

Samordnare och verksamhetsledare för dessa tjänster är: Inga Johansson, Nationella enheten. I tjänsten ingår samordnarmöten med övriga samordnare 2 gånger per termin i Stockholm eller via ”Skype”. Arbetsledare/chef är regional kyrkoledare PO Byrskog med ett Regionalt kontor i Gävle. Samverkan med församlingsutvecklare i att inkludera och integrera nya svenskar i församlingen. Övriga samverkanspartner: Studieförbundet Bilda samt andra relevanta samarbetspartners regionalt.

Uppdragsbeskrivning

Arbeta konsultativt, vara rådgivande och en resurs för församlingar.

Besöka församlingar och erbjuda stöd.

Stödja församlingar i att inkludera och integrera asylsökande och nyanlända i församlingen.

Fortsatt kartlägga och stödja insatser som görs inom Equmeniakyrkans församlingar avseende asylmottagning och etablering. Insatserna kan avse exempelvis boende, mötesplatser, praktik/arbete, språkutbildning, läxhjälp, samhällsorientering, rättighetsrådgivning, psykosocialt eller materiellt stöd samt volontärstöd.

Inventera och ha koll på vilka församlingar/aktörer som vill ha stöd med att starta eller utveckla verksamhet avseende asyl och etablering, och vilka insatser det finns mest intresse för och störst behov av.

Skicka ut Nyhetsbrev till församlingar om aktuella frågor och samlingar.

Organisation och koncept

Stöd till de frivilliginsatser som identifierats, exempelvis genom att sammankalla volontärer och andra till gemensamma informationsmöten, kortare utbildningsinsatser, nätverksträffar.

Utveckla och sprida koncept, verktyg och goda erfarenheter utifrån de olika insatser som görs, exempelvis inom området samhällsinformation och rättigheter.

Utveckla kontaktytor mot relevanta myndigheter samt civilsamhällets aktörer.

Samordna med Bilda och andra närliggande organisationer för att på bästa sätt dra nytta av

de nätverk och den expertis som finns.

Finansiering och uppföljning

Se över möjligheter till fortsatt finansiering.

Samordna ansökningar mm för att finansiera insatserna avseende asyl och etablering. Det kan röra sig om att, tillsammans med andra, skriva ansökningar till EU-fonden AMIF, allmänna arvsfonder, stiftelser och olika myndigheter.

Stödja uppföljning och rapportering/redovisning av insatserna

Frågor och information

Jan Marklund, samordnare Migration och integration region Mitt, 070-761 97 83 jan.marklund@equmeniakyrkan.se eller regional kyrkoledare i region Mitt, P-O Byrskog. p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se.

Facklig kontaktperson: Mikael Lindholm 08-580 031 61

Ansökan

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev.
Intervjuer kommer att ske löpande. Skicka in din ansökan snarast och senast 30 jan 2020 christina.grafstrom@equmeniakyrkan.se.