Vår tro

Equmeniakyrkan Söderhamn är en kristen kyrka, en lokal församling som är del av Equmeniakyrkan, ett nytt och brett kyrkosamfund som bildades 2011 genom ett sammangående av Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan (och tidigare även Svenska Frälsningsarmén). Men vår historia började långt tidigare än så. Vi har djupa rötter i den kristna kyrkans historia och i de svenska folkväckelserörelserna.

Frälsarkransen

Vem är Gud?

Frälsarkransens bön ”Du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din” ger uttryck för ett stort mysterium, men också för en stor värme och närhet. (Läs mer om och be genom Frälsarkransen här). Gud är gränslös och långt mycket större än vad människan kan omfatta. Samtidigt är Gud inte långt borta ifrån någon av oss.

Ingen ”äger” och har ensamrätt på Gud, inte ens kyrkan. Gud skyr alla våra begränsningar och talar nu liksom genom världshistorien genom skapelsen, genom Bibeln, genom kyrkan, men framför allt genom Jesus Kristus.

Att vara en kristen är att leva ett öppet, ödmjukt och lyssnande liv. I vår längtan att lära känna Gud bättre är det viktigt att lyssna till många röster. Det är därför vi behöver varandra och är starkare tillsammans. Bibeln själv ger oss flera olika röster om Gud att utforska, alltifrån berättelser om Guds många ingripanden genom tiderna, profetiska röster som kallar folket till rättfärdighet, rättvisa och att bygga ett bättre samhälle, poetiska texter och sånger om Guds gränslösa kärlek, och skärningspunkten där allt knyts ihop, i evangelierna, de goda nyheterna, om Jesu liv, undervisning, död och uppståndelse.

Trosbekännelserna

Tidigt i kyrkans historia, redan under 300-talet, pågick omfattande och ibland svåra diskussioner om hur vi i våra begränsningar ändå bäst kan försöka beskriva Gud. Detta mynnade ut i två trosbekännelser (den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska trosbekännelsen) som förenar alla kristna kyrkor världen över och som lagt den apostoliska grunden också för hur vi än idag formulerar vår tro. Dessa trosbekännelser (se här nedan) sammanfattar trons absoluta kärna, men tillåter samtidigt en mycket stor bredd, tolerans för oliktänkande och mångfald i vår längtan att leva som kristna: öppna, ödmjuka och lyssnande.

Apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Nicenska trosbekännelsen

Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds ende Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilket allt blev till; som för oss människor och vår frälsning steg ner från himlen, blev människa av kött och blod genom den heliga Anden och jungfrun Maria, korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus, led döden och begravdes,uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda, och vars välde aldrig skall ta slut. Vi tror på den heliga Anden, som är Herre och ger liv, som utgår från Fadern, som tillbeds och äras med Fadern och Sonen och som talade genom profeterna. Vi tror på en enda, helig, universell och apostolisk kyrka. Vierkänner ett enda dop till syndernas förlåtelse. Vi väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.