Gudstjänst

Gudstjänst

Varje söndag 11:00 (i några fall 18:00). Våra gudstjänster firas normalt i Equmeniakyrkan, men vid ekumeniska samlingar kan vi hålla till i någon av våra grannkyrkor. Sommartid firas gudstjänst på vårt sommarhem Källvik.


Att fira gudstjänst är ett av de tydligaste uttrycken för kyrkan.
Genom gudstjänsten förkunnas Guds ord, sakramenten – de
heliga handlingarna – förvaltas, och de troende möts i gemenskap
med Gud och med varandra. Gudstjänstens innehåll och form
har sin grund i kyrkans teologi. Kyrkans identitet gestaltas genom
sättet att fira gudstjänst, men gudstjänsten formar också teologin.
I denna växelverkan mellan teologi och gudstjänstpraktik visar
den lokala församlingen både sin samhörighet med, och sin
egenart gentemot, den världsvida kyrkan.
En kyrkas teologi blir synlig genom dess gudstjänst. Gudstjänstens
flöde, moment och innehåll hålls samman med dess
form, yttre rum och riktning. Det handlar om hur olika personer
och uttrycksformer samverkar under gudstjänsten. Den lokala
församlingens förutsättningar sätter prägel på gudstjänsten.
Även med bristande resurser för att förkunna Ordet eller framföra
musiken sker en gudstjänst inför Guds ansikte.
Det ligger i linje med god gästfrihet att sträva efter en
välkomnande och öppen gudstjänst.