Trons kraft

Den nittonde söndagen efter trefaldighet som i år infaller söndagen den 23 oktober, är temat för gudstjänsterna om trons kraft.  I episteltexten som är hämtad ur Paulus brev till Timoteus skriver han till sin lärjunge många förmaningar och goda råd hur han ska leva sitt kristna liv. I kapitel 6 verserna 11-12 kan vi läsa: Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.”

Av denna förmaning kan vi förstå att det är en kamp som vi måste utkämpa för att stå fast vid vår tro, få uthållighet när det är tufft, visa kärlek och omtanke i situationer där vi i vår egen styrka och kraft inte orkar. Hur ska vi svaga människor kunna få denna uthållighet och styrka?

Ja, det finns nog inga genvägar. Det är nog att i ödmjukhet be om hjälp från vår frälsare Jesus Kristus och att ivrigt söka tröst, vägledning och inspiration ur Guds eget ord, Bibeln. Följande citat ur Bibeln kan vara till hjälp för oss.

Vi har fördrag med varandra och förlåter varandra, om någon har något att förebrå den andre. Men över allt detta ikläder vi oss kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Kolossebrevet kapitel 3 verserna 13-14.

Jag har Kristi sinne. Första Korinterbrevet kaptiel 2 vers 16b.

Jesus predikar jag genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig. Kolossebrevet kaptiel 1 verserna 28-29.

Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. Andra Timoteusbrevet kapitel 2 vers 1.

Läs och begrunda dessa bibelord och bli styrkt i din tro. Du själv blir stark i tron och kan sedan uppmuntra och hjälpa andra.

Moder Teresa