Integritetspolicy

Integritet och behandling av personuppgifter i
Equmeniakyrkan Smålandsstenars digitala kanaler

Denna sida ger dig som besökare information om hur Equmeniakyrkan Smålandsstenar hanterar personuppgifter på vår webbplats och i våra digitala kanaler och tjänster. Informationen är gemensam för våra webbplatser, sociala mediakanaler och tjänster.
Vi kan komma att ändra denna information från tid till annan genom att publicera en ny uppdaterad version.

GDPR logo

Inledning och kontakt

Tidigt i kyrkans historia har församlingar fört kyrkoböcker och vår
verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga akter och händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i vår verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt.

Equmeniakyrkans verksamhet är både i mål och medel, grundad i principer om öppenhet, personlig integritet, mänskliga rättigheter och respekt för individen. Vi strävar efter att all personlig information vi behandlar får ett tillräckligt skydd, och hanteras på ett korrekt sätt, så att medlemmar, delaktiga och allmänhet har god möjlighet att få insyn i personuppgifts-behandlingen, känner sig trygga med och har förtroende för att vi förvaltar deras uppgifter.

Equmeniakyrkan Smålandsstenar [orgnr. 828500-1544] respektive
ungdomsorganisationen Equmenia Smålandsstenar [orgnr. 828500-1551] är personuppgiftsansvarig för all behandling som beskrivs nedan. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter, varför och hur länge?

Equmeniakyrkan behandlar personuppgifter genom digitala kanaler i syfte att informera om och engagera till vår verksamhet och tro, skapa förutsättningar för demokrati, medlemsinflytande och samhörighet inom samfundet, bjuda in till aktiviteter och arrangemang, vårda och administrera vår relation med dig, tillhandahålla tjänst som du begär, eller administrera eventuella avtal med dig.

Besökare och kommunikation via våra digitala mötesplatser medför att
kontaktuppgifter, information om ditt ärende eller din användning, vilka sidor som besöks, ditt alias i sociala medier samt information du förmedlar till oss via dessa kanaler kan komma att samlas in. Det kan också vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsare, IP-adress, kakor och andra identifierare. Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse eller samtycke och lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet eller tills de kan anonymiseras.

Nyhetsbrev, information och annan så kallad direktmarknadsföring kan skickas till den som begär det men även medlemmar, gåvogivare och liknande, med den mailadress som du lämnat till oss, för att informera om verksamheten och hur du kan delta eller bidra. Mottagarens respons, t.ex. länkklick, kan registreras för utvärdering. Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse, eller samtycke för den som själv anmäler sig, och sparas tills du meddelar oss att du inte längre vill ha utskicket. Du har alltid rätt att invända mot all form av direktmarknadsföring och avanmäla dig från vidare utskick.

Kommunikation med oss via till exempel epost, telefon eller post innebär att vi hanterar personuppgifter som namn, kontaktuppgifter, information om ditt ärende och annat som du förmedlar till oss. Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse och sparas för att hantera och följa upp ditt ärende, säkra spårbarhet och bakgrundsinformation vid återkommande ärenden, samt utvärdera vår kommunikation.

Anmälan till arrangemang via våra sociala mediekanaler innebär att vi samlar in de uppgifter som du uppger och förmedlar dessa till ansvarig arrangör för att informera om arrangemanget samt möjliggöra och tillgodose ditt deltagande. I vissa fall kan detta också inkludera betalinformation som delas med bank eller betaltjänstleverantör. Uppgifter hanteras i enlighet med vad som gäller för respektive arrangemang, oftast med stöd i avtal och berättigat intresse upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Bilder, filmer och annan media publiceras via våra webbplatser och digitala kanaler för att förmedla visuell information om vår verksamhet inom församlingsgemenskapen och till allmänheten. För bildpublicering gäller GDPR:s regler. Media behandlas genom berättigat intresse eller samtycke, i samband med dokumentation och presentation av vår verksamhet. Du kan alltid få direktinformation i samband med ett arrangemang eller annan fotografering, om vad som gäller och hur du kan invända mot hanteringen. Media där du kan identifieras, tas bort eller slutar användas publikt om du begär det. Media som förmedlar en uppgift av allmänt intresse kan komma att arkiveras.

GDPR foto


Medlem eller betjänad kan alltid särskilt ange om man inte samtycker till publicering av bild i enskilt fall. Personer i behov av särskilt skydd har alltid rätt att begära att inte finnas med på bild genom att meddela församlingsföreståndaren, som vidarebefordrar till de som handlägger bildmaterial och publicering inom församlingen.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter
med?

Dina uppgifter används endast för Equmeniakyrkans egen verksamhet. Vi säljer, hyr eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller andra organisationer för andra ändamål än vår egen verksamhet.

För att vi ska kunna bedriva en bra och säker verksamhet, hålla en säker och effektiv behandling eller erbjuda relevanta tjänster kan dina uppgifter komma att hanteras administrativt av andra samverkansparter på vårt uppdrag, så kallade personuppgiftsbiträden. Som exempel IT-tjänster, betaltjänstleverantörer, distributörer, arrangörer eller motsvarande. Equmeniakyrkan är fortsatt ansvarig och dessa biträden ska alltid ingå ett avtal så att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Utöver biträden kan uppgifter vid behov, när det till exempel följer av lagkrav eller en tjänst som du har begärt, delas med mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på detta är banker, betaltjänstleverantörer, pensions- och försäkringsföretag och andra myndigheter.

Dina rättigheter

Om en uppgift om dig är inaktuell eller felaktig har du rätt att få uppgifterna ändrade. Vill du få en uppgift raderad gör vi det, om det inte finns särskilda skäl att behålla uppgiften.

Värt att veta:

  • Nya medlemmar blir registrerade när man träder in i församlingen eller föreningen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen.
  • Nya medlemmar erbjuds att ge samtycke till behandling av personuppgifter.
  • Du kan själv upphäva samtycket genom att kontakta församlingens pastor och samtycket upphävs då och bekräftas genom ett mail eller telefonsamtal.
  • Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna motta information.
  • Uppgifter om medlemskap och kyrkliga akter lagras för all tid. Uppgifter om deltagande i verksamhet lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet.
  • Deltagarlistor skyddas och endast ansvariga ledare har tillgång till dem.
  • Medlemslistor kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten.
  • Equmeniakyrkan Smålandsstenar och Equmenia Smålandsstenar är en del av Equmeniakyrkan i Sverige och vi sparar dina uppgifter hos Equmeniakyrkan centralt. Equmeniakyrkan använder registerprogrammet Repet som är utformat för att uppfylla Dataskyddsförordningens krav på säkerhet och skydd. Vi använder personnummer för att upprätthålla kravet på att ha korrekta uppgifter och säker identifiering i register som uppdateras automatiskt enligt Dataskyddsförordningens direktiv. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personnummer.
  • Equmeniakyrkan Smålandsstenar kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners som utför tjänster som vi bedömer ligger inom ramen för det syfte som uppgifterna inhämtades. Det kan tex vara Equmeniakyrkan, registerprogrammet Repet, studieförbundet Bilda eller en myndighet. När en medlem begär att få flytta till en ny församling kommer vi att överlämna uppgifter till den mottagande församlingen.