Publicerat 

GDPR

GDPR

Dataskyddsförordningen (ofta benämnd ”GDPR”, en förkortning av ”General Data Protection Regulation”) är ett EU-direktiv gällande hantering av personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den innebär ett stärkt skydd för den enskildes integritet genom hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Lagen ersatte den svenska Personuppgiftslagen, ”PUL”, från 1998. Nedan finner du information om GDPR i förhållande till Equmeniakyrkan Söderhamn (”församlingens”) och Equmenia Söderhamns (”föreningens”) arbete och personuppgiftshantering.

Har du frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att höra av dig till oss, i första hand per e-post till kyrkan@equmeniasoderhamn.se eller equmenia@equmeniasoderhamn.se. Har du specifika frågor om Dataskyddsförordningen GDPR i största allmänhet ska du vända dig till ansvarig myndighet, dvs Datainspektionen.


GDPR och församlingen

Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu, med anledning av GDPR, öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen.

Den 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” (även känd som ”GDPR”) i kraft och personuppgiftslagen ”PUL” upphörde därmed. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan (”samfundet”) enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke.

Värt att veta:
– Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter
– Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta expeditionen eller styrelsen.
– Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter
– Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen.
– Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information.
– Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida,  församlingsblad och i olika medium.
– Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten.
– Städlistor och liknande kommer att avpersonifieras så att de, vid behov och om nödvändigt, kan fungera offentligt

Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Har du frågor om församlingens personuppgiftsarbete är du välkommen att höra av dig till expeditionen eller styrelsen.

 


GDPR och föreningen

Equmenia Söderhamn strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag. Uppgifterna lagras efter att du har slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

Vi hanterar ibland uppgifter om hälsa (allergi, sjukdom, medicin) när det behövs för att kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifterna med ditt godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten.

Rättslig grund
När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en av de sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vår hantering ovan grundar sig på avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Hälsouppgifter hanteras alltid med samtycke.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Medlemskap i Equmenia Söderhamn medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen Equmenia och dess regioner, och dina uppgifter kan delas med Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.
Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.
Dina uppgifter, dina rättigheter!
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i våra register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt att klaga till myndigheten Datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i våra register längre, kan du begära att vi tar bort uppgifterna. I sådana fall hör du enklast av dig till equmenia@equmeniasoderhamn.se.