Publicerat 

Sápmi

Sápmi

Sápmi är inget land utan det är samernas traditionella område, som sträcker sig från Norra Dalarna upp och inkluderar Nordnorge, norra Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Samerna har en säregen kultur och talar ett antal besläktade samiska språk.

De utgör ett urfolk i de länder de bor i. Vi har sedan flera år drivit utveckling av ett samiskt kyrkligt arbete. Det började som ett projekt inom Övre Norrlands Distrikt av SMK men är nu en del av det nationella och internationella arbetet i vår kyrka. Det är viktigt för samer att gudstjänstliv och förkunnelse kan ske utifrån den samiska kulturen och med användning av samiska uttrycksmedel. Därför har kyrkan engagerat sig i översättningsarbete (sånger, gudstjänsttexter och Bibeln) till de samiska språken och försökt hitta lämpliga former för att gestalta tron på ett samiskt sätt. Därför behövs också ett arbete med samisk teologi, som vi har initierat. Equmeniakyrkan vill också vara kyrka för den samiska befolkningen i hela vårt land. Läs mer om vårt projekt i Sápmi.

Ge en gåva

Visionen
Inom ramen för projektet Kyrka i Sameland vill vi i distriktet utveckla ett samiskt arbete i våra kyrkor. Vi vet att det är viktigt för alla människor att få höra evangelium på sitt modersmål och att få leva ut sin tro genom sin egen kultur och sitt eget språk. Vi vill därför tillsammans med andra utveckla samiskt kyrkoliv och ge de samiska språken och den samiska kulturen en plats i vår kyrka. Vi vill vara ett stöd för det samiska samhället, och även hjälpa till och ta fram material på samiska. Vår vision är att det skall finnas samiska församlingsgrupper på flera orter. I Kiruna möts man redan en gång per månad till samisk gudstjänst. I Övre Soppero sker det samiska arbetet tillsammans med Vittangi Församling. Andra platser är på gång.

Svenska Missionsförbundets tidigaste historia är intimt förknippat med samemissionen. Men även idag finns ett särskilt samiskt arbete inom samfundet och i samarbetet med andra organisationer. I Storuman och Hemavan-Tärna började församlingarna lite försiktigt arbeta med ett samiskt arbete 1995. Det har även arbetats med samiskspråkig litteratur. Reaktionerna från den samiska befolkningen har varit mycket uppskattande. Distriktet tillsatt 1998 ett Utskott för samiskt arbete. Arbetet är viktigt, eftersom samerna är klart underrepresenterade i församlingarna i samiska områden.
Samerna utgör urbefolkningen i en stor del av distriktet. Samerna har ett eget språk och en egen kultur.

Historia i Sápmi
Samerna fick kontakt med kristendomen redan på 1100-talet, framför allt vid den norska kusten. Men på 1600-talet satsade Sverige och Norge kraftigt på att införliva samerna i kyrkan. Det skedde med tvång. Den egna religionen förbjöds, s.k. trolldom straffades och trummor beslagtogs och förstördes, liksom många heliga platser. Så blev samerna i namn kristna. Läs mer

Sápmi är inget land utan det är samernas traditionella område, som sträcker sig från Norra Dalarna upp och inkluderar Nordnorge, norra Finland samt Kolahalvön i Ryssland. Samerna har en säregen kultur och talar ett antal besläktade samiska språk. De utgör ett urfolk i de länder de bor i.

Vi har sedan flera år drivit utveckling av ett samiskt kyrkligt arbete. Det började som ett projekt inom Övre Norrlands Distrikt av SMK men är nu en del av det nationella och internationella arbetet i vår kyrka. Det är viktigt för samer att gudstjänstliv och förkunnelse kan ske utifrån den samiska kulturen och med användning av samiska uttrycksmedel. Därför har missionskyrkan engagerat sig i översättningsarbete (sånger, gudstjänsttexter och Bibeln) till de samiska språken och försökt hitta lämpliga former för att gestalta tron på ett samiskt sätt. Därför behövs också ett arbete med samisk teologi, som vi har initierat. Missionskyrkan vill också vara kyrka för den samiska befolkningen i hela vårt land.

En annan aspekt är arbetet med samiska rättigheter. Samerna som urfolk har enligt internationella konventioner vissa rättigheter, som berör språk och kultur men även vatten och land. I de olika länder fungerar det olika bra, och i Sverige är det en hel del brister. Som kyrka är det viktigt att vi agerar för rättvisa, särskilt eftersom den kristna kyrkan under historien har hört till dem som har begått övergrepp. Här behövs en försoningsprocess.

