Policys

för equmenia Smålandsstenar

Slash

Drogpolicy

Equmenia finns och verkar i ett samhälle där droganvändandet ökar. Kyrkan vill vara en motkraft mot drogmissbruk. Samtliga arrangemang i equmenias regi ska vara drogfria, vilket innebär fria från alkohol, narkotika och tobak. Equmenia är en organisation som vill vara med och ge en betydligt större mening och ett större innehåll åt barns liv än vad droger kan ge.

Policys

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Alla är välkomna till equmenia oavsett etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller kön. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter skall respekteras. Equmenias verksamhet präglas av att alla har och ska tillförsäkras lika värde. Alla ska känna sig trygga i vår miljö. Det är viktigt att aktivt motverka alla former av trakasserier (se vidare under åtgärder).

Söndagsskolan

Antimobbningspolicy

Mobbning är när någon i ord eller handling behandlas kränkande eller nedlåtande. Equmenia bygger på kristen värdegrund. Equmenia vill ge utrymme för samtal och aktiviteter kring värderingar och etik. Equmenia arbetar för att alla ska känna att vi bryr oss om varje individ. Hos oss finns det en plats för alla!

Policys

Omfattning

Denna policy gäller lika för equmenias ledare och gruppdeltagare. Policyn aktualiseras kontinuerligt i Ungdomsrådet (Equmenias styrelse). Ungdomsrådet uppmanar ledarna att hålla frågan aktuell på ledarsamlingar och i equmenias grupper.

Policys

Åtgärder

Om avsteg görs ska ledaren för gruppen i första hand samtala med berörd person eller berörda personer. Om ytterligare åtgärder behövs kontaktas andra ledare eller pastorn för ytterligare samtal. Upprepas förseelsen kan tillfällig avstängning bli aktuell.

Policys