Sök stipendium för fortbildning för fortsatt tjänst inom kristen verksamhet

Stiftelsen Stockholms Kristliga Ynglingaförenings stipendiefond har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt stödja dem som genom fortbildning – efter fullföljd grundutbildning – vill förkovra sig för FORTSATT TJÄNST i kristen verksamhet – inom eller utom landet – eller dem som önskar bedriva vetenskaplig forskning som berör kristen verksamhet. Med vetenskaplig forskning avses sådan som bedrivs efter avlagd licentiat- eller doktorsexamen. Med grundutbildning avses fullföljda studier vid teologiskt seminarium, högskola eller motsvarande. Stipendiefondens styrelse kan medge dispens från denna regel.

Stiftelsen vänder sig till personer som är medlemmar av och verksamma inom EFS och EQUMENIAKYRKAN. Sökande bör ha genomgått utbildning till pastor, missionär, diakon, kyrkomusiker eller genomgått annan för arbetsuppgifterna relevant utbildning.

Ansökan skall ingivas på särskilt formulär som tillhandahålls av stiftelsen och vara stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2024.

Ansökan sänds till:
SKY:s STIPENDIEFOND
c/o Marianne Feldt
Römossevägen 23
146 31 TULLINGE

tel 0708-89 08 99 me.feldt@gmail.com www.skysf.se

Ansökan skall avse studier under läsåret 2024-2025. Sökande erhåller besked om stiftelsens beslut senast i maj månad.

Stipendiaterna förväntas efter fullföljd fortbildning inlämna en kortfattad redogörelse för hur de kunnat tillgodogöra sig stipendiet samt bifoga eventuell uppsats eller avhandling. För att kunna söka nytt stipendium måste tidigare erhållna stipendier först avrapporteras.

Se också: http://www.skysf.se/