Böcker och musik

Gudstjänst texter

 

Min girku hálida ovdánit sámi girkoeallima. Girku sápmelaččaide ferte leahkit sámi girku. Girku, das sápmelaččat ieža sáhttit hábmet ipmilbálvalusaid ja girkueallima. Girku, das lea sádji sámi symbolaide ja sámi árbevieruide ja dieđusge sámegillii. Mii hálidit leahkit girku sápmelaččaide. Danin mii hálidit lágidit sámi čoahkkananbáikkit girkus. Ipmilbálvalusalusat, čoahkkananbáikkit sáminuoraide ja mánáide, ságastallanbáikkit j.n.v. Danin mii máiddái hálidit doarjut sápmelaččaid servodatjearaldagaid hárrái. Otná, mis lea jeavddalaččat sámi ipmilbálvalusat muhtin báikkiin. Mii hálidit bargat earáid oktan, go lea vejolaš. Danin mii oktasašbargit eara girkuiguin ja sámi organišasuvnnaiguin. Min oainnáhus lea ahte šaddá sámi girku, mii rigguda oppa risttalaš girku. Sámi veagatvuođat leat deaŧalaččat. Dego risttalaš girku mii

Girjjit ja musihkka

Teavsttat ipmilbálvalusii

bIBEL OddaTest

Hela bibeln på samiska finns idag inte lätt tillgänglig. Detta trots att den första samiska bibeln utkom redan 1811 (NT 1755). Problemen är många. Det finns ju flera samiska språk. Dessutom har det inte funnits en officiell
ortografi (rättskrivning) tills helt nyligen. Den officiella ortografi fastställdes så sent som 1980 för nordsamiskan, 1983 för lulesamiskan och 1978 för sydsamiskan. Tidigare fanns det flera ortografier parallellt med varandra. Idag finns ingen helbibel enligt den nuvarande ortografi på något samiska språk. Dessutom är de äldre bibelöversättningar bara tillgängliga genom antikvariat.

Tidiga bibelöversättningar

Tidiga översättningsförsök försvårades genom att det inte fanns något riktigt skriftspråk. Översättarna, som ofta hade begränsade kunskaper i samiskan, var ibland tvungna att utveckla en egen ortografi. De första böckerna på samiska kom 1619: en kyrkbok och en ABC-bok. Katekesen kom 1633. Troligtvis skrev översättaren ner det en same dikterade.

Bibeln kom mycket senare. År 1715 kom Rangius översättning, som aldrig blev allmän accepterad. Pehr Fjellström började arbeta på en umesamisk ortografi. Skolböcker och kyrkböcker producerades av en grupp under hans ledning. Till slut kom Nya Testamentet 1755 och hela bibeln 1811 på umesamiskan. Andra fick fullfölja arbetet för Fjellström dog 1764. Översättningen var relativt bra och används än idag.

På nordsamiska kom NT 1840 i en översättning av missionären Stockfleth. Den blev reviderad av bl.a. Lars Heatta och den reviderade versionen kom 1874. Hela bibeln kom 1895, dock i en gammal ortografi. På lulesamiska kom NT 1913.

Var är vi idag?

Idag finns ett växande intresse av det egna språket bland samerna. På nordsamiska pågår arbetet med en ny bibelöversättning enligt den nya ortografin från 1980. Evangelierna och Apostlagärningar kom 1995. NT kom i början på 1998 och sedan återstår arbetet med GT, vilket kommer att ta några år till. Norska Bibelsällskapet administrerar översättningsarbetet, men arbetet görs tillsammans med de svenska och finska bibelsällskapen.

På lulesamiska har  en grundlig revidering och omsättning till modern ortografi av 1913 års översättning lett till att NT publicerades år 2000. På sydsamiska finns Markus (Jupmelen rijhke lea gietskesne) i modern översättning sedan 1993. Svenska och Norska Bibelsällskapet arbetar nu på översättning av ett texturval för kyrkligt bruk.

På de övriga samiska språken finns i bästa fall enstaka bibeldelar, ibland i mycket gamla översättningar.

Mycket återstår att göra innan alla samer har tillgång till bibeln på sitt eget språk.

800px-Sami_flag.svg_-300x222

Namn: Sápmi
Yta: ca 388 350 km2
Sápmi är inget land, utan det samiska namnet på samernas traditionella område som sträcker sig över fyra länder: Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Sammanlagt bor det ca 2 miljoner människor i området. Ca 900 000 av dem är ryssar på Kolahalvön. Antalet samer är inte känt, men kan uppskattas vara minst 125 000, förmodligen betydligt fler. I Norge talas det om ca 80 000, i Sverige är den officiella siffran ca 20 000 men enligt vissa beräkningar är sanningen flerdubbelt. Flaggan är ingen landsflagga utan samefolkets flagga, som antogs officiellt under 1980-talet.

Förutom de officiella landsspråken, norska, svenska, finska och ryska, talas meänkieli och ett antal samiska språk, som har officiell ställning i delar av området. De samiska språken skiljer sig mycket åt, nordsamiska och sydsamiska är helt olika språk som dock är besläktade ungefär som svenska och danska. Vissa varianter, som umesamiska, finns det olika uppfattningar om ifall det är ett språk eller en dialekt. Nordsamiska är det största språket. I Sverige talas det tre eller fyra samiska språk: sydsamiska, umesamiska, lulesamiska och nordsamiska.

Följande språk finns idag (se karta):

1. Sydsamiska
2. Umesamiska
3. Pitesamiska
4.Lulesamiska
5. Nordsamiska
6. Skoltsamiska
7. Enaresamiska
8. Kildinsamiska
9. Tersamiska

 

Projekt

Sápmi

Kyrka i Sameland

BUDGET: 80.000
№: 47400
Eurasien